07
GRU
2016

abc Pozwolenia wodnoprawne, operaty wodnoprawne

 

Masz dość wer­to­wa­nia Ustaw, poszu­ki­wa­nia infor­ma­cji nt ope­ra­tów wod­no­praw­nych i pozwo­leń wod­no­praw­nych na stro­nach i forach inter­ne­to­wych? Od dziś wszyst­kie inte­re­su­jące i potrzebne Ci infor­ma­cje znaj­dziesz w naszym arty­kule.

Ope­raty i pozwo­le­nia wod­no­prawne

Chcesz otrzy­mać ofertę na ope­raty wod­no­prawne ?

Wypeł­nij szybki for­mu­larz i otrzy­maj zniżkę *


lub zadzwoń pod numer 794 966 609

* Rabat udzie­lany jest na wszyst­kie zapy­ta­nia wysłane z for­mu­la­rza ze strony GGSpro­jekt

Co to jest ope­rat wod­no­prawny?

Ope­rat wod­no­prawny jest pod­sta­wo­wym doku­men­tem, na pod­sta­wie któ­rego uzy­skuje się pozwo­le­nie wod­no­prawne. Uza­sad­nia on potrzeby wodne przy­szłego użyt­kow­nika wód (inwe­stora), ubie­ga­ją­cego się o pozwo­le­nie wod­no­prawne. Przy pod­ję­ciu decy­zji o pozwo­le­niu wod­no­praw­nym organ wyda­jący posił­kuje się ope­ra­tem, dla­tego tak ważne jest jego skru­pu­latne przy­go­to­wa­nie . W postaci ope­ratu przed­sta­wiany jest cały mate­riał dowo­dowy: dokładna ana­liza prawna, tech­niczna i śro­do­wi­skowa, wszyst­kie aspekty prawne, tech­niczne i śro­do­wi­skowe itp. Treść ope­ratu powi­nien być zgodny z pro­jek­tami budow­la­nymi, okre­ślo­nymi usta­wami i roz­po­rzą­dze­niami zawiera wszyst­kie nie­zbędne obli­cze­nia oraz załącz­niki gra­ficzne. Załą­cziki te można wyjo­nać  w pro­gra­mach Bric­scad, Corel­Draw, Qgis, Win­kalk, Gimp, Ink­scape, Corel­Pho­to­Pa­int.

Z czego składa się ope­rat wod­no­prawny?

