05
WRZ
2017

Odbiór wykopu

Wie­lo­krot­nie pod­kre­śla­li­śmy, jak ważne przed roz­po­czę­ciem budowy, a nawet zaku­pem działki, jest odpo­wied­nio prze­pro­wa­dzone bada­nie gruntu.Wię­cej…Dzi­siaj kilka słów o odbio­rze wykopu przez upraw­nio­nego geo­loga kat. VI lub VII.

Kiedy?

Odbiór gruntu w wyko­pie jest nie­zbędny przez wyla­niem chu­dego betonu. W prak­tyce Inwe­sto­rzy zle­cają odbiór wykopu na dzień/bezpośrednio przed wyla­niem betonu. Należy pamię­tać, aby odsło­nię­cie dna wykopu odby­wało się w sprzy­ja­ją­cych warun­kach atmos­fe­rycz­nych.

Jak prze­biega?

Zada­niem geo­loga jest zwe­ry­fi­ko­wa­nie, czy rodzaj oraz stan gruntu znaj­du­ją­cego się w wyko­pie jest zgodny z wcze­śniej spo­rzą­dzoną doku­men­ta­cją. Geolog-geotechnik na dnie wykopu prze­pro­wa­dza bada­nia makro­sko­powe i jeżeli zaist­nieje taka koniecz­ność son­do­wa­nie dyna­miczne lub odwierty.

Odbiór gruntu w dnie wykopu potwier­dza się odpo­wied­nim wpi­sem do dzien­nika budowy.

Jakie korzy­ści nie­sie za sobą odbiór budowy?

Odbiór budowy przez odpo­wied­niego spe­cja­li­stę pozwala na wykry­cie miejsc, w któ­rych trzeba doko­nać wymiany gruntu i unik­nię­cie póź­niej­szych pro­ble­mów.

Odbiór budowy przez GGS-Projekt.

Od początku dzia­łal­no­ści Nasza firma świad­czy usługi w zakre­sie odbioru budów– obsługi geo­tech­nicz­nej budów. Nasi Pra­cow­nicy posia­dają odpo­wied­nie kwa­li­fi­ka­cje oraz doświad­cze­nie, które zdo­by­wali obsłu­gu­jąc budowy posa­do­wione w skom­pli­ko­wa­nych warun­kach grun­to­wych. Nasza Pra­cow­nia jest ela­stycz­nym part­ne­rem biur pro­jek­to­wych, firm budow­la­nych oraz osób pry­wat­nych.

W GGS-Projekt wyko­rzy­stu­jemy sprzęt, pozwa­la­jący na pre­cy­zyjne wyko­na­nie badań.

Zapew­niamy wysoką jakość świad­czo­nych usług oraz kon­ku­ren­cyjne ceny.

Zapra­szamy do zapo­zna­nia się z Naszymi reali­za­cjami  Reali­za­cje i kon­taktu! Napisz wia­do­mość

Zespół GGS-Projekt

Źró­dła:

 http://www.inzynieriasrodowiska.com.pl/baza-wiedzy/kacik-inz-kowalskiego

About the Author

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress
Translate »