Slide background

Ochrona śro­do­wi­ska

Sto­so­wa­nie zasady zrów­no­wa­żo­nego roz­woju i odpo­wie­dzial­no­ści
śro­do­wi­sko­wej wpi­sują się w misję naszej firmy.

Slide background

Geo­lo­gia inży­nier­ska

Badamy warunki geo­lo­giczne oraz ich zmien­ność na potrzeby pro­jek­to­wa­nia,
wyko­naw­stwa i reali­za­cji obiek­tów budow­la­nych, budowli ziem­nych i pod­ziem­nych
oraz fun­da­men­tów budyn­ków i nawierzchni dro­go­wych.

Slide background

Geo­lo­gia zło­żowa

Geo­lo­gia zło­żowa to dzie­dzina o sze­ro­kim spek­trum dzia­ła­nia,
która zaj­muje się poszu­ki­wa­niem, bada­niem, roz­po­zna­wa­niem,
doku­men­to­wa­niem i udo­stęp­nia­niem złóż surow­ców mine­ral­nych.

Slide background

Pompy cie­pła

Sys­temy pomp cie­płą sta­no­wią inno­wa­cyjne, eko­lo­giczne,
a jed­no­cze­śnie oszczędne źró­dło ogrze­wa­nia i chło­dze­nia domu.

Slide background

Hydro­ge­olo­gia

Hydro­ge­olo­gia jako nauka zaj­mu­jąca się wodami pod­ziem­nymi bada ich pocho-­
dze­nie, roz­miesz­cze­nie, dyna­mikę, zasoby oraz wła­ści­wo­ści fizyczne i che­miczne.

Slide background

Odwierty geo­lo­giczne

Nasza pra­cow­nia ofe­ruje Pań­stwu wyko­naw­stwo
róż­no­rod­nych odwier­tów geo­lo­gicz­nych na tere­nie
całego kraju

 

GGS-Projekt Pra­cow­nia geo­lo­gii i ochrony śro­do­wi­ska Sp. z o.o. sta­nowi mobilny, prężny zespół geo­lo­gów z dużym doświad­cze­niem oraz wyma­ga­nymi upraw­nie­niami w zakre­sie pro­jek­to­wa­nia, doku­men­to­wa­nia, dozo­ro­wa­nia i kie­ro­wa­nia pra­cami geo­lo­gicz­nymi. Nasza firma chce wnieść na rynek  usługi o naj­wyż­szej jako­ści. Uczci­wość to dla nas pro­fe­sjo­nalne wyko­na­nie pro­jektu na każ­dym eta­pie jego reali­za­cji.

Rdze­niem firmy są wykwa­li­fi­ko­wani, upraw­nieni geo­lo­dzy posia­da­jący zasoby wie­dzy i doświad­cze­nie prze­kła­da­jące się na pro­fe­sjo­na­lizm wyko­ny­wa­nej pracy. Chcemy, aby wie­dza poparta doświad­cze­niem były jedną z głów­nych pod­staw ofe­ro­wa­nych przez nas usług. Nasze pro­jekty reali­zu­jemy z naj­wyż­szą sta­ran­no­ścią i sumien­no­ścią dba­jąc o prze­strze­ga­nie dobrych zasad sztuki inży­nier­skiej oraz stan­dar­dów bez­pie­czeń­stwa i ochrony śro­do­wi­ska natu­ral­nego.

Dążąc do per­fek­cji sta­wiamy na cią­gły roz­wój firmy poprzez trans­fer inno­wa­cyj­nych tech­no­lo­gii, które umoż­li­wią pod­ję­cie przez firmę nowych wyzwań. Cią­głe poszu­ki­wa­nie i wdra­ża­nie  efek­tyw­niej­szych spo­so­bów reali­za­cji zobo­wią­zań firmy ma na celu opty­malne wyko­rzy­sta­nie zaso­bów mate­ria­ło­wych oraz wie­dzy i moż­li­wo­ści pra­cow­ni­ków.

