28
LIS
2016

Po co komu geotechnika…przed rozpoczęciem budowy

Zanim spo­tkamy się z archi­tek­tem i usią­dziemy do stołu, by poroz­ma­wiać na temat pro­jektu naszego wyma­rzo­nego domu, inwe­sty­cji warto wyko­nać odpo­wied­nie bada­nia geo­lo­giczne.

Wiele osób zasta­na­wia się w jakim celu wyko­ny­wać takie bada­nia? Czy w ogóle muszą je prze­pro­wa­dzać, czy nie są to pie­nią­dze “wyrzu­cone w błoto”?

Przed zaku­pem działki

Więk­szo­ści z nas zależy na zna­le­zie­niu atrak­cyj­nie zlo­ka­li­zo­wa­nej działki. Wyko­rzy­stu­jąc odpo­wied­nie narzę­dzia możemy nie­drogo spraw­dzić, czy nasza atrak­cyj­nie poło­żona działka nadaje się pod budowę wyma­rzo­nego domu.

To nie mit…niemiłe doświad­cze­nia Naszych klien­tów wie­lo­krot­nie przy­po­mi­nają nam, że dobra loka­li­za­cja działki nie ozna­cza, że nadaje się ona pod inwe­sty­cję, tzn. pod­łoże zbu­do­wane jest z grun­tów nośnych czyli takich, które bez spe­cjal­nych, czę­sto kosz­tow­nych zabie­gów, nadają się do budowy (pod budowę).

W bada­nia te warto zain­we­sto­wać szcze­gól­nie na Ślą­sku, gdzie struk­tura geo­lo­giczna jest nie­zwy­kle skom­pli­ko­wana. Na znacz­nej czę­ści terenu można zauwa­żyć wpływ czyn­ni­ków antro­po­ge­nicz­nych – nasypy nie­bu­dow­lane, odpady pohut­ni­cze i poko­pal­niane mające nie­raz znaczną miąż­szość osią­ga­jącą ponad 10m.Dodat­kowo sytu­ację kom­pli­kują zło­żone warunki gór­ni­cze zwią­zane czę­sto z wie­lo­po­zio­mową eks­plo­ata­cją węgla kamien­nego oraz rud metali.

Oferta-odwierty geo­lo­giczne

 

zakup-dzialki-11

zakup-dzialki-7zakup-dzialki-9zakup-dzialki-6

Działkę już mamy…

 Przed przy­stą­pie­niem do prac geo­lo­gicz­nych, geo­log powi­nien uzy­skać kilka infor­ma­cji na temat pla­no­wa­nej inwe­sty­cji. Przede wszyst­kim ważna jest skala inwe­sty­cji —  ilość pla­no­wa­nych kon­dy­gna­cji naziem­nych i pod­ziem­nych, powierzch­nia budynku oraz sto­pień skom­pli­ko­wa­nia . Uzy­skane przez geo­loga wyniki badań są pod­sta­wową i naj­waż­niej­szą infor­ma­cją dla pro­jek­tanta i kon­struk­tora. Dzięki pra­wi­dło­wej ana­li­zie pod­łoża grun­to­wego oraz warun­ków hydro­ge­olo­gicz­nych archi­tekt okre­śla kate­go­rię geo­tech­niczną, dobiera odpo­wied­nie narzę­dzie pracy mate­riał oraz kon­struk­cję budynku i fun­da­men­tów. Wystę­po­wa­nie grun­tów sła­bo­no­śnych bądź grun­tów o zróż­ni­co­wa­nych wła­ści­wo­ściach fizyko-mechanicznych deter­mi­nuje koniecz­ność wzmoc­nie­nia fun­da­men­tów w celu unik­nię­cia osia­dań lub osia­dań nie­rów­no­mier­nych Pra­wi­dłowo wyko­nane bada­nia geo­tech­niczne pozwa­lają także okre­ślić poziom wód grun­to­wych. Zale­camy wyko­na­nie takich badań w przy­padku, gdy fun­da­menty inwe­sty­cji mają być osa­dzone poni­żej poziomu wód wodo­no­śnych, jeśli pla­nu­jemy budowę garażu pod­ziem­nego…. uni­kamy w ten spo­sób poten­cjal­nego pod­ma­ka­nia i zale­wa­nia.