CZĘŚĆ OPISOWA OPERATU WODNOPRAWNEGO(Prawo Wodne Dz.U. 2015 poz. 469)
1) ozna­cze­nie zakładu ubie­ga­ją­cego się o wyda­nie pozwo­le­nia, jego sie­dziby i adresu;
2) wyszcze­gól­nie­nie:
a) celu i zakresu zamie­rzo­nego korzy­sta­nia z wód,
b) rodzaju urzą­dzeń pomia­ro­wych oraz zna­ków żeglu­go­wych,
c) stanu praw­nego nie­ru­cho­mo­ści usy­tu­owa­nych w zasięgu oddzia­ły­wa­nia zamie­rzo­nego korzy­sta­nia z wód lub pla­no­wa­nych do wyko­na­nia urzą­dzeń wod­nych, z poda­niem sie­dzib i adre­sów ich wła­ści­cieli,
d) obo­wiąz­ków ubie­ga­ją­cego się o wyda­nie pozwo­le­nia w sto­sunku do osób trze­cich;
2a) opis urzą­dze­nia wod­nego, w tym poło­że­nie za pomocą współ­rzęd­nych geo­gra­ficz­nych oraz pod­sta­wowe para­me­try cha­rak­te­ry­zu­jące to urzą­dze­nie i warunki jego wyko­na­nia;
3) cha­rak­te­ry­stykę wód obję­tych pozwo­le­niem wod­no­praw­nym;
3a) cha­rak­te­ry­stykę odbior­nika ście­ków obję­tego pozwo­le­niem wod­no­praw­nym;
4) usta­le­nia wyni­ka­jące z:
a) planu gospo­da­ro­wa­nia wodami na obsza­rze dorze­cza,
b) warun­ków korzy­sta­nia z wód regionu wod­nego,
c) planu zarzą­dza­nia ryzy­kiem powo­dzio­wym,
d) planu prze­ciw­dzia­ła­nia skut­kom suszy,
e) kra­jo­wego pro­gramu oczysz­cza­nia ście­ków komu­nal­nych.
5) okre­śle­nie wpływu gospo­darki wod­nej zakładu na wody powierzch­niowe oraz pod­ziemne, w szcze­gól­no­ści na stan tych wód i reali­za­cję celów śro­do­wi­sko­wych dla nich okre­ślo­nych;
6) pla­no­wany okres roz­ru­chu i spo­sób postę­po­wa­nia w przy­padku roz­ru­chu, zatrzy­ma­nia dzia­łal­no­ści bądź wystą­pie­nia awa­rii lub uszko­dze­nia urzą­dzeń pomia­ro­wych oraz roz­miar, warunki korzy­sta­nia z wód i urzą­dzeń wod­nych w tych sytu­acjach;
7) infor­ma­cję o for­mach ochrony przy­rody utwo­rzo­nych lub usta­no­wio­nych na pod­sta­wie ustawy z dnia 16 kwiet­nia 2004 r. o ochro­nie przy­rody, wystę­pu­ją­cych w zasięgu oddzia­ły­wa­nia zamie­rzo­nego korzy­sta­nia z wód lub pla­no­wa­nych do wyko­na­nia urzą­dzeń wod­nych.
CZĘŚĆ GRAFICZNA OPERATU (Prawo Wodne Dz.U. 2015 poz. 469)
1) plan urzą­dzeń wod­nych i zasięg oddzia­ły­wa­nia zamie­rzo­nego korzy­sta­nia z wód lub pla­no­wa­nych do wyko­na­nia urzą­dzeń wod­nych, z ozna­cze­niem nie­ru­cho­mo­ści wraz z ich powierzch­nią, nanie­siony na mapę sytuacyjno–wysokościową terenu;
2) zasad­ni­cze prze­kroje podłużne i poprzeczne urzą­dzeń wod­nych oraz koryt wody pły­ną­cej w zasięgu oddzia­ły­wa­nia tych urzą­dzeń;
3) sche­mat roz­miesz­cze­nia urzą­dzeń pomia­ro­wych oraz zna­ków żeglu­go­wych;
4) sche­mat funk­cjo­nalny lub tech­no­lo­giczny urzą­dzeń wod­nych.

Dodat­kowe infor­ma­cje i doku­men­ta­cje

W zależ­no­ści od zakresu wnio­sko­wa­nego pozwo­le­nia, wyma­gane jest posze­rze­nie ope­ratu wod­no­praw­nego o dodat­kowe infor­ma­cje i doku­men­ta­cje .Organ upraw­niony do wyda­nia pozwo­le­nia wod­no­praw­nego może odstą­pić od nie­któ­rych wyma­gań doty­czą­cych ope­ratu (poza opi­sem urzą­dze­nia wod­nego uwzględ­nia­ją­cego poło­że­nie za pomocą współ­rzęd­nych oraz pod­sta­wowe para­me­try cha­rak­te­ry­zu­jące to urzą­dze­nie i warunki jego wyko­na­nia).

W przy­padku, gdy wystę­pu­jemy o udzie­le­nie pozwo­le­nia wod­no­praw­nego na pobór wód, ope­rat wod­no­prawny powi­nien zawie­rać:

 • okre­śle­nie w m3 wiel­ko­ści poboru wody mak­sy­mal­nego godzi­no­wego, śred­niego dobo­wego oraz mak­sy­mal­nego rocz­nego;
 • opis tech­niczny urzą­dzeń słu­żą­cych do poboru wody;
 • okre­śle­nie rodza­jów urzą­dzeń słu­żą­cych do reje­stra­cji oraz pomiaru poboru wody;
 • okre­śle­nie zakresu i czę­sto­tli­wo­ści wyko­ny­wa­nia wyma­ga­nych ana­liz pobie­ra­nej wody.

