13
LIP
2017

GGS-owskie znaleziska…

Prze­sta­wiamy przy­kłady kar­boń­skich ska­mie­lin roślin zna­le­zio­nych przez Nasz Zespół we frag­men­tach rdze­nia wiert­ni­czego. Więk­szość oka­zów (zespół bli­sko 50 ska­mie­lin roślin­nych )  należy do 5 grup sys­te­ma­tycz­nych: roślin widła­ko­wych, rośl...
26
CZE
2017

Ostatnia realizacja

Opi­nia okre­śla­jąca warunki geo­tech­niczne pod pro­jek­to­waną budowę nowej infra­struk­tury kole­jo­wej, w rejo­nie sta­cji Bór Dolny, dla rekul­ty­wa­cji terenu CTL Maczki Bór, w Sosnowcu. Zada­niem opi­nii było okre­śle­nie budowy geo­lo­gicz­nej i warun­ków...
19
CZE
2017

Badania pod przydomową oczyszczalnię ścieków

Przy­do­mowa oczysz­czal­nia ście­ków jest wspa­niałą alter­na­tywą dla stan­dar­do­wego szamba — tania w eks­plo­ata­cji, bez­pieczna dla śro­do­wi­ska. Rodzaj oczysz­czalni uza­leż­niony jest od warun­ków gruntowo-wodnych. Pra­cow­nia GGS-Projekt prze­pro­wa­dza bada­n...
07
CZE
2017

Metody wierceń geologicznych

Wier­ce­nia geo­lo­giczne są ele­men­tarną metodą pozy­ski­wa­nia infor­ma­cji o pod­łożu. Wier­ce­nie geo­lo­giczne umoż­li­wiają: pobie­ra­nie pró­bek grun­tów usta­le­nie pro­filu geo­lo­giczne usta­le­nie cech fizyczno-mechanicznych grun­tów pobie­ra­nie pró­bek wód i...
01
CZE
2017

Obsługa geologiczna pod projektowane lub istniejące stacje paliw

 Nasza Pra­cow­nia wyko­nuje kom­plek­sowe bada­nia geo­lo­giczne i hydro­ge­olo­giczne pod pro­jek­to­wane sta­cje paliw.   W latach 2015–2016 obsłu­ży­li­śmy m.in. sta­cje paliw w:  Kato­wi­cach  Czerwionce-Leszczynach  Busko-Zdroju  Gor­li­cach  Tar­no­wie. W/w tema­tac...
24
MAJ
2017

Najnowsze realizacje

Ostat­nie reali­za­cje Zespołu GGS-Projekt: Wyko­na­nie ozna­cze­nia zawar­to­ści nie­do­pusz­czal­nych zanie­czysz­czeń 2 pró­bek wraz z doku­men­ta­cją foto­gra­ficzną dla TÜV Rhe­in­land Pol­ska Sp. z o.o. Spo­rzą­dze­nie ope­ratu wod­no­praw­nego na pobór wód pod­ziem­nyc...
16
MAJ
2017

Kilka słów o błędach popełnianych na budowach…

Naj­częst­sze błędy popeł­niane na budo­wach… jak ich unik­nąć? Pra­cow­nia geo­lo­gii i ochrony śro­do­wi­ska od początku ist­nie­nia świad­czy usługi z zakresu obsługi budów i odwier­tów geo­tech­nicz­nych. Odwie­dzamy budowy na tere­nie całego kraju, z naci­skiem na Śląsk...
05
MAJ
2017

Hydrogeologia

Nasza firma z powo­dze­niem reali­zuje pro­jekty z zakresu hydro­ge­olo­gii. W ostat­nim cza­sie wyko­na­li­śmy ope­raty na wyko­na­nie urzą­dzeń wod­nych, odpro­wa­dze­nie oczysz­czo­nych wód opa­do­wych i roz­to­po­wych oraz pobór wód ze studni. Do naszych klien­tów dołą­czyli...
28
KWI
2017

Projekt TANGO

Jest nam nie­zmier­nie miło poin­for­mo­wać, że pro­jekt TANGO “Nume­ryczny model złoża oparty na para­me­trach jako­ścio­wych węgli kamien­nych” został ukoń­czony. Pro­jekt był reali­zo­wany w Ramach Wspól­nego Przed­się­wzię­cia NCBR I NCN TANGO. Koor­dy­na­to­rem pro­jekt...
27
KWI
2017

Projekt Prawa Wodnego

Od 1.07.2017 r zacznie obo­wią­zy­wać nowe Prawo Wodne. Pro­jekt prze­wi­duje sze­reg zmian, które są  podyk­to­wane dosto­so­wa­niem pol­skich prze­pi­sów do prawa UE.   Pro­jekt Prawo wodne     Źró­dła:...

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress
Translate »