Sche­mat osia­da­nia domu jed­no­ro­dzin­nego http://ladnydom.pl/budowa/1,106571,3185950.html

pekajace-fundamenty

Pęka­jące fun­da­menty http://www.e-sciany.pl/a/jak-naprawic-pekniety-fundament-9971.html

podmakanie

Pod­ma­ka­nie fun­da­men­tów https://www.castorama.pl/inspiracje-i-porady/budowa/izolacja/jak-mozemy-zabezpieczyc-sie-przed-zalewaniem-piwnicy.html

Przy­kład geo­tech­nicz­nych badań gruntu okre­śla­ją­cych warunki gruntowo-wodne pod­łoża w miej­scu pla­no­wa­nych inwe­sty­cji wyko­na­nych przez Nasz Zespół przed­sta­wiają poniż­sze foto­gra­fie.

badania-4

Odwierty geo­lo­giczne na hał­dzie pod inwe­sty­cje przey­my­słową

badania-5

Odwierty geologiczno-inżynierskie wyko­nane pod budy­nek wie­lo­kon­dy­gna­cyjny

badania-7

Odwierty w celu okre­śle­nia warun­ków geologiczno-inżynierskich dla inwe­sty­cji prze­my­sło­wej

badania-8

Pro­fil geo­lo­giczny w prób­niku okien­ko­wym (RKS)

badania-9

Odwiert celu okre­śle­nia warun­ków geo­tech­nicz­nych wyko­nany ręczną sondą badaw­czą

badania-10

Przy­kład nasypu nie­bu­dow­la­nego pobrany z odkrywki fun­da­men­to­wej

badania-11

Odwiert geo­lo­giczny wyko­nany wiert­nicą na pod­wo­ziu typu pick up

badania-2

Zestaw sprzętu

Oferta– bada­nia geo­tech­niczne

Kilka słów na temat kate­go­rii geo­tech­nicz­nej…

Zgod­nie z normą PN-B-02481:1997, kate­go­ria geo­tech­niczna to kate­go­ria zagro­że­nia bez­pie­czeń­stwa obiektu budow­la­nego, która wynika ze stop­nia skom­pli­ko­wa­nia pro­jek­to­wa­nej kon­struk­cji, jej fun­da­men­tów i oddzia­ły­wań oraz warun­ków geo­tech­nicz­nych. Kate­go­ria geo­tech­niczna deter­mi­nuje zapla­no­wa­nie rodzaju i zakresu badań geo­tech­nicz­nych, obli­czeń pro­jek­to­wych i kon­troli kon­struk­cji. Zapla­no­wa­nie rodzaju, ilo­ści i zakresu badań geo­tech­nicz­nych powinno doko­ny­wać się na pod­sta­wie mate­ria­łów archi­wal­nych, wizji lokal­nej oraz danych o obiek­cie budow­la­nym. Powin­ni­śmy rów­nież usta­lić kate­go­rię geo­tech­niczną, którą potwier­dzimy w trak­cie reali­za­cji poczy­nio­nych wcze­śniej zało­żeń pro­jek­to­wych.

Kate­go­ria I

Doty­czy nie­wiel­kich obiek­tów budow­la­nych i pro­stych warun­ków grun­to­wych. Przy przed­się­wzię­ciach sto­so­wa­nych dla kate­go­rii I moż­liwe jest uwzględ­nie­nie mini­mal­nych wyma­gań i doświad­czeń uzy­ska­nych na pod­sta­wie obser­wa­cji i jako­ścio­wych badań geo­tech­nicz­nych. Przy­kłady kon­struk­cji, które mogą być zali­czone do kate­go­rii I:

 • jedno– lub dwu­kon­dy­gna­cyjne budynki o pro­stej kon­struk­cji, miesz­kalne i gospo­dar­cze,
 • ściany opo­rowe i roz­par­cia wyko­pów, gdy róż­nica pozio­mów nie prze­kra­cza 2 m,
 • wykopy do głę­bo­ko­ści 1,2 m, powy­żej zwier­cia­dła wody i nasypy do wyso­ko­ści 3 m.

Kate­go­ria II

Obej­muje obiekty budow­lane w pro­stych lub zło­żo­nych warun­kach grun­to­wych przy mało skom­pli­ko­wa­nych przy­pad­kach obcią­że­nia, które wyma­gają ana­lizy jako­ścio­wej i ilo­ścio­wej. Przy­kłady kon­struk­cji, które mogą być zali­czone do kate­go­rii II:

 • kon­struk­cje posa­do­wione bez­po­śred­nio, a także na fun­da­men­tach pły­to­wych lub palo­wych,
 • ściany opo­rowe wyż­sze niż w kate­go­rii I lub inne kon­struk­cje opo­rowe utrzy­mu­jące
  grunt lub wodę,
 • wykopy, nasypy i budowle ziemne, poza kate­go­rią I,
 • przy­czółki i filary mostowe oraz nabrzeża,
 • kotwy grun­towe i inne kon­struk­cje kotwiące,
 • tunele w twar­dych nie­spę­ka­nych ska­łach, nie wyma­ga­jące peł­nej szczel­no­ści lub speł­nie­nia innych spe­cjal­nych warun­ków,
 • nawierzch­nie lot­nisk o sztyw­nej i podat­nej kon­struk­cji.