W przy­padku wystę­po­wa­nia o pozwo­le­nie wod­no­prawne na wpro­wa­dza­nie ście­ków do wód lub do ziemi lub pozwo­le­nia wod­no­praw­nego na wpro­wa­dza­nie ście­ków do urzą­dzeń kana­li­za­cyj­nych, ope­rat powi­nien zawie­rać:

 • sche­mat tech­no­lo­giczny wraz z bilan­sem maso­wym i rodza­jami wyko­rzy­sty­wa­nych mate­ria­łów, surow­ców i paliw, istot­nych z punktu widze­nia wyma­gań ochrony śro­do­wi­ska;
 • okre­śle­nie w m3 wiel­ko­ści zrzutu ście­ków mak­sy­mal­nego godzi­no­wego, śred­niego dobo­wego oraz mak­sy­mal­nego rocz­nego;
 • okre­śle­nie stanu i składu ście­ków lub mini­mal­nego pro­centu reduk­cji zanie­czysz­czeń w ście­kach lub, w przy­padku ście­ków prze­my­sło­wych, dopusz­czal­nych ilo­ści zanie­czysz­czeń, w szcze­gól­no­ści ilo­ści sub­stan­cji szcze­gól­nie szko­dli­wych dla śro­do­wi­ska wod­nego, wyra­żone w jed­nost­kach masy przy­pa­da­ją­cych na jed­nostkę wyko­rzy­sty­wa­nego surowca, mate­riału, paliwa lub powsta­ją­cego pro­duktu oraz prze­wi­dy­wany spo­sób i efekt ich oczysz­cza­nia;
 • wyniki pomia­rów ilo­ści i jako­ści ście­ków, jeżeli ich prze­pro­wa­dze­nie było wyma­gane;
 • opis insta­la­cji i urzą­dzeń słu­żą­cych do gro­ma­dze­nia, oczysz­cza­nia oraz odpro­wa­dza­nia ście­ków;
 • okre­śle­nie zakresu i czę­sto­tli­wo­ści wyko­ny­wa­nia wyma­ga­nych ana­liz odpro­wa­dza­nych ście­ków oraz wód pod­ziem­nych lub wód powierzch­nio­wych powy­żej i poni­żej miej­sca zrzutu ście­ków;
 • opis urzą­dzeń słu­żą­cych do pomiaru oraz reje­stra­cji ilo­ści, stanu i składu odpro­wa­dza­nych ście­ków;
 • opis jako­ści wody w miej­scu zamie­rzo­nego wpro­wa­dza­nia ście­ków;
 • infor­ma­cję o spo­so­bie zago­spo­da­ro­wa­nia osa­dów ście­ko­wych.

W przy­padku wystę­po­wa­nia o pozwo­le­nie wod­no­prawne na rol­ni­cze wyko­rzy­sta­nie ście­ków, ope­rat powi­nien zawie­rać infor­ma­cje o:

 • ilo­ści, skła­dzie i rodzaju ście­ków;
 • jed­nost­ko­wych daw­kach ście­ków i okre­sów ich sto­so­wa­nia;
 • powierzchni i cha­rak­te­ry­styce grun­tów prze­zna­czo­nych do rol­ni­czego wyko­rzy­sta­nia ście­ków.

Kto może spo­rzą­dzić ope­rat wod­no­prawny?

W pol­skim usta­wo­daw­stwie nie ma obo­wiązku posia­da­nia upraw­nień do spo­rzą­dza­nia ope­ra­tów wod­no­praw­nych. Nie zna­czy to jed­nak, że może być on spo­rzą­dzony przez osobę bez wie­dzy mery­to­rycz­nej.

POZWOLENIE WODNOPRAWNE

Kiedy wyma­gane jest pozwo­le­nie wod­no­prawne?

