05
KWI
2017

Badanie zagęszczenia gruntu

Posted By :
Comments : Off

Jak badamy zagęsz­cze­nie gruntu?

Zagęsz­cze­nie gruntu okre­ślane jest na pod­sta­wie dwóch para­me­trów:

  • Stop­nia zagęsz­cze­nia ID
  • Wskaź­nika zagęsz­cze­nia IS

Oferta GGS-Projekt

Chcesz otrzy­mać ofertę na zagęsz­cze­nia gruntu ?

Wypeł­nij szybki for­mu­larz i otrzy­maj zniżkę *


lub zadzwoń pod numer 794 966 609

* Rabat udzie­lany jest na wszyst­kie zapy­ta­nia wysłane z for­mu­la­rza ze strony GGSpro­jekt

Sto­pień zagęsz­cze­nia gruntu (ID)

Wyraża natu­ralny stan gruntu utwo­rzony i zagęsz­czony przez naturę. Para­metr ten doty­czy tylko i wyłącz­nie grun­tów nie­spo­istych i zależy od rodzaju gene­tycz­nego gruntu, uziar­nie­nia, kształtu ziarn, wil­got­no­ści oraz poro­wa­to­ści.

Grunt nie­spo­isty (sypki) – nie­ska­li­sty grunt mine­ralny lub orga­niczny nie speł­nia­jący warun­ków dla gruntu mine­ral­nego (Defi­ni­cja z „ PODSTAWOWE NAZWY WG PN-B-02481:1998, PN – 86/B-02480 i PN-B-02481:1998”).

W tabeli poni­żej przed­sta­wiono podział grun­tów nie­spo­istych ze względu na ich sto­pień zagęsz­cze­nia wg normy PN-86/B-02480.

podział gruntów1

Wskaź­nik zagęsz­cze­nia gruntu (IS)

jest para­me­trem zagęsz­cze­nia gruntu nasy­po­wego, czyli ufor­mo­wa­nego przez czło­wieka. Wyraża się sto­sun­kiem gęsto­ści obję­to­ścio­wej bada­nego gruntu zagęsz­czo­nego na budo­wie (ρ_d) do mak­sy­mal­nej gęsto­ści obję­to­ścio­wej gruntu ozna­czo­nej w labo­ra­to­rium (ρ_ds) — metoda Proc­tora. I_S=ρ_d/ρ_ds

War­tość wskaź­nika zagęsz­cze­nia naj­czę­ściej waha się mię­dzy war­to­ścią 0,95–1,00, zda­rzają się przy­padki gdy war­tość ta prze­kra­cza 1,00.

Jakimi meto­dami badamy wskaź­nik zagęsz­cze­nia gruntu oraz sto­pień zagęsz­cze­nia gruntu?

Metody badań wskaź­nika zagęsz­cze­nia oraz stop­nia zagęsz­cze­nia:

  • Bada­nia labo­ra­to­ryjne
  • Metoda ta polega na pobra­niu próbki gruntu cylin­drem o zna­nej obję­to­ści.
  • Następ­nie próbkę prze­nosi się do labo­ra­to­rium i ozna­cza masę oraz wil­got­ność.
  • Ważne jest, aby próbkę dobrze zabez­pie­czyć przed utratą wil­got­no­ści.
  • Dodat­kowo w labo­ra­to­rium ozna­czamy mak­sy­malną gęstość obję­to­ściową szkie­letu grun­to­wego i wil­got­ność opty­malną Metodą Proc­tora. Porów­nu­jąc dwa para­me­try, czyli gęstość obję­to­ściową szkie­letu grun­to­wego z budowy oraz mak­sy­malną gęstość obję­to­ściową szkie­letu grun­to­wego uzy­skaną w labo­ra­to­rium otrzy­mu­jemy para­metr IS.
  • Son­do­wa­nie gruntu

 

Bada­nie wyko­nu­jemy sondą dyna­miczną SD-10 i polega ono na zli­cza­niu ilość ude­rzeń
na każde 10 cm wpędu sondy. Zasad­ni­czo za pomocą sondy SD-10 okre­ślony jest sto­pień
zagęsz­cze­nia ID, ale korzy­sta­jąc z odpo­wied­niego prze­li­cze­nia empi­rycz­nego uzy­sku­jemy
wskaź­nik zagęsz­cze­nia. Poni­żej podano wzory do wyzna­cze­nia para­me­tru ID oraz IS
na pod­sta­wie bada­nia sondą SD-10.

I_D=0,071+0,429lgN_10
gdzie,
N_10 to ilość ude­rzeń na każde 10 cm wpędu sondy
I_S=0,818/(0,958–0,174I_D )

Zapra­szamy do kon­taktu!

Kon­takt

About the Author

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress
Translate »