16
LUT
2017

Nowa usługa w GGS-Projekt!

UWAGA! NOWOŚĆ W PRACOWNI GGS-PROJEKT!

 

Bada­nia nie­do­pusz­czal­nych zanie­czysz­czeń węgla drzew­nego oraz bry­kie­tów z węgla drzew­nego metodą mikro­sko­pową.

 

Ana­liza mikro­sko­powa wyko­ny­wana jest zgod­nie z obo­wią­zu­jącą Normą Euro­pej­ską EN 1860–2:2005 oraz ISO 7404–2 i ISO 7404–3. (Norma_ISO_Brykiet)

Zakres ana­lizy doty­czy węgla oraz bry­kie­tów z węgla drzew­nego prze­zna­czo­nych do uży­cia w urzą­dze­niach do gril­lo­wa­nia.

Cel badań?

Celem badań w wyżej wymie­nio­nym zakre­sie jest ogra­ni­cze­nie zagro­żeń, jakie mogą wystą­pić pod­czas przy­rzą­dza­nia potraw i w związku z przy­rzą­dza­niem potraw z uży­ciem grilla na paliwa stałe.

Szcze­góły już nie­długo na naszej stro­nie www.ggsprojekt.pl w zakładce Pra­cow­nia petro­gra­fii i badań węgla

About the Author

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress
Translate »