Zgod­nie z ustawą z dnia 18 lipca 2001 r Prawo wodne (tekst jed­no­lity Dz. U. z 2015 r. poz. 469 z późn. zmia­nami) pozwo­le­nie wod­no­prawne jest WYMA­GANE na:

  • szcze­gólne korzy­sta­nie z wód
  • regu­la­cję wód oraz zmianę ukształ­to­wa­nia terenu przy grun­tach przy­le­ga­ją­cych do wód, mającą wpływ na warunki prze­pływu
  • wyko­na­nie urzą­dzeń wod­nych jakich
  • rol­ni­cze wyko­rzy­sta­nie ście­ków, w zakre­sie nie­ob­ję­tym zwy­kłym korzy­sta­niem z wód
  • dłu­go­trwałe obni­ża­nie poziomu zwier­cia­dła wody pod­ziem­nej
  • pię­trze­nie wody pod­ziem­nej
  • gro­ma­dze­nie ście­ków oraz odpa­dów w obrę­bie obsza­rów gór­ni­czych utwo­rzo­nych dla wód lecz­ni­czych
  • odwod­nie­nie obiek­tów i wyko­pów budow­la­nych oraz zakła­dów gór­ni­czych
  • wpro­wa­dza­nie do wód powierzch­nio­wych sub­stan­cji hamu­ją­cych roz­wój glo­nów
  • wpro­wa­dza­nie do urzą­dzeń kana­li­za­cyj­nych innych pod­mio­tów, ście­ków prze­my­sło­wych zawie­ra­ją­cych sub­stan­cje szko­dliwe dla śro­do­wi­ska wod­nego
  • gro­ma­dze­nie ście­ków, a także innych mate­ria­łów, pro­wa­dze­nie odzy­sku lub uniesz­ko­dli­wia­nie odpa­dów, wzno­sze­nie obiek­tów budow­la­nych oraz wyko­ny­wa­nie innych robót, wydo­by­wa­nie kamie­nia, żwiru, innych mate­ria­łów oraz ich skła­do­wa­nie – na obsza­rach szcze­gól­nego zagro­że­nia powo­dzią

Co potrzebne jest uzy­ska­nia pozwo­le­nia wod­no­praw­nego?

 • wnio­sek
 • Ope­rat wod­no­prawny spo­rzą­dzony zgod­nie z wymo­gami art. 132 ustawy Prawo wodne lub pro­jekt urzą­dzeń wod­nych odpo­wia­da­jący wyma­ga­niom ope­ratu wod­no­praw­nego (art. 131 ust. 4 ustawy Prawo wodne) — 2 egz.
 • Decy­zja o loka­li­za­cji inwe­sty­cji celu publicz­nego lub decy­zja o warun­kach zabu­dowy, jeżeli jest ona wyma­gana (art. 131 ust. 2 pkt 2 ustawy Prawo wodne).
 • Opis pro­wa­dze­nia zamie­rzo­nej dzia­łal­no­ści spo­rzą­dzony w języku nie­tech­nicz­nym (art. 131 ust. 2 pkt 3 ustawy Prawo wodne).
 • Dowód zapłaty należ­nej opłaty skar­bo­wej– Opłatę skar­bową w wyso­ko­ści 217,00 zł za każde pozwo­le­nie należy uiścić w kasie Sta­ro­stwa Powia­to­wego.
 • Decy­zję o śro­do­wi­sko­wych uwa­run­ko­wa­niach ( w związku z art. 72 ust. 3 ustawy z dnia 3 paź­dzier­nika 2008r. o udo­stęp­nia­niu infor­ma­cji o śro­do­wi­sku i jego ochro­nie, udziale spo­łe­czeń­stwa w ochro­nie śro­do­wi­ska oraz oce­nach oddzia­ły­wa­nia na śro­do­wi­sko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 z późn. zm.) — dot. przed­się­wzięć mogą­cych poten­cjal­nie zna­cząco oddzia­ły­wać na śro­do­wi­sko

 

  Kto wydaje pozwo­le­nie wod­no­prawne?

