04
STY
2017

Nasz skromny sukces!

Posted By :
Comments : Off

We wrze­śniu 2016 zakoń­czy­li­śmy pro­jekt „Nume­ryczny model złoża oparty na para­me­trach jako­ścio­wych węgli kamien­nych”. Koor­dy­na­to­rem pro­jektu była jed­nostka naukowa — Uni­wer­sy­tet Ślą­ski– repre­zen­to­wana przez koor­dy­na­tora pro­jektu dr Iwonę Jelo­nek. W skład Zespołu Badaw­czego wcho­dzili  także: Bar­bara Gąsior, repre­zen­tu­jąca firmę GGS-PROJEKT oraz dr inż. Marian Ponie­wiera.

http://www.tango-njmz.pl/koordynator/

Pra­gniemy poin­for­mo­wać, iż pro­jekt ten został oce­niony pozy­tyw­nie pod wzglę­dem mery­to­rycz­nym przez Naro­dowe Cen­trum Badań i Roz­woju. Oce­niono go jako pro­dukt inno­wa­cyjny, odpo­wia­da­jący stan­dar­dom mię­dzy­na­ro­do­wym. Wszyst­kie sta­wiane przez nas cele zostały osią­gnięte!

Mamy nadzieję, że zre­ali­zo­wany pro­jekt ma szanse wpły­nąć i pod­nieść efek­tyw­ność i jakość pla­no­wa­nia gór­ni­czego.

Po szcze­gółu zapra­szamy na stronę

http://www.tango-njmz.pl/

About the Author

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress
Translate »