02
LUT
2017

GGS-Projekt partner dla biur projektowych

Nasza Pra­cow­nia gwa­ran­tuje pełen zakres usług zwią­za­nych z obsługą geo­lo­giczną i geo­tech­niczną w zakre­sie budowy i moder­ni­za­cji dróg, chod­ni­ków i budowy ekra­nów aku­stycz­nych. Naszą ofertę kie­ru­jemy do wszyst­kich biur pro­jek­to­wych, archi­tek­to­nicz­nych. Nasza wie­dza geo­lo­giczna oraz doświad­cze­nie są pomocne i nie­zbędne dla „traf­nych” inwe­sty­cji. Dłu­go­trwała współ­praca pomoże unik­nąć zbęd­nych kosz­tów w cza­sie budowy, pro­ble­mów w cza­sie użyt­ko­wa­nia budyn­ków, a także zaowo­cuje wpro­wa­dza­niem wielu cie­ka­wych i inno­wa­cyj­nych roz­wią­zań.

GGS-Projekt wyko­nuje rocz­nie dzie­siątki pro­jek­tów, opi­nii i doku­men­ta­cji geo­lo­gicz­nych o róż­nym stop­niu trud­no­ści. Nad­zo­ru­jemy także roboty budow­lane.

GGS-Projekt to:
Gwa­ran­cja naj­wyż­szych stan­dar­dów biz­ne­so­wych
Inte­re­su­jące warunki współ­pracy
Kon­ku­ren­cyjne ceny
Ter­mi­no­wość
Inno­wa­cyj­ność

Wyko­nu­jemy zle­ce­nia na tere­nie całej Pol­ski. Zachę­camy do współ­pracy wyko­naw­ców obiek­tów z zakresu budow­nic­twa ogól­nego (domów jed­no­ro­dzin­nych, wie­lo­kon­dy­gna­cyj­nych, loka­lów użyt­ko­wych) i prze­my­sło­wego, dro­go­wego, mosto­wego, hydro­tech­nicz­nego oraz kole­jo­wego itp.
2016-12-12-13-25-47

badania-5

Zakres naszych prac obej­muje prace tere­nowe m.in.:

  • wyko­na­nie odpo­wied­niej ilo­ści otwo­rów geo­lo­gicz­nych
  • okre­śle­nie pro­filu ist­nie­ją­cej nawierzchni i wysa­dzi­no­wo­ści gruntu
  • ocenę zagęsz­cze­nia itp.
  • okre­śle­nie sta­tecz­no­ści skarp i zbo­czy i warun­ków gruntowo-wodnych

  prace kame­ralne

  • Opi­nie geo­tech­niczne
  • Pro­jekty geo­tech­niczne
  • Doku­men­ta­cje geo­tech­niczne
  • Doku­men­ta­cje badań pod­łoża grun­to­wego
  • Doku­men­ta­cje geologiczno-inżynierskie

 

Zachę­camy do nawią­za­nia sta­łej współ­pracy part­ner­skiej.

Sta­łym part­ne­rom gwa­ran­tu­jemy atrak­cyjne ceny, doradz­two, konieczne bada­nia labo­ra­to­ryjne.

NASZE USŁUGI= NAJWYŻSZE STANDARDY.

Nasze tego­roczne reali­za­cje to m.in. :

Wyko­na­nie badań geo­tech­nicz­nych celem okre­śle­nia warun­ków gruntowo-wodnych w związku z pro­jek­to­wa­nym posa­do­wie­niem komina elek­tro­cie­płowni w Jele­niej Górze.

Opra­co­wa­nie doku­men­ta­cji pro­jek­to­wej oraz eks­per­tyzy dla inwe­sty­cji budo­wal­nej w Kato­wi­cach.

Spo­rzą­dze­nie ana­lizy doty­czą­cej okre­śle­nia stanu tech­nicz­nego kon­struk­cji drogi tech­nicz­nej pro­wa­dzą­cej do han­ga­rów na tere­nie MPL “Kato­wice” w Pyrzo­wi­cach.

Spo­rzą­dze­nie doku­men­ta­cji badań pod­łoża grun­to­wego oraz pro­jektu geo­tech­nicz­nego na potrzeby budowy budynku hote­lo­wego przy MPL Pyrzo­wice.

Opi­nia okre­śla­jąca warunki geo­tech­niczne pod pro­jek­to­wane budynki miesz­kalne jed­no­ro­dzinne na ul. Orli­ków w Kato­wi­cach.

 

 

 

 

 

 

About the Author

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress
Translate »