Orga­nem wła­ści­wym do wyda­wa­nia pozwo­leń wod­no­praw­nych, z zastrze­że­niem ust. 2 i 2a, jest sta­ro­sta, wyko­nu­jący to zada­nie jako zada­nie z zakresu admi­ni­stra­cji rzą­do­wej.
Mar­sza­łek woje­wódz­twa wydaje pozwo­le­nia wod­no­prawne:
1) jeżeli szcze­gólne korzy­sta­nie z wód, wyko­ny­wa­nie urzą­dzeń wod­nych lub eks­plo­ata­cja insta­la­cji bądź urzą­dzeń wod­nych są zwią­zane z przed­się­wzię­ciami lub insta­la­cjami, o któ­rych mowa w art. 378 ust. 2a ustawy z dnia 27 kwiet­nia 2001 r. — Prawo ochrony śro­do­wi­ska;
1a) o któ­rych mowa w art. 122 ust. 1 Prawa wod­nego, jeżeli doty­czą korzy­sta­nia z wód i wyko­ny­wa­nia urzą­dzeń wod­nych w sztucz­nych zbior­ni­kach wod­nych usy­tu­owa­nych na wodach pły­ną­cych, będą­cych przed­się­wzię­ciem, dla któ­rego spo­rzą­dze­nie raportu o oddzia­ły­wa­niu na śro­do­wi­sko jest wyma­gane;
2) na wyko­na­nie urzą­dzeń wod­nych zabez­pie­cza­ją­cych przed powo­dzią;
3) na prze­rzuty wody i wyko­na­nie nie­zbęd­nych do tego urzą­dzeń wod­nych;
4) na wpro­wa­dza­nie do wód powierzch­nio­wych sub­stan­cji hamu­ją­cych roz­wój glo­nów;
5) o któ­rych mowa w art. 122 ust. 2 Prawa wod­nego;
5a) na wydo­by­wa­nie z wód powierzch­nio­wych kamie­nia, żwiru, pia­sku oraz innych mate­ria­łów;
5b) na wpro­wa­dza­nie do urzą­dzeń kana­li­za­cyj­nych ście­ków prze­my­sło­wych zawie­ra­ją­cych sub­stan­cje szcze­gól­nie szko­dliwe dla śro­do­wi­ska okre­ślone w prze­pi­sach wyda­nych na pod­sta­wie art. 45a ust. 1 Prawa wod­nego pocho­dzą­cych z eks­plo­ata­cji insta­la­cji zwią­za­nej z przed­się­wzię­ciami, o któ­rych mowa w pkt 1;
5c) wszyst­kie, o któ­rych mowa w art. 122 Prawa wod­nego, wyma­gane dla przed­się­wzię­cia, jeżeli jest orga­nem wła­ści­wym do wyda­nia jed­nego z tych pozwo­leń;
5d) na wspólne korzy­sta­nie z wód, o któ­rym mowa w art. 130, jeżeli jest orga­nem wła­ści­wym do wyda­nia pozwo­le­nia wod­no­praw­nego dla jed­nego z zakła­dów.
W przy­padku gdy szcze­gólne korzy­sta­nie z wód lub wyko­ny­wa­nie urzą­dzeń wod­nych odbywa się na tere­nach zamknię­tych w rozu­mie­niu prze­pi­sów ustawy z dnia 27 kwiet­nia 2001 r. — Prawo ochrony śro­do­wi­ska, pozwo­le­nie wod­no­prawne wydaje dyrek­tor regio­nal­nego zarządu gospo­darki wod­nej.
W przy­padku gdy szcze­gólne korzy­sta­nie z wód lub wyko­ny­wa­nie urzą­dzeń wod­nych jest zwią­zane z przed­się­wzię­ciem reali­zo­wa­nym w czę­ści na tere­nie zamknię­tym w rozu­mie­niu prze­pi­sów ustawy z dnia 27 kwiet­nia 2001 r. — Prawo ochrony śro­do­wi­ska, dla całego przed­się­wzię­cia pozwo­le­nie wod­no­prawne wydaje dyrek­tor regio­nal­nego zarządu gospo­darki wod­nej.

­

Na jaki okres wyda­wane jest pozwo­le­nie wod­no­prawne?

Pozwo­le­nia wyda­wane są na czas okre­ślony. Okres obo­wią­zy­wa­nia pozwo­le­nia zależy od rodzaju wnio­sko­wa­nej dzia­łal­no­ści:

Obo­wią­zek usta­le­nia czasu obo­wią­zy­wa­nia nie doty­czy pozwo­leń wod­no­praw­nych na wyko­na­nie urzą­dzeń wod­nych.

