01
CZE
2017

Obsługa geologiczna pod projektowane lub istniejące stacje paliw

 Nasza Pra­cow­nia wyko­nuje kom­plek­sowe bada­nia geo­lo­giczne i hydro­ge­olo­giczne pod pro­jek­to­wane sta­cje paliw.

images 2images

 

W latach 2015–2016 obsłu­ży­li­śmy m.in. sta­cje paliw w:

 Kato­wi­cach

 Czerwionce-Leszczynach

 Busko-Zdroju

 Gor­li­cach

 Tar­no­wie.

W/w tema­tach wyko­na­li­śmy:

Pro­jekty robót geo­lo­gicz­nych

Plany Ruchu Zakładu Gór­ni­czego

Doku­men­ta­cje geologiczno-inżynierskie

Doku­men­ta­cje hydro­ge­olo­giczne

Ope­raty wod­no­prawne wraz z uzy­ska­niem pozwo­le­nia wod­no­pra­wego.

 

Wyko­nu­jemy także Raporty oddzia­ły­wa­nia na śro­do­wi­sko (w przy­padku wyma­ga­nia przez Urząd dla uzy­ska­nia decy­zji śro­do­wi­sko­wej) oraz pro­jekty i doku­men­ta­cje sieci lokal­nego moni­to­ringu wód pod­ziem­nych (np. sta­cja paliw w Warszawie-Wilanowie).

 

 

Refe­ren­cje:

Poswiadczenie wer. 2

About the Author

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress
Translate »