Kate­go­ria III

Obej­muje obiekty w skom­pli­ko­wa­nych warun­kach grun­to­wych lub kon­struk­cje obar­czone nad­zwy­czaj­nym ryzy­kiem nawet w pro­stych lub zło­żo­nych warun­kach, obiekty na obsza­rach dzia­ła­nia czyn­nych pro­ce­sów geo­lo­gicz­nych, czyn­nych szkód gór­ni­czych, kon­struk­cje zagra­ża­jące śro­do­wi­sku. Przy­kłady kon­struk­cji, które mogą być zali­czone do kate­go­rii III:

 • obiekty posa­da­wiane w skom­pli­ko­wa­nych warun­kach grun­to­wych,
 • nie­ty­powe obiekty budow­lane, które mogą stwa­rzać poważne zagro­że­nie na eta­pie ich budowy i użyt­ko­wa­nia, m.in. : obiekty ener­ge­tyki jądro­wej, rafi­ne­rie, zakłady che­miczne, zapory wodne czy plat­formy wiert­ni­cze,
 • obiekty zali­czane do obiek­tów mogą­cych zawsze zna­cząco oddzia­ły­wać na śro­do­wi­sko okre­ślo­nych dokład­nie w Roz­po­rzą­dze­niu Rady Mini­strów z dnia 9 listo­pada 2010 roku, w spra­wie przed­się­wzięć mogą­cych zna­cząco oddzia­ły­wać na śro­do­wi­sko (Dz.U. nr 213, poz.1397)
 • budowle o szcze­gól­nie dużych obcią­że­niach, budynki wyso­kie, któ­rych głę­bo­kość posa­da­wia­nia bez­po­śred­niego prze­kra­cza 5,0 m.
 • budynki z wie­lo­kon­dy­gna­cjo­wymi pod­zie­miami,
 • przej­ścia komu­ni­ka­cyjne pod dro­gami o dużym natę­że­niu ruchu,
 • duże mosty, wia­dukty, esta­kady,
 • głę­bo­kie wykopy wyko­ny­wane w pobliżu budowli,
 • tunele w ska­łach mięk­kich i spę­ka­nych obcią­żone wodami napo­ro­wymi lub wyma­ga­jące szczel­no­ści,
 • obiekty zabyt­kowe.

Pod­stawę prawną okre­śle­nia rodzaju kate­go­rii geo­tech­nicz­nych oraz kon­struk­cji kwa­li­fi­ku­ją­cych się do poszcze­gól­nych kate­go­rii geo­tech­nicz­nych okre­śla Roz­po­rzą­dze­nie Mini­stra Trans­portu, Budow­nic­twa i Gospo­darki Mor­skiej z dnia 25 kwiet­nia 2012 r. w spra­wie usta­la­nia geo­tech­nicz­nych warun­ków posa­da­wia­nia obiek­tów budow­la­nych (Dz.U. nr 81, poz. 463).

CZYM JEST OPINIA GEOTECHNICZNA I KIEDY SPORZĄDZA SIĘ OPINIĘ GEOTECHNICZNĄ

Celem wyko­na­nia opi­nii geo­tech­nicz­nej jest okre­śle­nie kate­go­rii geo­tech­nicz­nej, stop­nia skom­pli­ko­wa­nia warun­ków grun­to­wych oraz okre­śle­nie przy­dat­no­ści grun­tów na potrzeby budow­nic­twa. Obo­wią­zu­jące Roz­po­rzą­dze­nie Mini­stra Trans­portu, Budow­nic­twa i Gospo­darki Mor­skiej z dnia 25 kwiet­nia 2012 r. w spra­wie usta­la­nia geo­tech­nicz­nych warun­ków posa­da­wia­nia obiek­tów budow­la­nych (Dz.U. nr 81, poz. 463) obli­guje do wyko­na­nia opi­nii geo­tech­nicz­nej dla każ­dej kate­go­rii geo­tech­nicz­nej. Opi­nia geo­tech­ni­cza sta­nowi pod­sta­wowe narzę­dzie pozwa­la­jące na okre­śle­nie warun­ków dla wstęp­nych eta­pów reali­za­cji budowy obiek­tów.

