08
MAR
2017

Kobiety w GGS-Projekt

Posted By :
Comments : Off

Pra­cow­nia GGS-PROJEKT jest miej­scem, które w dużym stop­niu two­rzy płeć piękna. Na 8 osób pra­cu­ją­cych w GGS-Projekt 5 sta­no­wią kobiety http://www.ggsprojekt.pl/zespol/
Fakt ten może zaska­ki­wać, ponie­waż do nie­dawna firmy geo­lo­giczne two­rzyły śro­do­wi­sko her­me­tyczne, pre­fe­ru­jące męż­czyzn. Lata temu kobiety, które pod­jęły pracę jako geo­log, poko­nały wiele barier zwią­za­nych z nie­przy­chyl­no­ścią oto­cze­nia, pracą fizyczną w tere­nie, godze­niem pracy z obo­wiąz­kami domo­wymi. Całe szczę­ście podział na zawody męskie i żeń­skie odszedł do lamusa i kobiety mogą pod­bi­jać męski świat.

W pra­cowni GGS-PROJEKT wysoko ceni się kobiety. Przede wszyst­kim ze względu na ich kwa­li­fi­ka­cje (upraw­nie­nia geo­lo­giczne, róż­no­ra­kie cer­ty­fi­katy, ukoń­czone stu­dia pody­plo­mowe, kursy języ­kowe itp.) kom­pe­ten­cje, doświad­cze­nie (zdo­by­wane przez lata w fir­mach geo­lo­gicz­nych), odpor­ność na stres, kre­atyw­ność, deter­mi­na­cję, upór, empa­tię … a jed­no­cze­śnie nasta­wie­nie na współ­pracę i ciężką pracę.

Dzię­ku­jemy Wam za zaan­ga­żo­wa­nie, zro­zu­mie­nie męskiego świata, gesty dobroci 😉 i codzienny uśmiech!

Wszyst­kim Kobie­tom życzymy zado­wo­le­nia z każ­dego dnia, pozy­tyw­nego myśle­nia, reali­za­cji wszyst­kich marzeń i aby­ście zawsze czuły się przez Nas doce­niane.

About the Author

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress
Translate »