18
STY
2018

1% z podatku dla Maćka Skrzypczaka –pracownika GGS-Projekt

W lipcu 2017 roku Nasz kolega, czło­nek naszego Zespołu uległ wypad­kowi, o czym pisa­li­śmy też na naszym blogu. Przez to pół roku Maciek toczył hero­iczną walkę o powrót do zdrowia.…i toczy ją nadal.  Jego stan zdro­wia, m.in. dzięki inten­syw­nej reha­bi­li­ta­cji, ogrom­nej...
10
STY
2018

abc…opinia geotechniczna

OPINIA GEOTECHNICZNA.… Zapra­szamy do lek­tury arty­kułu nt. Opi­nii geo­tech­nicz­nych, który jed­no­cze­śnie jest kon­ty­nu­acją pro­wa­dzo­nego na naszym blogu porad­nika geo­tech­nicz­nego   Chcesz otrzy­mać ofertę na opi­nię geo­tech­niczną ? Wypeł­nij szybki for­mu­lar...
28
GRU
2017

Propozycja zastosowania odpadów (popiołów) po grillowych…

Zapra­szamy do lek­tury kolej­nego pro­spektu Naszego Pra­cow­nika p. Zbi­gniewa Jelonka. Pro­spekt po raz pierw­szy został zapre­zen­to­wany w listo­pa­dzie na VI Ogól­no­kra­jo­wej Kon­fe­ren­cji Nauko­wej MŁODZI NAUKOWCY W POLSCE – BADANIA I ROZWÓJ. Gra­tu­lu­jemy kolej­nego...
20
GRU
2017

Życzenia Świąteczne

Z oka­zji nad­cho­dzą­cych Świąt wszyst­kim Naszym Klien­tom, Kon­tra­hen­tom życzymy spo­koj­nych i peł­nych rado­ści Świąt Bożego Naro­dze­nia, a także wielu suk­ce­sów w nad­cho­dzą­cym roku. Zespół GGS-Projekt
04
GRU
2017

Życzenia Barbórkowe

Z oka­zji Bar­bórki Wszyst­kim Pra­cow­ni­kom Kopalń i Zakła­dów Branży Gór­ni­czej życzymy bez­piecz­nej i spo­koj­nej pracy, suk­ce­sów zawo­do­wych i finan­so­wych! Szczęść Boże! Zespół GGS-Projekt
24
LIS
2017

Doktorat wdrożeniowy…

Miło Nam poin­for­mo­wać, iż czło­nek Zespołu GGS-Projekt Pan Zbi­gniew Jelo­nek– spe­cja­li­sta ds. jako­ści węgla, roz­po­czął stu­dia dok­to­ranc­kie w ramach pro­gramu „Dok­to­rat wdro­że­niowy” na Wydziale Nauk o Ziemi na Uni­wer­sy­te­cie Ślą­skim. „Celem pro­gramu...
31
PAź
2017

„Przedszkolaki z geologią za pan brat”

Kiedy ponad rok temu roz­po­czy­na­li­śmy pro­wa­dze­nie bloga geo­lo­gicz­nego chcie­li­śmy, przede wszyst­kim, dotrzeć do doro­słych pasjo­na­tów geo­lo­gii. Dzi­siaj chcemy pójść o krok dalej i roz­ko­chać w nauce o Ziemi naj­młod­szych. Aktu­al­nie Nasza Pra­cow­nia wspiera...
20
PAź
2017

Dokumentacja badań podłoża gruntowego

Doku­men­ta­cja badań pod­łoża grun­to­wego Doku­men­ta­cja badań pod­łoża grun­to­wego to doku­ment okre­śla­jący rodzaj, wła­ści­wo­ści, cechy wytrzy­ma­ło­ściowe oraz odkształ­cal­ność pod­łoża grun­to­wego oraz poziom wód grun­to­wych, sta­tecz­ność nasy­pów i wyko­pów...
16
PAź
2017

Ostatnie realizacje…

Opi­nia geo­tech­niczna wraz z doku­men­ta­cją badań pod­łoża grun­to­wego oraz pro­jekt geo­tech­niczny ul. Jan­kego w Kato­wi­cach na zle­ce­nie BM AQUA Sp. z o.o. Sp.k. Odwierty geo­lo­giczne ul. Ślą­ska w Świę­to­chło­wi­cach. Ope­rat wod­no­prawny na odpro­wa­dze­nie wó...
09
PAź
2017

Sonda dynamiczna

Sonda dyna­miczna lekka– SD-10-DPL (in. sonda wbi­jana, sonda stoż­kowa, pene­tro­metr ręczny)   Sonda dyna­miczna lekka  służy do wyzna­cza­nia  zagęsz­cze­nia gruntu oraz ocenę wytrzy­ma­ło­ści i odkształ­cal­no­ści grun­tów nie­spo­istych. Son­do­wa­nie dyna­miczne poleg...

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress
Translate »