16
MAR
2017

Nowy tekst jednolity ustawy Prawo ochrony środowiska

Posted By :
Comments : Off

Nowy tekst jed­no­lity ustawy Prawo ochrony śro­do­wi­ska
Publi­ka­cja tek­stu jed­no­li­tego ma na celu zebra­nie i upo­rząd­ko­wa­nie doko­na­nych w ostat­nim cza­sie nowelizacji.Nie powo­duje jakich­kol­wiek zmian mery­to­rycz­nych.

isap.sejm.gov

About the Author

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress
Translate »