26
CZE
2017

Ostatnia realizacja

Opi­nia okre­śla­jąca warunki geo­tech­niczne pod pro­jek­to­waną budowę nowej infra­struk­tury kole­jo­wej, w rejo­nie sta­cji Bór Dolny, dla rekul­ty­wa­cji terenu CTL Maczki Bór, w Sosnowcu.

Zada­niem opi­nii było okre­śle­nie budowy geo­lo­gicz­nej i warun­ków gruntowo-wodnych pod­łoża oraz usta­le­nie wła­sno­ści fizyko-mechanicznych grun­tów wraz z wydzie­le­niem warstw i ozna­cze­niem odpo­wia­da­ją­cych im para­me­trów. Opi­nia doty­czyła pod­łoża grun­to­wego pod budowę nowej infra­struk­tury kole­jo­wej w rejo­nie sta­cji Bór Dolny, dla rekul­ty­wa­cji terenu CTL Maczki Bór, w Sosnowcu, w woj. ślą­skim.

Bada­nia tere­nowe wyko­nano na prze­ło­mie kwietnia/maja 2017 r. Odwier­cono 27 otwo­rów o głę­bo­ko­ści 10,0 m każdy. Łącz­nie odwier­cono 270,0 mb.

Dodat­kowo wyko­nano  10 son­do­wań sondą DPSH oraz 17 badań płytą dyna­miczną.

 

 

About the Author

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress
Translate »