19
CZE
2017

Badania pod przydomową oczyszczalnię ścieków

Przy­do­mowa oczysz­czal­nia ście­ków jest wspa­niałą alter­na­tywą dla stan­dar­do­wego szamba — tania w eks­plo­ata­cji, bez­pieczna dla śro­do­wi­ska.

Rodzaj oczysz­czalni uza­leż­niony jest od warun­ków gruntowo-wodnych. Pra­cow­nia GGS-Projekt prze­pro­wa­dza bada­nia geo­lo­giczne w celu spo­rzą­dze­nia opi­nii hydro­ge­olo­gicz­nych dla przy­do­mo­wych oczysz­czalni ście­ków.  Bada­nia mają na celu okre­śle­nie głę­bo­ko­ści wystę­po­wa­nia zwier­cia­dła wody oraz okre­śle­nie prze­pusz­czal­no­ści grun­tów.

Do Naszych zadań należy:

 1. Wyko­na­nie, nie mniej niż, dwóch otwo­rów wiert­ni­czych do głę­bo­ko­ści 3 m
 2. Wyko­na­nie badań makro­sko­po­wych gruntu
 3. Pobra­nie prób gruntu oraz ana­liza labo­ra­to­ryjna
 4. Obli­cze­nie współ­czyn­nika fil­tra­cji
 5. Opra­co­wa­nie opi­nii hydro­ge­olo­gicz­nej

Opi­nia hydro­ge­olo­giczna uwzględ­nia:

 • ogólną cha­rak­te­ry­stykę terenu na któ­rym poło­żona jest oczysz­czal­nia,
 • prze­bieg badań,
 • budowę geo­lo­giczną (okre­śle­nie miąż­szo­ści poszcze­gól­nych warstw geo­lo­gicz­nych),
 • warunki hydro­ge­olo­giczne (okre­śle­nie wystę­po­wa­nia zwier­cia­dła wód grun­to­wych, miąż­szo­ści pozio­mów wodo­no­śnych, współ­czyn­nika fil­tra­cji),

Do spo­rzą­dze­nia opi­nii hydro­ge­olo­gicz­nej nie­zbędne są:

 • prace tere­nowe – wyko­ny­wane są przez Nasz Zespół metodą mecha­niczną, a w przy­padku trud­nego dojazdu metodą manu­alną,
 • mapa zasad­ni­cza lub sytuacyjno-wysokościowa działki w skali 1: 500 lub 1:1000, na któ­rej zazna­czona jest loka­li­za­cja pla­no­wa­nej oczysz­czalni ście­ków,
 • dane na temat pro­jek­to­wa­nej oczysz­czalni ście­ków – mak­sy­malna ilość odpro­wa­dza­nych ście­ków,
 • dane Inwe­stora,

Miej­sce posa­do­wie­nia oczysz­czalni ście­ków regu­lo­wane jest Pra­wem, m.in.:

Roz­po­rzą­dze­niem Mini­stra Śro­do­wi­ska z dnia 18 listo­pada 2014 r. w spra­wie warun­ków, jakie należy speł­nić przy wpro­wa­dza­niu ście­ków do wód lub do ziemi, oraz w spra­wie  sub­stan­cji szcze­gól­nie szko­dli­wych dla śro­do­wi­ska wod­nego

 

 

 1. Ścieki pocho­dzące z wła­snego gospo­dar­stwa domo­wego lub rol­nego, zlo­ka­li­zo­wa­nego poza aglo­me­ra­cją, mogą być wpro­wa­dzane do ziemi, w gra­ni­cach gruntu sta­no­wią­cego wła­sność wpro­wa­dza­ją­cego, jeżeli są speł­nione łącz­nie nastę­pu­jące warunki:

1) ich ilość nie prze­kra­cza 5,0 m3 na dobę;

2) BZT5 ście­ków dopły­wa­ją­cych do indy­wi­du­al­nego sys­temu oczysz­cza­nia ście­ków jest redu­ko­wane co naj­mniej o 20%, a zawar­tość zawie­sin ogól­nych co naj­mniej o 50%;

3) miej­sce wpro­wa­dza­nia ście­ków do ziemi jest oddzie­lone war­stwą gruntu o miąż­szo­ści co naj­mniej 1,5 m od naj­wyż­szego użyt­ko­wego poziomu wodo­no­śnego wód pod­ziem­nych.