Każde pozwo­le­nie wod­no­prawne może wyga­snąć, a także może zostać cof­nięte lub ogra­ni­czone przez organ wła­ściwy do jego wyda­nia. [1]

[1] http://www.ekoportal.gov.pl/informacja-o-srodowisku/przewodnik-dla-przedsiebiorcow/hodowca/pozwolenia/pozwolenia-wodnoprawne/postepowanie-w-sprawie-wydania-pozwolenia/

Kto nie potrze­buje ope­ratu wod­no­praw­nego?

Pozwo­le­nie wod­no­prawne nie jest wyma­gane w przy­padku korzy­sta­nia z wód pod­ziem­nych przy wyko­rzy­sta­niu uję­cia, studni o głę­bo­ko­ści poni­żej 30 m , oraz w przy­padku gdy wydaj­ność tej studni nie prze­kra­cza 5m3 na dobę (w przy­padku zwy­kłego korzy­sta­nia z wód). Pozwo­le­nie wod­no­prawne nie jest wyma­gane w przy­padku insta­la­cji przy­do­mo­wej oczysz­czalni ście­ków

 

Wyga­śnię­cie, cof­nię­cie lub ogra­ni­cze­nie pozwo­le­nia wod­no­praw­nego

Stwier­dze­nie wyga­śnię­cia, cof­nię­cie lub ogra­ni­cze­nie pozwo­le­nia wod­no­praw­nego nastę­puje z urzędu lub na wnio­sek strony, w dro­dze decy­zji admi­ni­stra­cyj­nej.

Organ wła­ściwy do wyda­wa­nia pozwo­le­nia wod­no­praw­nego jest upraw­niony do stwier­dze­nia jego wyga­śnię­cia, cof­nię­cia lub ogra­ni­cze­nia tego pozwo­le­nia.

Pozwo­le­nie wod­no­prawne wygasa, jeśli:

 • upły­nął okres, na który było wydane;
 • gdy zakład zrzekł się upraw­nień usta­lo­nych w pozwo­le­niu;
 • zakład nie roz­po­czął wyko­ny­wa­nia urzą­dzeń wod­nych w ter­mi­nie 3 lat od dnia, w któ­rym pozwo­le­nie wod­no­prawne na wyko­na­nie tych urzą­dzeń stało się osta­teczne.

Ponadto, na mocy ustawy Prawo ochrony śro­do­wi­ska, pozwo­le­nia wod­no­prawne na pobór wód, wyga­sają w czę­ści doty­czą­cej insta­la­cji wyma­ga­ją­cej pozwo­le­nia zin­te­gro­wa­nego z chwilą upływu ter­minu, w któ­rym przed­się­bior­stwo pro­wa­dzące insta­la­cję powinno uzy­skać pozwo­le­nie zin­te­gro­wane, o ile nie uzy­skało ono pozwo­le­nia zin­te­gro­wa­nego przed tym ter­mi­nem.

Organ wła­ściwy do wyda­nia pozwo­leń wod­no­praw­nych ma obo­wią­zek doko­ny­wa­nia prze­glądu usta­leń pozwo­leń wod­no­praw­nych na pobór wód lub wpro­wa­dza­nie ście­ków do wód, ziemi lub urzą­dzeń kana­li­za­cyj­nych i ich reali­za­cji co naj­mniej raz na 4 lata. Dodat­kowo ustawa Prawo wodne prze­wi­duje moż­li­wość cof­nię­cia lub ogra­ni­cze­nia wyda­nego pozwo­le­nia wod­no­praw­nego za odszko­do­wa­niem, nawet jeśli przed­się­biorca prze­strzega wszyst­kich zawar­tych w nim zapi­sów. Decy­zją o wyga­śnię­ciu lub cof­nię­ciu może być jed­no­cze­śnie nało­żony obo­wią­zek usu­nię­cia nega­tyw­nych skut­ków w śro­do­wi­sku wyni­ka­ją­cych z wyko­ny­wa­nia pozwo­le­nia wod­no­praw­nego lub powsta­łych w wyniku dzia­łal­no­ści pro­wa­dzo­nej nie­zgod­nie z warun­kami okre­ślo­nymi w pozwo­le­niu wod­no­praw­nym oraz okre­ślone zakres i ter­min wyko­na­nia tego obo­wiązku. [2]

