22
WRZ
2017

Badanie płytą VSS

Zasto­so­wa­nie coraz to now­szych mate­ria­łów i roz­wią­zań tech­no­lo­gicz­nych w budow­nic­twie zmu­sza Inwe­sto­rów do wyko­na­nia odpo­wied­nich badań geo­tech­nicz­nych. Dzi­siaj kilka słów na temat okre­śla­nia nośno­ści grun­tów płytą sta­tyczną VSS. Bad...
18
WRZ
2017

Międzynarodowy Dzień Geologa

Z oka­zji Mię­dzy­na­ro­do­wego Dnia Geo­loga wszyst­kim naszym kolegom-geologom życzymy samych suk­ce­sów oraz rado­ści z wyko­ny­wa­nej pracy! Zespół GGS-Projekt!  
12
WRZ
2017

Najważniejsze realizacje końcówki lata w GGS-Projekt

Opi­nia geo­tech­niczna dla inwe­sty­cji pod nazwą „Budowa sta­dionu lek­ko­atle­tycz­nego w Tychach” Doku­men­ta­cja badań pod­łoża grun­to­wego wraz z opi­nią geo­tech­niczną dla inwe­sty­cji wypro­wa­dze­nia mocy z nowo­pro­jek­to­wa­nej elek­trowni opa­la­nej bio­ma...
05
WRZ
2017

Odbiór wykopu

Wie­lo­krot­nie pod­kre­śla­li­śmy, jak ważne przed roz­po­czę­ciem budowy, a nawet zaku­pem działki, jest odpo­wied­nio prze­pro­wa­dzone bada­nie gruntu.Wię­cej…Dzi­siaj kilka słów o odbio­rze wykopu przez upraw­nio­nego geo­loga kat. VI lub VII. Kiedy? Odbiór gruntu w wyko­pie...
30
SIE
2017

Wideorelacja z prac terenowych..;)

  Wię­cej: Wideo 1 Wideo 2   Zapra­szamy do kon­taktu! GGS-PROJEKT Pra­cow­nia geo­lo­gii i ochrony śro­do­wi­ska Sp. z o.o. ul. Naru­to­wi­cza 3 41–503 Cho­rzów Sekre­ta­riat: 794 966 609 Biuro Zarządu: 698 957 789 e-mail: ggsprojekt@ggsprojekt.pl NIP      6272743787 REGON...
29
SIE
2017

Ostatnie realizacje

Reali­za­cje hydro­ge­olo­giczne:   Opi­nia hydro­ge­olo­giczna doty­cząca oddzia­ły­wa­nia zbior­nika reten­cyj­nego znaj­du­ją­cego się na tere­nie ter­mi­nala SCHENKER Sp. z o.o. w Pysko­wi­cach na działki xxxx; Ope­rat wod­no­prawny na odpro­wa­dze­nie ście­ków komu­nal­nych...
09
SIE
2017

Współpraca z Przedsiębiorstwem Górniczym “SILESIA” Sp. z o.o.

Miło nam poin­for­mo­wać, że Pra­cow­nia GGS-Projekt ma na swoim kon­cie kolejny duży pro­jekt  — dozór geo­lo­giczny przy wier­ce­niu otworu geo­lo­gicz­nego wiert­ni­czego, badaw­czego. Tym razem prace wyko­ny­wa­li­śmy przy otwo­rze G4 SDJ . Otwór był wier­cony z powierzchn...
07
SIE
2017

Ostatnie realizacje z zakresu geotechniki

Opi­nia okre­śla­jąca warunki geo­tech­niczne pod pro­jek­to­waną prze­bu­dowę i roz­bu­dowę drogi w Liso­wi­cach w woje­wódz­twie ślą­skim Opi­nia okre­śla­jąca warunki geo­tech­niczne pod budowę komina na działce XXXXXX w Kato­wi­cach Opi­nia okre­sla­jąca warun...
27
LIP
2017

Wsparcie dla Maćka– członka Zespołu GGS-Projekt

  Nasz wspa­niały kolega w ubie­głym tygo­dniu uległ poważ­nemu wypad­kowi. Na wła­snym podwórku wcho­dząc do basenu zaha­czył o ste­laż i wpadł do wody, doznał uszko­dze­nia krę­go­słupa — zła­ma­nia w odcinku szyj­nym. Po tygo­dnio­wym poby­cie na Oddziale Inten­syw­ne...
19
LIP
2017

Ostatnie realizacje

Doku­men­ta­cja okre­śla­jąca warunki geologiczno-inżynierskie dla inwe­sty­cji pole­ga­ją­cej na budo­wie bloku ener­ge­tycz­nego opa­la­nego bio­masą, w Cho­rzo­wie, na tere­nie CEZ Cho­rzów” Opi­nia geo­tech­niczna pod pro­jek­to­waną kana­li­za­cję sani­...

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress
Translate »