30
MAJ
2018

O zdrowym powietrzu przy grillu…

Z przy­jem­no­ścią infor­mu­jemy, iż na łamach Gazety Wybor­czej został opu­bli­ko­wany arty­kuł  poświę­cony bada­niom nauko­wym p. Zbi­gniewa Jelonka, pra­cow­nika GGS-Projekt Sp. z o.o. z Cho­rzowa pn.:“ZIMĄ BALIŚCIE SIĘ SMOGU? TO CZEMU LATEM GRILLUJECIE”

Przy­po­mnijmy, że p. Zbi­gniew Jelo­nek, w ramach dok­to­ratu wdro­że­nio­wego, zaj­muje się pro­ble­mem

“Bada­nia zanie­czysz­czeń sta­łych wystę­pu­ją­cych w bry­kie­tach z węgla drzew­nego i węglu drzew­nym do grilla”.

Dok­to­rat reali­zo­wany jest w poro­zu­mie­niu mię­dzy Uni­wer­sy­te­tem Ślą­skim w Kato­wi­cach, GGS-Projekt Sp. z o.o. oraz p. Zbi­gnie­wem Jelon­kiem.

Zapra­szamy do lek­tury!

FileWithHighlight

 

 

About the Author

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress
Translate »