20
PAź
2017

Dokumentacja badań podłoża gruntowego

Doku­men­ta­cja badań pod­łoża grun­to­wego

Doku­men­ta­cja badań pod­łoża grun­to­wego to doku­ment okre­śla­jący rodzaj, wła­ści­wo­ści, cechy wytrzy­ma­ło­ściowe oraz odkształ­cal­ność pod­łoża grun­to­wego oraz poziom wód grun­to­wych, sta­tecz­ność nasy­pów i wyko­pów.

Doku­men­ta­cja badań pod­łoża grun­to­wego jest okre­ślana Roz­po­rzą­dze­niem Mini­stra Trans­portu, Budow­nic­twa i Gospo­darki Mor­skiej z dnia 25 kwiet­nia 2012 r. w spra­wie usta­la­nia geo­tech­nicz­nych warun­ków posa­da­wia­nia obiek­tów budow­la­nych (Dz. U. 2012 nr 0, poz.463) oraz Euro­kod 7.

 

Celem opra­co­wa­nia doku­men­ta­cji jest więc:

  • roz­po­zna­nie budowy geo­lo­gicz­nej i warun­ków gruntowo-wodnych
  • wydzie­le­nie warstw gruntu o zróż­ni­co­wa­nej lito­lo­gii i usta­le­nie warun­ków gruntowo-wodnych
  • okre­śle­nie kate­go­rii geo­tech­nicz­nej obiektu oraz warun­ków geo­tech­nicz­nych
  • opra­co­wa­nie wnio­sków.

 

Doku­men­ta­cja badań pod­łoża grun­to­wego (naj­czę­ściej spo­rzą­dzana wraz z opi­nią geo­tech­niczną) jest pod­stawą do uzy­ska­nia pozwo­le­nia na budowę.

Opi­nie geo­tech­niczne oraz doku­men­ta­cje badań pod­łoża grun­to­wego, zgod­nie z pra­wem, nie wyma­gają zatwier­dze­nia, nato­miast doku­men­ta­cje geologiczno-inżynierskie pod­le­gają już innym prze­pi­som i czas ich zatwier­dze­nia uza­leż­niony jest od dzia­ła­nia odpo­wied­nich urzę­dów.

 

Z czego składa się doku­men­ta­cja:

Doku­men­ta­cja składa się z czę­ści opi­sowej (tek­sto­wej) i gra­ficz­nej.

Na część opi­sową (tek­stową) skła­dają się:

Dane ogólne

Opis wyko­na­nych badań

Cel opra­co­wa­nia

Loka­li­za­cja i opis terenu pod wzglę­dem admi­ni­stra­cyj­nym, mor­fo­lo­gicz­nym, hydro­gra­ficz­nym

Dane tech­niczne obiektu

Budowa geo­lo­giczna

Warunki hydro­ge­olo­giczne

Omó­wie­nie badań labo­ra­to­ryj­nych (spra­woz­da­nie)

Warunki geo­tech­niczne (wydzie­le­nia warstw geo­tech­nicz­nych)

Wnio­ski

Część gra­ficzna zawiera:

Mapę loka­li­za­cyjną i doku­men­ta­cyjną

Karty otwo­rów geo­tech­nicz­nych

Prze­kroje geo­tech­niczne

Obja­śnie­nia uży­tych zna­ków i sym­boli

Wyniki badań gruntów/wody/sondowań (w zależ­no­ści od rodzaju wyko­ny­wa­nych badań).

 

 

Przy­kła­dowe reali­za­cje:

Doku­men­ta­cja badań pod­łoża grun­to­wego  dla inwe­sty­cji  pole­ga­ją­cej na budo­wie budynku dzie­wię­cio­kon­dy­gna­cyj­nego miesz­kal­nego wie­lo­ro­dzin­nego z gara­żem pod­ziem­nym przy ul. Sikor­skiego 41 w Kato­wi­cach;

 

Wyko­na­nie opi­nii geo­tech­nicz­nych oraz doku­men­ta­cji badań pod­łoża grun­to­wego i pro­jek­tów geo­tech­nicz­nych w uli­cach: Dąbrówki, Gór­no­ślą­skiej — Wita Stwo­sza, Kra­kow­skiej, Fabrycz­nej, Saskiej (Część I);

 

Doku­men­ta­cja badań pod­łoża grun­to­wego wraz z opi­nią geo­tech­niczną w związku z  prze­bu­dową  sieci wodo­cią­go­wej przy ul. Strze­lec­kiego i ul. Budryka w Kato­wi­cach;

 

Doku­men­ta­cja badań pod­łoża grun­to­wego wraz z opi­nią geo­tech­niczną w związku z prze­bu­dową  sieci wodo­cią­go­wej przy ul. Micha­łow­skiego w Kato­wi­cach;

 

Doku­men­ta­cja badań pod­łoża grun­to­wego wraz z opi­nią geo­tech­niczną w związku z prze­bu­dową  sieci wodo­cią­go­wej przy ul. Panew­nic­kiej w Kato­wi­cach;

 

Doku­men­ta­cja badań pod­łoża grun­to­wego wraz z opi­nią geo­tech­niczną w związku z prze­bu­dową  sieci wodo­cią­go­wej i kana­li­za­cji sani­tar­nej przy ul. Sobań­skiego w Kato­wi­cach;

 

Doku­men­ta­cja badań pod­łoża grun­to­wego  dla inwe­sty­cji pole­ga­ją­cej na budo­wie pię­cio­kon­dy­gna­cyj­nego budynku (hotel) Pyrzo­wi­cach.

 

About the Author

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress
Translate »