16
PAź
2017

Ostatnie realizacje…

Opi­nia geo­tech­niczna wraz z doku­men­ta­cją badań pod­łoża grun­to­wego oraz pro­jekt geo­tech­niczny ul. Jan­kego w Kato­wi­cach na zle­ce­nie BM AQUA Sp. z o.o. Sp.k.

Odwierty geo­lo­giczne ul. Ślą­ska w Świę­to­chło­wi­cach.

Ope­rat wod­no­prawny na odpro­wa­dze­nie wód opa­do­wych do rzeki Prze­mszy w km 19+840 na zle­ce­nie F.H. Towa­rzy­stwo Węglowe Sp. z o.o.

Opi­nia okre­śla­jąca warunki geo­tech­niczne na tere­nie budowy budynku miesz­kal­nego, przy ul. Młyń­skiej 2 w Cho­rzo­wie, w woj. ślą­skim na zle­ce­nie K.O.B. „KOBNEXT” Sp. z o.o.

Opi­nia okre­śla­jąca warunki geo­tech­niczne pod pro­jek­to­wany dom jed­no­ro­dzinny w Cze­la­dzi.

 

About the Author

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress
Translate »