02
PAź
2018

Badanie gruntu — dom jednorodzinny

BADANIE GRUNTU – DOM JEDNORODZINNY

Histo­ria z życia….

Do Pra­cowni GGS-Projekt dzwoni p. Kowal­ski: „Dzień dobry, … projektant/Urząd  chce ode mnie opi­nię geo­tech­niczną… Co to jest? Robi­cie to? Po co te bada­nia? Jaki to koszt”.

Z przy­jem­no­ścią odpo­wia­damy na wszyst­kie pyta­nia Klien­tów, ale dba­jąc o kom­fort poten­cjal­nych klien­tów posta­no­wi­li­śmy opi­sać jak wygląda współ­praca przy zle­ce­niu bada­nia gruntu/ opra­co­wa­nia opi­nii geo­tech­nicz­nej na potrzeby budowy/rozbudowy domu jed­no­ro­dzin­nego.

 

1 etap – KONTAKT KLIENTA/ WYCENA

BADANIE GRUNTU1

 

2 etap — PRZYJĘCIE ZLECENIA

BADANIE GRUNTU23 etap — REALIZACJA ZLECENIA

Czas to pie­niądz! Jeżeli działka, na któ­rej wyko­nu­jemy bada­nia jest ogól­no­do­stępna, nie wyma­gamy obec­no­ści Zle­ce­nio­dawcy w cza­sie naszych prac!

Zle­ce­nie reali­zu­jemy w zale­d­wie 5 dni robo­czych! Gotowe opra­co­wa­nie natych­miast prze­sy­łamy Zle­ce­nio­dawcy.

BADANIE GRUNTU34 etap — ROZLICZENIE

Koszt wyko­na­nia opi­nii geo­tech­nicz­nej dla domu jed­no­ro­dzin­nego to 700 – 1200 zł.

Cena zależy od loka­li­za­cji, ilo­ści odwier­tów i ewen­tu­al­nych dodat­ko­wych badań , np. son­do­wa­nia.

 

 

Zle­ce­nia reali­zu­jemy nie­za­leż­nie od warun­ków pogo­do­wych, w każdy dzień robo­czy.

 

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU!

E-mail

About the Author

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress
Translate »