19
CZE
2018

Doskonalimy Naszą Kadrę

Kadra GGS-Projekt pod­nosi kwa­li­fi­ka­cje

Kon­tro­wer­sje wokół nowych prze­pi­sów Prawa Wod­nego rosną, dez­orien­ta­cja Inwe­sto­rów i Urzę­dów jest coraz więk­sza… aby pora­dzić sobie z ist­nie­ją­cym cha­osem hydro­ge­olo­dzy GGS-Projekt wzięli udział w szko­le­niu pn.: „Doku­men­ta­cja hydro­ge­olo­giczna w zakła­dzie wodo­cią­go­wym” orga­ni­zo­wa­nym przez Cen­trum Szko­leń Bran­żo­wych.

Pro­gram szko­le­nia obej­mo­wał nastę­pu­jące zagad­nie­nia:

 1. Wyko­na­nie uję­cia wód pod­ziem­nych zakres wyma­ga­nych zgód admi­ni­stra­cyj­nych — sche­mat lega­li­za­cji.

 

 1. Pro­ce­dury lega­li­za­cji ujęć wyni­ka­jące z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geo­lo­giczne i gór­ni­cze.

 

Pro­jekty robót geo­lo­gicz­nych na wyko­na­nie ujęć wód pod­ziem­nych

Doku­men­ta­cja hydro­ge­olo­giczna dla usta­le­nia zaso­bów ujęć wód pod­ziem­nych (studni i źró­deł)

Inne wyma­gane decy­zje i zgło­sze­nia

 

 1. Pozwo­le­nia wod­no­prawne na wyko­na­nie i eks­plo­ata­cję ujęć wód pod­ziem­nych a prze­pisy nowego Prawa wod­nego

 

zakres pozwo­leń wod­no­praw­nych wyma­ga­nych dla eks­plo­ata­cji ujęć

wnio­ski o wyda­nie pozwo­leń wod­no­praw­nych, kiedy doku­men­ta­cja hydro­ge­olo­giczna wyma­gana jest jako nie­zbędny załącz­nik

zmiana pozwo­le­nia wod­no­praw­nego w m.in. zakre­sie ilo­ści ujmo­wa­nych wód-wymagania

 

 1. Ocena wod­no­prawna dla usług wod­nych zwią­za­nych z pobo­rem wód pod­ziem­nych — zna­cze­nie usta­leń doku­men­ta­cji hydro­ge­olo­gicz­nej dla oceny wpływu przed­się­wzię­cia na osią­gnię­cie celów śro­do­wi­sko­wych.

 

 1. Czy wyko­na­nie studni wymaga decy­zji o śro­do­wi­sko­wych uwa­run­ko­wa­niach?

 

 1. Nowe uję­cia a prze­pisy prawa budow­la­nego

 

 1. Aktu­alne zasady wyzna­cza­nia stref ochron­nych dla ujęć wód pod­ziem­nych a prze­pisy ustawy Prawo wodne.

 

 1. Wyzna­cza­nie gra­nic terenu ochrony pośred­niej strefy ochron­nej a usta­le­nia gra­nic strefy zawarte w doku­men­ta­cji hydro­ge­olo­gicz­nej uję­cia.

 

 1. Moż­li­wość aktu­ali­za­cji usta­leń doku­men­ta­cji hydro­ge­olo­gicz­nej w związku ze zmianą/ustaleniem gra­nic strefy ochron­nej oraz zmianą zaso­bów ujęć.

 

 1. Ana­liza ryzyka, uwzględ­nia­nie usta­leń podat­no­ści ujmo­wa­nych poziomów/warstw wodo­no­śnych na zanie­czysz­cze­nie a obo­wiąz­kowe zapisy doku­men­ta­cji hydro­ge­olo­gicz­nej. Jakie infor­ma­cje zawarte w posia­da­nej doku­men­ta­cji hydro­ge­olo­gicz­nej „wyj­ściowe” dla opra­co­wa­nia ana­lizy ryzyka? Jakie bada­nia, opra­co­wa­nia dodat­kowo prze­pro­wa­dzić?

 

 1. Ocena jako­ści wód pod­ziem­nych a wyma­ga­nia wyni­ka­jące z prze­pi­sów nowej ustawy Prawo wodne oraz doku­men­ta­cji hydro­ge­olo­gicz­nej

 

 1. Nali­cza­nie opłat za usługi wodne pobór wód pod­ziem­nych — jakie usta­le­nia doku­men­ta­cji hydro­ge­olo­gicz­nej pośred­nio i bez­po­śred­nio wpły­wają na moż­li­wość usta­le­nia i wery­fi­ka­cji opłat.

(źró­dło: http://csb-szkolenia.pl/view.php?id=119&typ=1)

Nad­rzędną war­to­ścią Pra­cowni GGS-Projekt jest jakość świad­czo­nych usług. Pra­cow­nicy GGS-Projekt  w róż­no­rodny spo­sób pod­no­szą swoje kwa­li­fi­ka­cje, by jak naj­le­piej wypeł­niać swoje obo­wiązki, wie­dzieć i rozu­mieć wię­cej, speł­nić ocze­ki­wa­nia klien­tów i zaspo­koić cie­ka­wość.

Zachę­camy do sko­rzy­sta­nia z usług Naszych wykwa­li­fi­ko­wa­nych hydro­ge­olo­gów.

Wyko­nu­jemy:

 • ope­raty wod­no­prawne
 • wnio­ski o wyda­nie pozwo­leń wod­no­praw­nych
 • ana­lizy ryzyka
 • oceny wod­no­prawne
 • doku­men­ta­cje hydro­ge­olo­giczne
 • pro­jekty robót geo­lo­gicz­nych na wyko­na­nie ujęć wód pod­ziem­nych
 • wyzna­czamy strefy ochronne dla ujęć wód pod­ziem­nych

 

 

 

GGS-PROJEKT Pra­cow­nia geo­lo­gii
i ochrony śro­do­wi­ska Sp. z o.o.
ul. Naru­to­wi­cza 3
41–503 Cho­rzów

Sekre­ta­riat: 794 966 609

Biuro Zarządu: 698 957 789

e-mail: ggsprojekt@ggsprojekt.pl
NIP      6272743787
REGON 363098302
KRS 0000588295

Kon­takt

About the Author

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress
Translate »