06
WRZ
2018

Badanie zanieczyszczenia powierzchni ziemi

Nasza Pra­cow­nia ofe­ruje pro­fe­sjo­nalną ana­lizę gruntu oraz wody pod kątem poten­cjal­nego zanie­czysz­cze­nia.

Kiedy naj­czę­ściej wyko­nu­jemy bada­nia:

 • Przed sprze­dażą lub kup­nem działki/działek pod inwe­sty­cje budow­lane
 • W przy­padku oceny szkody w śro­do­wi­sku
 • Gdy na Inwe­stora nało­żony jest obo­wią­zek pro­wa­dze­nia moni­to­ringu stanu zanie­czysz­cze­nia

Pobór prób prze­pro­wa­dzamy zgod­nie z wytycz­nymi okre­ślo­nymi w Roz­po­rzą­dze­niu Mini­stra Śro­do­wi­ska z dnia 1 wrze­śnia 2016 r. w spra­wie pro­wa­dze­nia zanie­czysz­cze­nia powierzchni ziemi (Dz.U. 2016 poz. 1395).

Współ­pra­cu­jemy z naj­lep­szymi labo­ra­to­riami w Pol­sce. Dzia­łamy na tere­nie całej Pol­ski.

 

Współ­praca prze­biega zgod­nie z wytycz­nymi okre­ślo­nymi Roz­po­rzą­dze­niem (Dz.U. Poz. 1395, §1, pkt. 3a-3e)

 1. spo­sób usta­le­nia dzia­łal­no­ści mogą­cej być przy­czyną zanie­czysz­cze­nia na danym tere­nie obec­nie lub w prze­szło­ści,
 2. spo­sób usta­le­nia listy sub­stan­cji powo­du­ją­cych ryzyko, któ­rych wystą­pie­nie w gle­bie lub ziemi
 3. jest spo­dzie­wane ze względu na dzia­łal­ność, o któ­rej mowa w lit. a,
 4. źró­dła infor­ma­cji istotne dla oceny zagro­że­nia zanie­czysz­cze­niem gleby lub ziemi,
 5. warunki uzna­wa­nia ist­nie­ją­cych badań zanie­czysz­cze­nia gleby i ziemi za aktu­alne,
 6. etapy i spo­sób pro­wa­dze­nia badań zanie­czysz­cze­nia gleby i ziemi;

Pro­ściej…

Na pod­sta­wie otrzy­ma­nej od Inwe­stora mapy usta­lamy poten­cjalne histo­ryczne źró­dło zanie­czysz­czeń – tj. prze­pro­wa­dzamy ana­lizę map histo­rycz­nych, by następ­nie stwo­rzyć listę sub­stan­cji powo­du­ją­cych zanie­czysz­cze­nie.

Po prze­ana­li­zo­wa­niu Miej­sco­wego Planu Zago­spo­da­ro­wa­nia Prze­strzen­nego okre­ślamy do jakiej grupy grun­tów należy badany teren. Na tej pod­sta­wie badany teren dzie­lony jest na sek­cje, z któ­rych pobie­rana jest odpo­wied­nia ilość prób – two­rzymy tzw. sche­mat loka­li­za­cji punk­tów pobie­ra­nia pró­bek.

Po prze­pro­wa­dzo­nych pra­cach kame­ral­nych przy­stę­pu­jemy do prac tere­no­wych. Próby pobie­rane są przez pra­cow­ni­ków GGS-Projekt, a na życze­nie Klienta przez akre­dy­to­wa­nego prób­ko­biorcę.

Po zakoń­czo­nych pra­cach tere­no­wych w ciągu 8 dni robo­czych spo­rzą­dzamy spra­woz­da­nie z wyko­na­nych badań, w któ­rym okre­ślamy m.in.:

 • datę poboru prób
 • miej­sce poboru oraz głę­bo­ko­ści pobra­nia
 • stwier­dzo­nym zanie­czysz­cze­niu
 • wnio­ski i zale­ce­nia

 

Tylko w ostat­nim okre­sie w celu poboru prób odwie­dzi­li­śmy Miko­łów, Wyry, Kędzierzyn-Koźle, Brzeg Dolny, Gorza­nów, Mysło­wice.

Dołącz do grona Naszych Klien­tów!

Szcze­gó­łowy zakres badań śro­do­wi­sko­wych Wię­cej…

About the Author

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress
Translate »