Nasz Zespół posiada upraw­nie­nia w zakre­sie pro­jek­to­wa­nia i doku­men­to­wa­nia kat. II-1396V-1817, VII– 1703 oraz dozo­ro­wa­nia i kie­ro­wa­nia pra­cami geo­lo­gicz­nymi XI-0189, XI-0184, XI-0188 oraz XII-0172, XII-0173 nada­nymi przez Mini­stra Śro­do­wi­ska oraz Mar­szałka Woje­wódz­twa. Posia­damy doświad­cze­nie w róż­nych dzie­dzi­nach Nauk o Ziemi, zdo­by­wane przez lata, w fir­mach o sze­ro­kim wachla­rzu usług. Sta­no­wimy pręż­nie dzia­ła­jący zespół ofe­ru­jący Pań­stwu kom­plek­so­wość usług w kon­ku­ren­cyj­nych cenach.

Pra­cow­nia GGS-Projekt  obsłu­guje Klien­tów na tere­nie całej Pol­ski, lokal­nie Klien­tów z regionu Śląsk, głów­nie z miast takich jak: Będzin, Bytom, Tar­now­skie Góry, Cho­rzów, Cze­ladź, Czę­sto­chowa, Dąbrowa Gór­ni­cza, Gli­wice, Kato­wice, Łazy,  Mysz­ków, Olkusz, Pie­kary Ślą­skie,  Ruda Ślą­ska, Sie­mia­no­wice, Sie­wierz, Sosno­wiec, Świę­to­chło­wice, Tar­now­skie Góry, Zabrze, Zawier­cie, Miko­łów, Żory.

Zapra­szamy do zapo­zna­nia się z naszą ofertą …

Partnerzy

GEOTECHNIKA

Geo­lo­gia inży­nier­ska i geo­tech­nika zaj­muje się bada­niem warun­ków geo­lo­gicz­nych …

Przeczytaj więcej

BADANIE GRUNTU

Wyko­nu­jemy bada­nia labo­ra­to­ryjne prób wody i grun­tów oraz bada­nia polowe…

Przeczytaj więcej

OBSŁUGA BUDÓW

Ofe­rujemy Pań­stwu pro­fe­sjo­nalną i kom­plek­sową obsługę inwe­sty­cji budow­la­nych (indy­wi­du­al­nych i prze­my­sło­wych), dro­go­wych i mosto­wych.

Przeczytaj więcej

POZWOLENIA WODNOPRAWNE

Ofe­rujemy Pań­stwu spo­rzą­dze­nie wszyst­kich nie­zbęd­nych doku­men­tów w celu uzy­ska­nia pozwo­le­nia wod­no­praw­nego.

Przeczytaj więcej

HYDROGEOLOGIA

Hydro­ge­olo­gia jako nauka zaj­mu­jąca się wodami pod­ziem­nymi bada ich pocho­dze­nie, roz­mie­sze­nie…

Przeczytaj wiecej

POMPY CIEPŁA

Sys­temy pomp cie­płą sta­no­wią inno­wa­cyjne, eko­lo­giczne, a jed­no­cze­śnie oszczędne źró­dło ogrze­wa­nia i chło­dze­nia domu…

Przeczytaj więcej

GEOLOGIA ZŁOŻOWA

Geo­lo­gia zło­żowa to dzie­dzina o sze­ro­kim spek­trum dzia­ła­nia, która zaj­muje się poszu­ki­wa­niem, bada­niem, roz­po­zna­wa­niem…

Przeczytaj więcej

PRACOWNIA BADAŃ ŚRODOWISKOWYCH

Wyko­nu­jemy bada­nia: wód powierzch­nio­wych, wód pod­ziem­nych, ście­ków komu­nal­nych i prze­my­sło­wych …

Przeczytaj więcej

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress
Translate »