19
KWI
2017

Kieszonkowe przyrządy geologa

Kie­szon­kowe przy­rządy geo­loga

Obec­nie więk­szość pra­cowni geo­lo­gicz­nych dys­po­nuje nowo­cze­snym sprzę­tem badaw­czym wyko­rzy­sty­wa­nym w pra­cach polo­wych i labo­ra­to­ryj­nych  Sprzęt geo­lo­giczny.

W cza­sie badań makro­sko­po­wych gruntu geo­log ma za zada­nie okre­ślić rodzaj gruntu, jego stan, wil­got­ność, barwę, zawar­tość CaCO3.

Aby wyko­nać swoją pracę rze­tel­nie wska­zane jest, by geo­log wyko­rzy­stał pro­ste przy­rządy geo­lo­giczne: pene­tro­metr tłocz­kowy i ści­narkę obro­tową.

Wyko­rzy­stu­jemy je przy bada­niach makro­sko­po­wych grun­tów spo­istych. Poni­żej opis przy­rzą­dów uży­wa­nych przez nasz Zespół.

Pene­tro­metr

Pene­tro­metr wci­skowy wyko­rzy­sty­wany jest do oceny wytrzy­ma­ło­ści grun­tów spo­istych na ści­ska­nie w sta­nie jed­no­osio­wego naprę­że­nia.

Pene­tro­metr tłocz­kowy jest zaopa­trzony w trzpień cylin­dryczny, który wci­ska się na ozna­czoną głę­bo­kość. Przy wci­ska­niu trzpie­nia odczy­tuje się war­tość siły (prze­li­czo­nej na powierzch­nię trzpie­nia) na podziałce pomia­ro­wej.

Bada­nie pene­tro­me­trem pozwala na szyb­kie i dokładne bada­nie wytrzy­ma­ło­ści gruntu na ści­ska­nie jed­no­osiowe. Ogrom­nym plu­sem jest moż­li­wość stosowa­nia go w warun­kach polo­wych do badań ścian i dna wykopu. Ist­nieje także moż­li­wość sto­so­wa­nia w warun­kach labo­ra­to­ryj­nych do pomiaru powierzchni pró­bek typu NNS.

Penetrometr_tloczkowy_metalowy_prodbig

Zakres pomia­rowy naszego sprzętu:

 • 0 – 4,5 kg/cm2 — wer­sja z trzpie­niem meta­lo­wym lub alu­mi­nio­wym
 • Zakres pomia­rowy: 0–4,5kg/cm2 [441kPa]
 • Podziałka na skali pomia­ro­wej: 0,250kg/cm2
 • Dokład­ność odczytu: 0,125kg/cm2
 • Śred­nica stopy: Ø6,35mm
 • 0 – 16 kg/cm2 – dla grun­tów twar­do­pla­stycz­nych [tylko wer­sja z trzpie­niem meta­lo­wym.

Ści­narka obro­towa

Ści­narka obro­towa kie­szon­kowa służy do bada­nia wytrzy­ma­ło­ści gruntu na ści­na­nie. Pozwala w ten spo­sób na ocenę spój­no­ści gruntu podob­nie jak sonda krzy­ża­kowa.

„Ści­narka ma 3 koń­cówki skrzy­deł­kowe, wymie­niane w zależ­no­ści od oporu spój­no­ści gruntu. Bada­nie polega na wci­śnię­ciu koń­cówki na głę­bo­kość równą wyso­ko­ści skrzy­de­łek i ścię­ciu gruntu w wyniku obrotu pokrę­tła ści­narki z pręd­ko­ścią działki na sekundę.  Na tar­czy pomia­ro­wej odczy­tuje się war­tość mak­sy­mal­nego momentu ści­na­ją­cego Mf (kG ×cm) lub bez­po­śred­nio opór ści­na­nia f (kPa)”. [1]

[1] Zasady spo­rzą­dza­nia doku­men­ta­cji geologiczno-inżynierskich, PIG,  War­szawa 1999, s.28.

Scinarka_obrotowa_metalowa01_prodbig

Ści­narka wyko­rzy­sty­wana jest do oceny wytrzy­ma­ło­ścio­wej grun­tów spo­istych o opo­rze na ści­na­nie 0–250 kPa i sta­nowi uzu­peł­nie­nie badań labo­ra­to­ryj­nych oraz tere­no­wych.

 • szyb­kie i dokładne bada­nie wytrzy­ma­ło­ści gruntu na ści­na­nie w warun­kach mak­sy­mal­nego naprę­że­nia
 • dostępne trzy koń­cówki skrzy­deł­kowe:

TV1:     0,2 kg/cm2 [20 kPa] — duża - grunty mięk­ko­la­styczne i płynne

TV2:     1,0 kg/cm2 [100 kPa] — śred­nia - grunty twar­do­pla­styczne i pla­styczne

TV3:     2,5 kg/cm2 [250 kPa] — mała - grunty pół­zwarte i twar­do­pla­styczne

 • moż­li­wość sto­so­wa­nia w warun­kach polo­wych do oceny wytrzy­ma­ło­ści ścian i dna wykopu
 • moż­li­wość sto­so­wa­nia w warun­kach labo­ra­to­ryj­nych do pomiaru powierzchni pró­bek typu NNS
 • Dane tech­niczne:

Zakres pomia­rowy: 0 – 2,50 kg/cm2 [0–250 kPa]

Podziałka na skali pomia­ro­wej: 0,05kg/cm2

Dokład­ność odczytu: 0,01kg/cm2

Pod­su­mo­wa­nie

Zarówno bada­nie pene­tro­me­trem jak i ści­narką należy trak­to­wać jako bada­nia  uzu­peł­nia­jące makro­sko­powe bada­nie gruntu. Bada­nia te nie zastą­pią  pre­cy­zyj­nych badań labo­ra­to­ryj­nych. Dzięki zasto­so­wa­niu przy­rzą­dów w pra­cach polo­wych uzy­sku­jemy peł­niej­szą cha­rak­te­ry­stykę nie­któ­rych wła­ści­wo­ści gruntu oraz porów­na­nie róż­nych pró­bek. Należy jed­nakże pamię­tać, by bada­nie prze­pro­wa­dzić na prób­kach gruntu o nie­na­ru­szo­nej struk­tu­rze.

 

P.S. Wszyst­kim oso­bom przy­go­to­wu­ją­cym się do egza­mi­nów na stu­diach lub na upraw­nie­nia gorąco pole­camy stronę inter­ne­tową www.tajnikigeotechniki.pl

 

Źró­dła:

Zasady spo­rzą­dza­nia doku­men­ta­cji geologiczno-inżynierskich, PIG,  War­szawa 1999

http://zasoby.open.agh.edu.pl/~09sjstanisz/fizyko-chem.html

http://www.tajnikigeotechniki.pl/?p=karta&major=01&minor=05&sub=01

http://www.tajnikigeotechniki.pl/?p=karta&major=01&minor=05&sub=02

 

About the Author

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress
Translate »