24
MAR
2017

Badanie płytą dynamiczną

Posted By :
Comments : Off

Płyta dyna­miczna służy do bada­nia dyna­micz­nego modułu odkształ­ce­nia, który wyko­rzy­stuje się do oceny nośno­ści oraz pośred­nio — do kon­troli jako­ści zagęsz­cze­nia pod­łoża grun­to­wego. Zapew­nia:

 • Pomiar war­to­ści osia­da­nia gruntu
 • Auto­ma­tyczne obli­cza­nie pręd­ko­ści osia­da­nia s/v
 • Auto­ma­tyczne obli­cza­nie dyna­micz­nego modułu odkształ­ce­nia Evd
 • Pre­zen­ta­cja wyni­ków bada­nia na wyświe­tla­czu reje­stra­tora lub wydruku

 

Chcesz otrzy­mać ofertę na usługi
bada­nia płytą dyna­miczną ?

Wypeł­nij szybki for­mu­larz i otrzy­maj zniżkę *


lub zadzwoń pod numer 794 966 609

* Rabat udzie­lany jest na wszyst­kie zapy­ta­nia wysłane z for­mu­la­rza ze strony GGSpro­jekt

Bada­nie płytą dyna­miczną nie należy do skom­pli­ko­wa­nych.

Płytę przy­kłada się do bada­nego miej­sca na pła­sko. Następ­nie należy wyko­nać trzy wstępne ude­rze­nia obcią­że­niowe i w ten sam spo­sób prze­pro­wa­dzić trzy ude­rze­nia pomia­rowe. W trak­cie ude­rze­nia płyta o śred­nicy 30 cen­ty­me­trów, o cię­ża­rze 10 kg spada z wyso­ko­ści około 70 cm na płytę obcią­ża­jącą. Osia­da­nie pod­łoża jest prze­li­czane przez elek­tro­niczny przy­rząd na dyna­miczny moduł odkształ­ce­nia pod­łoża (EvD w MN/m2). Odczyty zapi­sy­wane są reje­stra­to­rze w związku z czym od razu możemy stwier­dzić, czy badane przez nas pod­łoże jest wystar­cza­jąco zagęsz­czone. Należy pamię­tać, że lekka płyta dyna­miczna wyko­rzy­sty­wana jest do bada­nia pod­łoża, któ­rego gru­bość nie prze­kra­cza pół metra.

Bada­nia wyko­nane lekką płytą dyna­miczną mogą pozwo­lić Inwe­sto­rowi zaosz­czę­dzić pie­nią­dze, spraw­dzić zało­że­nia archi­tek­tów, pro­jek­tan­tów dot. gruntu, na któ­rym ma powstać  obiekt.

Bada­nie lekką płytą dyna­miczną nie wymaga pojazdu obcią­że­nio­wego, w związku z czym jest dobrą alter­na­tywą do cza­so­chłon­nych i dro­gich pomia­rów płytą sta­tyczną VSS. Całe bada­nie trwa zale­d­wie 3 min.

Bada­nie płytą dyna­miczną ma bar­dzo wiele zalet, co w przy­padku szyb­kiego tempa budowy daje bar­dzo wiele korzy­ści, ze względu na czas oraz wygodę prze­pro­wa­dze­nia bada­nia i moż­li­wość wyko­na­nia bada­nia w trudno dostęp­nych miej­scach.

Płyta dyna­miczna została wyna­le­ziona i wypro­du­ko­wana w Niem­czech. Oczy­wi­ście szybko zna­la­zła zasto­so­wa­nie w budow­nic­twie, szcze­gól­nie dro­go­wym. W naszej pracy wie­lo­krot­nie wyko­rzy­stu­jemy płytę dyna­miczną w bada­niach geo­tech­nicz­nych pod pro­jek­to­wane drogi kra­jowe, eks­pre­sowe i auto­strady oraz w budow­nic­twie ziem­nym i fun­da­men­to­wym.

