29
SIE
2017

Ostatnie realizacje

Posted By :
Comments : Off

Reali­za­cje hydro­ge­olo­giczne:

 

Opi­nia hydro­ge­olo­giczna doty­cząca oddzia­ły­wa­nia zbior­nika reten­cyj­nego znaj­du­ją­cego się na tere­nie ter­mi­nala SCHENKER Sp. z o.o. w Pysko­wi­cach na działki xxxx;

Ope­rat wod­no­prawny na odpro­wa­dze­nie ście­ków komu­nal­nych w oczysz­czo­nych w oczysz­czalni „Ornontowice-Południe” oraz na odpro­wa­dze­nie ście­ków desz­czo­wych w Ornon­to­wi­cach wraz z uzy­ska­niem pozwo­le­nia wod­no­praw­nego;

Ope­rat wod­no­prawny na wyko­na­nie urzą­dze­nia wod­nego oraz odpro­wa­dze­nie wód opa­do­wych w miej­sco­wo­ści Kietrz.

 Reali­za­cje geo­tech­niczne:

 Opi­nia geo­tech­niczna pod pro­jek­to­waną prze­bu­dowę sieci cie­płow­ni­czej w Tychach;

Opi­nia geo­tech­niczna okre­śla­jąca warunki geo­tech­niczne w rejo­nie ulicy Maciej­ko­wic­kiej w Cho­rzo­wie;

Opi­nia geo­tech­niczna dla przed­się­wzię­cia inwe­sty­cyj­nego REPTY Tar­now­skie Góry.

 

Inne reali­za­cje:

 Pro­jekt Robót Geo­lo­gicz­nych w celu wyko­rzy­sta­nia cie­pła Ziemi w miej­sco­wo­ści Woli­mierz;

Pro­jekt Robót Geo­lo­gicz­nych w celu wyko­rzy­sta­nia cie­pła Ziemi w miej­sco­wo­ści Chyby;

Pro­jekt Robót Geo­lo­gicz­nych w celu wyko­rzy­sta­nia cie­pła Ziemi w miej­sco­wo­ści Szczawin-Kolonia;

Pro­jekt Robót Geo­lo­gicz­nych w celu wyko­rzy­sta­nia cie­pła Ziemi w miej­sco­wo­ści Łódź – Bałuty.

 

 

Zapra­szamy do współ­pracy!

 

About the Author

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress
Translate »