21
LUT
2018

Ostatnia realizacja

Pobór prób oraz wyko­na­nie badań okre­śla­ją­cych zawar­tość sub­stan­cji che­micz­nych na zle­ce­nie BARYSZ POINT LINE Sp. z o. o.

Zakres badań:

  • sub­stan­cje ropo­po­chodne (suma ben­zyn, suma olei mine­ral­nych), BTEX ‚WWA
  • metale cięż­kie Cu, Zn, Pb, Cd, Cr, Ni, Hg, As

 

Nasza Pra­cow­nia ofe­ruje Pań­stwu usługę poboru prób oraz wyko­na­nia akre­dy­to­wa­nych badań labo­ra­to­ryj­nych wraz z opra­co­wa­niem.

Zakres badań odpo­wiada Roz­po­rzą­dze­niu Mini­stra Śro­do­wi­ska z dn. 01.09.2016 r w spra­wie spo­sobu pro­wa­dze­nia oceny zanie­czysz­cze­nia powierzchni ziemi.

About the Author

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress
Translate »