19
LIP
2017

Ostatnie realizacje

Doku­men­ta­cja okre­śla­jąca warunki geologiczno-inżynierskie dla inwe­sty­cji pole­ga­ją­cej na budo­wie bloku ener­ge­tycz­nego opa­la­nego bio­masą, w Cho­rzo­wie, na tere­nie CEZ Cho­rzów”

Opi­nia geo­tech­niczna pod pro­jek­to­waną kana­li­za­cję sani­tarną w miej­sco­wo­ści Brze­ziny.

Opi­nia okre­śla­jąca warunki geo­tech­niczne pod prze­bu­dowę ul. Grun­waldz­kiej od ul Koti­cza do ul. Budow­la­nych w Ryb­niku.

Ope­rat wod­no­prawny na odpro­wa­dze­nie wód opa­do­wych i roz­to­po­wych  do rzeki Bytomki  z terenu Cen­trum Han­dlo­wego „Pla­tan” w Zabrzu oraz drogi dojaz­do­wej wzdłuż rzeki Bytomki,  kolek­to­rem DN 600 mm km 7+235 i kolek­to­rem DN 500 mm km 7+475.

 

About the Author

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress
Translate »