04
PAź
2018

abc…pozwolenia wodoprawne, operaty wodnoprawne cz.II

Odpro­wa­dze­nie desz­czówki a nowe Prawo Wodne

Zgod­nie z obo­wią­zu­ją­cym Pra­wem Wod­nym wody opa­dowe i roz­to­powe nie są trak­to­wane jako ścieki, nato­miast nadal na ich odpro­wa­dze­nie wyma­gane jest pozwo­le­nie wod­no­prawne.

Wyko­nu­jemy ope­raty wod­no­prawne na odpro­wa­dze­nie wód opa­do­wych lub roz­to­po­wych z dachów, dróg lokal­nych i kra­jo­wych, auto­strad, par­kin­gów, pose­sji do rowu/potoku/ rzeki/ stawu/ kana­li­za­cji zbiorczej/ otwartej/ zamknię­tej.

 

Brak wyma­ga­nego pozwo­le­nia wod­no­praw­nego = kon­se­kwen­cje finan­sowe

Naj­bar­dziej dotkli­wym instru­men­tem za brak pozwo­le­nia wod­no­praw­nego lub za prze­kro­cze­nie warun­ków pozwo­le­nia wod­no­praw­nego jest tzw. opłata pod­wyż­szona ( Art. 280 Ustawa z dn. 20 lipca 2017 r Prawo wodne).

 

Mate­riały nie­zbędne do opra­co­wa­nia ope­ratu wod­no­praw­nego

 1. aktu­alne wypisy z reje­stru grun­tów (obszar opra­co­wa­nia, miej­sce wylotu)
 2. wypis i wyrys z miej­sco­wego planu zago­spo­da­ro­wa­nia prze­strzen­nego (ory­gi­nał),
 3. aktu­alna mapa sytuacyjno-wysokościowa lub zasad­ni­cza — w skali 1:500 lub 1:1000
 4. dane inwe­stora do opra­co­wa­nia,
 5. loka­li­za­cja terenu opra­co­wa­nia,

6          w przy­padku uzy­ski­wa­nia przez naszą Pra­cow­nie mate­ria­łów wyj­ścio­wych oraz repre­zen­to­wa­nie w trak­cie postę­po­wa­nia admi­ni­stra­cyj­nego nie­zbędne jest peł­no­moc­nic­two (ory­gi­nał).

 1. w przy­padku odpro­wa­dza­nia wód opa­do­wych i roz­to­po­wych do rowu, kanału, rzeki itp. – nie­zbędna jest zgoda admi­ni­stra­tora cieku
 2. w przy­padku wyko­ny­wa­nia ope­ratu na pod­sta­wie któ­rego wydaje się pozwo­le­nie wod­no­prawne na wpro­wa­dze­nie ście­ków do wód, do ziemi lub do urzą­dzeń kana­li­za­cyj­nych:
 • sche­mat sepa­ra­tora z danymi urzą­dze­nia lub kartą cha­rak­te­ry­styki, jeśli jest,
 • sche­mat osad­nika z danymi urzą­dze­nia lub kartą cha­rak­te­ry­styki, jeśli jest,

(Sche­maty mogą być w pli­kach PDF lub CAD np. dwg,).

 

W prak­tyce czę­sto ww. mate­riały, w ramach uzy­ska­nego od Inwe­stora peł­no­moc­nic­twa, uzy­skują Pra­cow­nicy GGS-Projekt.

Kto może wyko­ny­wać ope­raty wod­no­prawne?

Nie ma koniecz­no­ści, aby osoba wyko­nu­jąca ope­rat wod­no­prawny posia­dała jakie­kol­wiek upraw­nie­nia w związku z tym coraz czę­ściej ope­raty wod­no­prawne spo­rzą­dzane są przez osoby bez przy­go­to­wa­nia mery­to­rycz­nego w zakre­sie gospo­darki wodno-ściekowej oraz Prawa Wod­nego.

Pra­cow­nia GGS-Projekt ma na swoim kon­cie dzie­siątki opra­co­wań ope­ra­tów wod­no­praw­nych. Uzy­sku­jemy pozwo­le­nia wod­no­prawne dla jed­no­stek budże­to­wych oraz osób fizycz­nych.

Ope­raty wyko­ny­wane są na naj­wyż­szym pozio­mie przez upraw­nio­nych geo­lo­gów, któ­rzy stale dosko­nalą swój warsz­tat.

 

Jakie ope­raty wyko­nu­jemy:

- na wpro­wa­dze­nie ście­ków, wód opa­do­wych

- na wpro­wa­dze­nie ście­ków prze­my­sło­wych

- na pobór wody

- na wyko­na­nie urzą­dze­nia wod­nego

 

Czas wyko­na­nia ope­ratu wod­no­praw­nego i uzy­ska­nia pozwo­le­nia wod­no­praw­nego

Czas opra­co­wa­nia ope­ratu wod­no­praw­nego przez naszą Pra­cow­nię wynosi od 2–4 tyg.

Zgod­nie z prze­pi­sami pozwo­le­nie wod­no­prawne organy zatwier­dza­jące powinny wydać „nie­zwłocz­nie” tj. w ciągu mie­siąca lub w ciągu dwóch mie­sięcy — w sytu­acjach wyma­ga­ją­cych dodat­ko­wego postę­po­wa­nia wyja­śnia­ją­cego.

