07
CZE
2017

Metody wierceń geologicznych

Wier­ce­nia geo­lo­giczne są ele­men­tarną metodą pozy­ski­wa­nia infor­ma­cji o pod­łożu.

Wier­ce­nie geo­lo­giczne umoż­li­wiają:

Nasz wykwa­li­fi­ko­wany Zespół od lat wyko­nuje odwierty geo­tech­niczne i geologiczno-inżynierskie na tere­nie całej Pol­ski. W zależ­no­ści od rodzaju pod­łoża i moż­li­wo­ści dojazdu sto­su­jemy odwierty metodą ręczną lub mecha­niczną.

 

Metoda ręczna polega na pobo­rze prób grun­tów z każ­dym obro­tem świ­dra. Odwierty geo­tech­niczne metodą ręczną wyko­nuje się do głę­bo­ko­ści 5 m, przy uży­ciu świ­dra. Zestaw świ­drów wytwa­rzany jest z mate­ria­łów o wyso­kiej wytrzy­ma­ło­ści na uszko­dze­nia mecha­niczne i dosko­nale spraw­dza się w trud­nych warun­kach geo­lo­gicz­nych. Warto zauwa­żyć, że metoda ręczna pozwala na dokładne roz­po­zna­nie warun­ków gruntowo-wodnych.

Zestaw_do_wiercen_recznych_kuty_prodbig2

Metoda mecha­niczna– zasto­so­wa­nie tej metody pozwala na wyko­na­nie otworu wiert­ni­czego do głę­bo­ko­ści +/- 30 m. Nasza Pra­cow­nia dys­po­nuje wiert­nicą samo­cho­dową typu H16S i wiert­nicą firmy Comac­chio GEO LINE 205 (wiert­nicą Comac­chio GEO LINE 205 wyko­nu­jemy odwierty pod pompę cie­pła do głę­bo­ko­ści 120 m).

Przy wier­ce­niach metodą mecha­niczną pobiera się próbki do ana­lizy w labo­ra­to­rium oraz doko­nuje opisu makro­sko­po­wego gruntu.

20161213_104256_hdr

Wybór metody wier­ce­nia uza­leż­niamy od:

budowy geo­lo­gicz­nej

celu wyko­na­nia otwo­rów

głę­bo­ko­ści otworu

moż­li­wo­ści dojazdu do miej­sca, gdzie wyzna­czono otwór

 

Zachę­camy do kon­taktu!

GGS-PROJEKT Pra­cow­nia geo­lo­gii
i ochrony śro­do­wi­ska Sp. z o.o.
ul. Naru­to­wi­cza 3
41–503 Cho­rzów

Sekre­ta­riat: 794 966 609

Biuro Zarządu: 698 957 789

e-mail: ggsprojekt@ggsprojekt.pl
NIP      6272743787
REGON 363098302
KRS 0000588295

 

Imię i nazwi­sko (wyma­gane)

Adres email (wyma­gane)

Temat

Treść wia­do­mo­ści

 

About the Author

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress
Translate »