25
KWI
2017

Ostatnia realizacja

Posted By :
Comments : Off

Kolejna reali­za­cja z zakresu geo­logi inży­nier­skiej naszego zespołu.

“Doku­men­ta­cja okre­śla­jąca warunki geologiczno-inżynierskie pole­ga­jące na budo­wie budynku miesz­kal­nego wie­lo­ro­dzin­nego z gara­żem pod­ziem­nym przy ul. Dzier­żo­nia w Kato­wi­cach” na zle­ce­nie MEJOR Sp. z o.o.

Zakres prac obej­mo­wał prace polowe oraz wyko­na­nie Planu Ruchu, Pro­jektu Robót Geo­lo­gicz­nych, doku­men­ta­cji geologiczno-inżynierskiej.

 

2016-12-08 12.25.37 — kopia 2016-12-12 13.25.38 — kopia 2016-12-12 13.25.47 — kopia

About the Author

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress
Translate »