Nie­stety w prak­tyce na uzy­ska­nie pozwo­le­nia wod­no­praw­nego cze­kamy nawet do 4 mie­sięcy.

 

Ope­rat wod­no­prawny – cena

Każde zapy­ta­nie ofer­towe skie­ro­wane do GGS-Projekt roz­pa­try­wane i wyce­niane jest indy­wi­du­al­nie. Koszt uza­leż­niony jest od rodzaju i cha­rak­teru przed­się­wzię­cia. Naj­czę­ściej przed przy­go­to­wa­niem oferty kon­tak­tu­jemy się z Klien­tem, w celu uszcze­gó­ło­wie­nia zapy­ta­nia. Pro­wa­dzimy dar­mowe kon­sul­ta­cje i ana­lizy for­malno — prawne. Po wyko­na­niu opra­co­wa­nia ope­ratu wod­no­praw­nego ofe­ru­jemy opiekę w cza­sie postę­po­wa­nia admi­ni­stra­cyj­nego

Co dołą­czyć do wnio­sku o wyda­nie pozwo­le­nia wod­no­praw­nego?

 • Peł­no­moc­nic­two – w przy­padku dzia­ła­nia przez Peł­no­moc­nika
 • Ope­raty wod­no­prawny z ozna­cze­niem daty jego wyko­na­nia wraz z opi­sem w języku nie­tech­nicz­nym
 • Decy­zję o śro­do­wi­sko­wych uwa­run­ko­wa­niach, jeżeli jest wyma­gana
 • wypis i wyrys    z miej­sco­wego    planu    zago­spo­da­ro­wa­nia    prze­strzen­nego, a w przy­padku  jego  braku – decy­zję  o usta­le­niu  loka­li­za­cji  inwe­sty­cji  celu publicz­nego albo decy­zję o warun­kach zabu­dowy, jeżeli są wyma­gane
 • ocenę wod­no­prawną, jeżeli jest wyma­gana
 • doku­men­ta­cję hydro­ge­olo­giczną – w przy­padku wnio­sku o wyda­nie pozwo­le­nia wod­no­praw­nego na pobór wód pod­ziem­nych oraz na odwod­nie­nie zakładu gór­ni­czego lub obiektu budow­la­nego dołą­cza się doku­men­ta­cję hydro­ge­olo­giczną, jeżeli jest wyma­gana
 • Do wnio­sku  wyda­nie  pozwo­le­nia  wod­no­praw­nego  na  wpro­wa­dza­nie  do urzą­dzeń  kana­li­za­cyj­nych  ście­ków  prze­my­sło­wych  zawie­ra­ją­cych  sub­stan­cje szcze­gól­nie szko­dliwe dla śro­do­wi­ska wod­nego, okre­ślone w prze­pi­sach wyda­nych na pod­sta­wie art.100 ust.1, dołą­cza się zgodę wła­ści­ciela tych urzą­dzeń
 • instruk­cja gospo­da­ro­wa­nia wodą w przy­padku wnio­sku o wyda­nie pozwo­le­nia wod­no­praw­nego na pię­trze­nie wód powierzch­nio­wych lub na zależne od sie­bie korzy­sta­nie z wód przez kilka zakła­dów
 • dowód uisz­cze­nia opłaty skar­bo­wej.

 

 

Kiedy wyma­gane jest pozwo­le­nie wod­no­prawne?

 

Jeżeli  ustawa  nie  sta­nowi  ina­czej,  pozwo­le­nie  wod­no­prawne  jest wyma­gane na:

1)usługi wodne;

2)szczególne korzy­sta­nie z wód;

3)długotrwałe obni­że­nie poziomu zwier­cia­dła wody pod­ziem­nej;

4)rekultywację wód powierzch­nio­wych lub wód pod­ziem­nych;

5)wprowadzanie  do  wód  powierzch­nio­wych  sub­stan­cji hamu­ją­cych  roz­wój glo­nów;

6)wykonanie urzą­dzeń wod­nych;

7)regulację wód, zabu­dowę poto­ków gór­skich oraz kształ­to­wa­nie nowych koryt cie­ków natu­ral­nych;

8)zmianę ukształ­to­wa­nia terenu na grun­tach przy­le­ga­ją­cych do wód, mającą wpływ

na warunki prze­pływu wód;

9)prowadzenie przez wody powierzch­niowe pły­nące w gra­ni­cach linii brzegu oraz przez wały prze­ciw­po­wo­dziowe obiek­tów mosto­wych, ruro­cią­gów, prze­wo­dów w ruro­cią­gach osło­no­wych lub prze­pu­stów;

10)prowadzenie   przez   śród­lą­dowe   drogi   wodne   oraz   przez   wały prze­ciw­po­wo­dziowe

napo­wietrz­nych linii ener­ge­tycz­nych i tele­ko­mu­ni­ka­cyj­nych.

(źró­dło: Ust. z dn. 20.09.2018 Prawo Wodne Art.389).

 

Jeżeli nie są Pań­stwo do końca prze­ko­nani, czy do reali­za­cji danego przed­się­wzię­cia nie­zbędne jest uzy­ska­nie pozwo­le­nia wod­no­praw­nego pro­simy o kon­takt tele­fo­niczny lub @.

Przy­po­mi­namy, że nasza Pra­cow­nia pro­wa­dzi kon­sul­ting hydro­ge­olo­giczny…Szcze­góły

Zapra­szamy do kon­taktu! For­mu­larz

About the Author

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress
Translate »