W chwili obec­nej nie ma w Pol­sce normy, która opi­suje i dekla­ruje bada­nie dyna­micz­nego modułu Evd płytą dyna­miczną, w związku z czym wyniki nie zawsze sta­no­wią pod­stawę odbioru robót budow­la­nych. Wynik z bada­nia dyna­micz­nego modułu Evd można kore­lo­wać z wtór­nym modu­łem odkształ­ce­nia E2 oraz IS, co zostało dokład­nie opi­sane w publi­ka­cji Insty­tutu Badaw­czego Dróg i Mostów: TG 152 BADANIE I USTALENIE ZAL KOREL DLA OCENY

W pra­cowni GGS-Projekt dys­po­nu­jemy lekką płytą dyna­miczną HMP LVG z nowo­cze­snym reje­stra­torem 4 gene­ra­cji HMP LFG-4. Urzą­dze­nie cha­rak­te­ry­zuje się

 • zwięk­szoną pre­cy­zją pomia­rów w sto­sunku do wer­sji LFG SD
 • pane­lem nawi­ga­cyjny
 • szybką i intu­icyjną obsługą urzą­dze­nia, 12 języ­ków do wyboru (w tym j. pol­ski)
 • pamię­cią wewnętrzną umoż­li­wia­jącą zapis 500 cykli pomia­ro­wych
 • sygna­li­za­cją dźwię­kową goto­wo­ści urzą­dze­nia do pracy
 • wej­ściem USB umoż­li­wia­jącym pod­łą­cze­nie pamięci zewnętrz­nej USB i kom­pu­tera

Zakres badań urzą­dze­nia:

 • dla grun­tów grubo– i róż­no­ziar­ni­stych o mak­sy­mal­nym roz­mia­rze ziarna 63 mm
 • okre­śla­nie dyna­micz­nego modułu odkształ­ce­nia gruntu w zakre­sie Evd = 15…70 MN/m² (opty­malny zakres dla obciąż­nika 10 kg) i Evd = 70…120 MN/m²  (dla obciąż­nika 15 kg)
 • mak­sy­malny zakres 15…225 MN/m2.

Zespół GGS-Projekt wie­lo­krot­nie wyko­ny­wał bada­nia lekką płytą dyna­miczną. Zachę­camy do zapo­zna­nia się z listą obsłu­gi­wa­nych przez Nas inwe­sty­cji oraz Naszą ofertą Bada­nie gruntu Odwierty geo­lo­giczne Geo­tech­nika Obsługa budów

 

Hala maga­zy­nowa w Mysło­wi­cach oraz Hala pro­duk­cyjna w Cze­la­dzi.

Bada­nia pod budowę linii kole­jo­wej nr 141 na szlaku podg. Panew­nik – podg. Rado­szowy.

Bada­nia pod budowę ruchu elek­trycz­nego i sta­cji hydrau­licz­nej w Kra­ko­wie.

Bada­nie płytą dyna­miczną w związku z remon­tem linii kole­jo­wej PKP PLK S.A. Nr. 141 Kato­wice Ligota — Gli­wice w km. 8,060 — 10,900, celem naprawy szkód gór­ni­czych wyrzą­dzo­nych ruchem zakładu gór­ni­czego Kw S.A. — KWK “Pokój”

Budowa hali dru­karni wraz z infra­struk­turą tech­niczną w Kato­wi­cach.

Budowa przy­łą­cza ciepl­nego WP do budynku miesz­kal­nego w Kato­wi­cach.

Obsługa geo­tech­niczna budowy For­tum Zabrze.

Par­king przy ul. Ratu­szo­wej 1 w Łazi­skach Gór­nych.

Bada­nie płytą dyna­miczną pod par­king przy PZU.

Bada­nie płytą dyna­miczną w związku z budową toru rowe­ro­wego w Rudzie Ślą­skiej.

Kon­takt GGS-Projekt

Źró­dła:

https://www.plyta-dynamiczna.pl/plyta-dynamiczna/

http://plytadynamicznax.blogspot.com/

http://szkurlat.pl/oferta/grunty-sprzet-terenowy/lekka-plyta-dynamiczna-hmp-lfg/lekka-plyta-dynamiczna-hmp-lfg-4-generacji

http://www.gddkia.gov.pl/userfiles/articles/p/prace-naukowo-badawcze-zrealizow_3435//documents/tg-152.pdf

About the Author

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress
Translate »