 1. Ścieki pocho­dzące z wła­snego gospo­dar­stwa domo­wego lub rol­nego, zlo­ka­li­zo­wa­nego w aglo­me­ra­cji, mogą być wpro­wa­dzane do ziemi, w gra­ni­cach gruntu sta­no­wią­cego wła­sność wpro­wa­dza­ją­cego, jeżeli są speł­nione łącz­nie nastę­pu­jące warunki:

1) ich ilość nie prze­kra­cza 5,0 m3 na dobę;

2) nie prze­kra­czają naj­wyż­szych dopusz­czal­nych war­to­ści wskaź­ni­ków zanie­czysz­czeń wła­ści­wych dla RLM aglo­me­ra­cji, na obsza­rze któ­rej zlo­ka­li­zo­wane jest gospo­dar­stwo, okre­ślo­nych w załącz­niku nr 3 do roz­po­rzą­dze­nia;

3) miej­sce ich wpro­wa­dza­nia do ziemi jest oddzie­lone war­stwą gruntu o miąż­szo­ści co naj­mniej 1,5 m od naj­wyż­szego użyt­ko­wego poziomu wodo­no­śnego wód pod­ziem­nych.

 1. Ścieki pocho­dzące z wła­snego gospo­dar­stwa domo­wego lub rol­nego, zlo­ka­li­zo­wa­nego poza aglo­me­ra­cją, mogą być wpro­wa­dzane do urzą­dze­nia wod­nego, w gra­ni­cach gruntu sta­no­wią­cego wła­sność wpro­wa­dza­ją­cego, jeżeli są speł­nione łącz­nie nastę­pu­jące warunki:

1) ich ilość nie prze­kra­cza 5,0 m3 na dobę;

2) nie prze­kra­czają naj­wyż­szych dopusz­czal­nych war­to­ści wskaź­ni­ków zanie­czysz­czeń dla oczysz­czalni o RLM od 2000 do 9999 okre­ślo­nych w załącz­niku nr 2 do roz­po­rzą­dze­nia;

3) naj­wyż­szy użyt­kowy poziom wodo­no­śny wód pod­ziem­nych znaj­duje się co naj­mniej 1,5 m pod dnem tego urzą­dze­nia.

 1. Ścieki pocho­dzące z wła­snego gospo­dar­stwa domo­wego lub rol­nego, zlo­ka­li­zo­wa­nego w aglo­me­ra­cji, mogą być wpro­wa­dzane do urzą­dze­nia wod­nego, w gra­ni­cach gruntu sta­no­wią­cego wła­sność wpro­wa­dza­ją­cego, jeżeli są speł­nione łącz­nie nastę­pu­jące warunki:

1) ich ilość nie prze­kra­cza 5,0 m3 na dobę;

2) nie prze­kra­czają naj­wyż­szych dopusz­czal­nych war­to­ści wskaź­ni­ków zanie­czysz­czeń wła­ści­wych dla RLM aglo­me­ra­cji, na obsza­rze któ­rej zlo­ka­li­zo­wane jest gospo­dar­stwo, okre­ślo­nych w załącz­niku nr 3 do roz­po­rzą­dze­nia;

3) naj­wyż­szy użyt­kowy poziom wodo­no­śny wód pod­ziem­nych znaj­duje się co naj­mniej 1,5 m pod dnem tego urzą­dze­nia”

 

Rozpo­rzą­dze­niem Mini­stra Infra­struk­tury z dnia 12 kwiet­nia 2002 r. w spra­wie warun­ków tech­nicz­nych, jakim powinny odpo­wia­dać budynki i ich usy­tu­owa­nie.

 

36. 1. Odle­głość pokryw i wylo­tów wen­ty­la­cji ze zbior­ni­ków bez­od­pły­wo­wych na nie­czy­sto­ści cie­kłe,

dołów ustę­pów nie­ska­na­li­zo­wa­nych o licz­bie miejsc nie więk­szej niż 4 i podob­nych urzą­dzeń sanitarno-gospodarczych o pojem­no­ści do 10 m3 powinna wyno­sić co naj­mniej:

1) od okien i drzwi zewnętrz­nych do pomiesz­czeń prze­zna­czo­nych na pobyt ludzi oraz do maga­zy­nów

pro­duk­tów spo­żyw­czych — 15 m,

2) od gra­nicy działki sąsied­niej, drogi (ulicy) lub ciągu pie­szego — 7,5 m.

