24
MAJ
2017

Najnowsze realizacje

Posted By :
Comments : Off

Ostat­nie reali­za­cje Zespołu GGS-Projekt:

Wyko­na­nie ozna­cze­nia zawar­to­ści nie­do­pusz­czal­nych zanie­czysz­czeń 2 pró­bek wraz z doku­men­ta­cją foto­gra­ficzną dla TÜV Rhe­in­land Pol­ska Sp. z o.o.

Spo­rzą­dze­nie ope­ratu wod­no­praw­nego na pobór wód pod­ziem­nych z poziomu wodo­no­śnego wapie­nia musz­lo­wego i retu na zle­ce­nie CHEMIA-POLSKA.PL SP. Z O.O.

Bada­nia geo­tech­niczne w Zabrzu na zle­ce­nie Przed­się­bior­stwa Spe­cja­li­stycz­nego ENERGOTERM Sp. z o.o.

Wię­cej…

 

About the Author

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress
Translate »