[2] http://www.ekoportal.gov.pl/informacja-o-srodowisku/przewodnik-dla-przedsiebiorcow/hodowca/pozwolenia/wygasniecie-cofniecie-lub-ograniczenie-pozwolenia/wygasniecie-cofniecie-lub-ograniczenie-pozwolenia-wodnoprawnego/

 

Nasza pra­cow­nia wyko­nała dzie­siątki ope­ra­tów wod­no­praw­nych wraz z uzy­ska­niem pozwo­leń wod­no­praw­nych  na:

 • na wyko­na­nie urzą­dzeń wod­nych
 • na odpro­wa­dze­nie wód opa­do­wych i roz­to­po­wych
 • na pobór wody pod­ziem­nej
 • na odpro­wa­dze­nie oczysz­czo­nych ście­ków byto­wych

 

Oferta GGS-Projekt

O jako­ści wyko­ny­wa­nych przez nas usług świad­czą opi­nie Naszych klien­tów:

Opra­co­wa­nie hydro­ge­olo­giczne speł­nia wszyst­kie nasze ocze­ki­wa­nia pod wzglę­dem mery­to­rycz­nycm, zarówno w czę­ści tek­sto­wej, jak i gra­ficz­nej. Na pod­sta­wie dotych­cza­so­wej współ­pracy reko­men­du­jemy firmę GGS-Projekt jako rze­tel­nego, ter­mi­no­wego, mobil­nego i skru­pu­lat­nego Wyko­nawcę powie­rzo­nych zadań”

Zakład Usług Stu­dzien­nych

„Firma GGS-Projekt wywią­zała się pro­fe­sjo­nal­nie, rze­tel­nie i ter­mi­nowo z niniej­szego zada­nia dot. wyko­na­nia kom­plet­nej doku­men­ta­cji nie­zbęd­nej do uzy­ska­nia pozwo­leń i uzgod­nień wła­ści­wych orga­nów dla likwi­da­cji studni głę­bi­no­wej zlo­ka­li­zo­wa­nej na tere­nie Nowego Szpi­tala w Olku­szu”

Nowy Szpi­tal w Olku­szu Sp. z o.o.

 

Opra­co­wa­nie wyko­nane zostało ter­mi­nowo, mery­to­rycz­nie, este­tycz­nie i w ramach dobrej współ­pracy”

Uzdro­wi­sko Busko Zdrój

„Jeste­śmy w pełni zado­wo­leni z wyko­na­nych usług i uwa­żamy, że Firma GGS-Projekt zasłu­guje na reko­men­da­cję i pole­ce­nie innym zle­ce­nio­daw­com”

AA Pro­jekt Sp. z o.o.

„Opra­co­wa­nia hydro­ge­olo­giczne speł­nia wszyst­kie nasze ocze­ki­wa­nia pod wzglę­dem mery­to­rycz­nym, zarówno w czę­ści tek­sto­wej, jak i gra­ficz­nej. Na pod­sta­wie dotych­cza­so­wej współ­pracy reko­men­du­jemy firmę GGS-Projekt jako rze­tel­nego, ter­mi­no­wego, mobil­nego i skru­pu­lat­nego Wyko­nawcę powie­rzo­nych zadań”

Sile­sia Archi­tekci

„Opra­co­wa­nia zostały wyko­nane ter­mi­nowo, z nale­żytą sta­ran­no­ścią”

SPIN-US Sp. z o.o.

 

 Nasi Part­ne­rzy

Źró­dła:

 1. gov.pl
 2. Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (U. 2001 nr 115 poz. 1229)

.….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….…

GGS-Projekt

Pra­cow­nia geo­lo­gii i ochrony śro­do­wi­ska Sp. z o.o.

Ul. Naru­to­wi­cza 3/5

41–503 Cho­rzów

e-mail: ggsprojekt@ggsprojekt.pl

Kon­takt 

Imię i nazwi­sko (wyma­gane)

Adres email (wyma­gane)

Temat

Treść wia­do­mo­ści

About the Author

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress
Translate »