 1. W zabu­do­wie jed­no­ro­dzin­nej, zagro­do­wej i rekre­acji

indy­wi­du­al­nej odle­gło­ści urzą­dzeń sanitarno-gospodarczych, o któ­rych mowa w ust. 1, powinny

wyno­sić co naj­mniej:

1) od okien i drzwi zewnętrz­nych do pomiesz­czeń prze­zna­czo­nych na pobyt ludzi — 5 m, przy czym nie doty­czy to dołów ustę­po­wych w zabu­do­wie jed­no­ro­dzin­nej,

2) od gra­nicy działki sąsied­niej, drogi (ulicy) lub ciągu pie­szego — 2 m.

 1. Odle­gło­ści pokryw i wylo­tów wen­ty­la­cji z dołów ustę­pów nie­ska­na­li­zo­wa­nych o licz­bie miejsc więk­szej niż 4 oraz zbior­ni­ków bez­od­pły­wo­wych na nie­czy­sto­ści cie­kłe i kom­po­stow­ni­ków o pojem­no­ści powy­żej 10 m3 do 50 m3 powinny wyno­sić co naj­mniej:

1) od okien i drzwi zewnętrz­nych do pomiesz­czeń wymie­nio­nych w ust. 1 pkt 1 — 30 m,

2) od gra­nicy działki sąsied­niej — 7,5 m,

3) od linii roz­gra­ni­cza­ją­cej drogi (ulicy) lub ciągu pie­szego— 10 m.

 

Pozo­stałe Akty Prawne:

 • Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budow­lane (tekst jed­no­lity Dz.U. z 2016 r., poz. 290);
 • Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jed­no­lity Dz.U. z 2015 r. poz. 469 z póź­niej­szymi zmia­nami);
 • Ustawa z dnia 27 kwiet­nia 2001 r. Prawo ochrony śro­do­wi­ska (tekst jed­no­lity Dz.U. z 2016 r. poz. 672 z póź­niej­szymi zmia­nami);
 • Inne prze­pisy szcze­gólne i akty wyko­naw­cze uwzględ­nia­jąc rodzaj inwe­sty­cji i jej loka­li­za­cję;
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks postę­po­wa­nia admi­ni­stra­cyj­nego (tekst jed­no­lity Dz.U. z 2016 r., poz. 23 z póź­niej­szymi zmia­nami);
 • Ustawa z dnia 16 listo­pada 2006 r. o opła­cie skar­bo­wej (tekst jed­no­lity Dz.U. z 2016 r., poz. 1827);
 • Roz­po­rzą­dze­nie Pre­zesa Rady Mini­strów z dnia 18 stycz­nia 2011 r. w spra­wie instruk­cji kan­ce­la­ryj­nej, jed­no­li­tych rze­czo­wych wyka­zów akt oraz instruk­cji w spra­wie orga­ni­za­cji i zakresu dzia­ła­nia archi­wów zakła­do­wych. (Dz.U. z 2011r. Nr 14, poz. 67 z póź­niej­szymi zmia­nami).

Należy pamię­tać jed­nak, że jeśli pla­no­wana ilość ście­ków prze­kro­czy 5 m3 na dobę konieczne będzie uzy­ska­nie pozwo­le­nia wod­no­praw­nego (nie­ważne, czy zrzut ście­ków nastąpi na działce inwe­stora, czy poza nią). Przy­po­mi­namy, że Nasza Pra­cow­nia świad­czy rów­nież usługi z zakresu wyko­ny­wa­nia ope­ra­tów wod­no­praw­nych wraz z uzy­ska­niem pozwo­le­nia wod­no­praw­nego.

Pozwo­le­nia wod­no­prawne

Zapra­szamy do kon­taktu!

Imię i nazwi­sko (wyma­gane)

Adres email (wyma­gane)

Temat

Treść wia­do­mo­ści

 

 

 

Źró­dła:

isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20140001800

isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20020750690

http://www.czestochowa.um.gov.pl/urzad/sprawy/karta?symbol=AAB016

 

About the Author

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress
Translate »