30
PAź
2018

Ostatnie realizacje GGS-Projekt

Za nami bar­dzo pra­co­wity mie­siąc. Odwier­ci­li­śmy setki mb na ter­nie Sosnowca, Kato­wic, Cho­rzowa, Byto­mia, Świę­to­chło­wic, Oświę­ci­mia, Bielska-Białej, Wyr, Cze­la­dzi, Kędzierzyna-Koźla, Gli­wic, Rudy-Śląskiej, Pil­cho­wic, Zabrza oraz opra­co­wa­li­śmy

  • 4 ope­raty wod­no­prawne na odpro­wa­dza­nie wód opa­do­wych i roz­to­po­wych ist­nie­jącą kana­li­za­cją desz­czową na tere­nie Byto­mia
  • Ope­rat wod­no­prawny wraz z uzy­ska­niem pozwo­le­nia wod­no­praw­nego na odpro­wa­dze­nie oczysz­czo­nych wód opa­do­wych i roz­to­po­wych z czę­ści osie­dla XXXXXX w Płocku
  • Ope­rat wod­no­prawny na odpro­wa­dze­nie ście­ków byto­wych dla RTCN Płock Racho­cin
  • Spra­woz­da­nie z badań labo­ra­to­ryj­nych doty­czą­cych jako­ści gruntu w obrę­bie dzia­łek XXXXXXX w miej­sco­wo­ści Rudy
  • Spra­woz­da­nie z badań labo­ra­to­ryj­nych wód popłucz­nych – Gorza­nów.

Zapra­szamy do zapo­zna­nia się z pełną ofertą naszej firmy!

Oferta GGS-Projekt

About the Author

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress
Translate »