CZYM JEST DOKUMENTACJA BADAŃ PODŁOŻA GRUNTOWEGO I KIEDY SPO­RZĄ­DZA SIĘ DOKU­MEN­TA­CJĘ BADAN POD­ŁOŻA GRUN­TO­WEGO?

Doku­men­ta­cja badań pod­łoża grun­to­wego, zgod­nie z Pol­skimi Nor­mami PN-EN 1997–1: Euro­kod 7: Pro­jek­to­wa­nie geo­tech­niczne – Część 1: Zasady ogólne i PN-EN 1997–2: Euro­kod 7: Pro­jek­to­wa­nie geo­tech­niczne – Część 2: Roz­po­zna­nie i bada­nie pod­łoża grun­to­wego powinna zawie­rać opis meto­dyki polo­wych i labo­ra­to­ryj­nych badań grun­tów, ich wyniki i inter­pre­ta­cję, model geo­lo­giczny oraz zesta­wie­nie wypro­wa­dzo­nych war­to­ści danych geo­tech­nicz­nych dla każ­dej war­stwy. W przy­padku obiek­tów budow­la­nych dru­giej i trze­ciej kate­go­rii geo­tech­nicz­nej opra­co­wuje się oprócz opi­nii geo­tech­nicz­nej — dodat­kowo doku­men­ta­cję badań pod­łoża grun­to­wego i pro­jekt geo­tech­niczny.

CZYM JEST PROJEKT GEOTECHNICZNY I KIEDY SPO­RZĄ­DZA SIĘ PRO­JEKT GEO­TECH­NICZNY?

Pro­jekt geo­tech­niczny zgod­nie z Pol­skimi Nor­mami PN-EN 1997–1: Euro­kod 7: Pro­jek­to­wa­nie geo­tech­niczne – Część 1: Zasady ogólne i PN-EN 1997–2: Euro­kod 7: Pro­jek­to­wa­nie geo­tech­niczne – Część 2: Roz­po­zna­nie i bada­nie pod­łoża grun­to­wego powi­nien zawie­rać:

 • pro­gnozę zmian wła­ści­wo­ści pod­łoża grun­to­wego w cza­sie;
 • okre­śle­nie obli­cze­nio­wych para­me­trów geo­tech­nicz­nych;
 • okre­śle­nie czę­ścio­wych współ­czyn­ni­ków bez­pie­czeń­stwa do obli­czeń geo­tech­nicz­nych;
 • okre­śle­nie oddzia­ły­wań od gruntu;
 • przy­ję­cie modelu obli­cze­nio­wego pod­łoża grun­to­wego, a w pro­stych przy­pad­kach pro­jek­to­wego prze­kroju geo­tech­nicz­nego;
 • obli­cze­nie nośno­ści i osia­da­nia pod­łoża grun­to­wego oraz ogól­nej sta­tecz­no­ści;
 • usta­le­nie danych nie­zbęd­nych do zapro­jek­to­wa­nia fun­da­men­tów;
 • spe­cy­fi­ka­cję badań nie­zbęd­nych do zapew­nie­nia wyma­ga­nej jako­ści robót ziem­nych
  i spe­cja­li­stycz­nych robót geo­tech­nicz­nych;
 • okre­śle­nie szko­dli­wo­ści oddzia­ły­wań wód grun­to­wych na obiekt budow­lany i spo­so­bów prze­ciw­dzia­ła­nia tym zagro­że­niom;
 • okre­śle­nie zakresu nie­zbęd­nego moni­to­ro­wa­nia wybu­do­wa­nego obiektu budow­la­nego, obiek­tów sąsia­du­ją­cych i ota­cza­ją­cego
 • gruntu, nie­zbęd­nego do roz­po­zna­nia zagro­żeń mogą­cych wystą­pić w trak­cie robót budow­la­nych lub w ich wyniku oraz w cza­sie użyt­ko­wa­nia obiektu budow­la­nego.

W przy­padku obiek­tów budow­la­nych dru­giej i trze­ciej kate­go­rii geo­tech­nicz­nej opra­co­wuje się oprócz opi­nii geo­tech­nicz­nej — dodat­kowo doku­men­ta­cję badań pod­łoża grun­to­wego i pro­jekt geo­tech­niczny.

CZYM JEST DOKU­MEN­TA­CJA GEOLOGICZNO-INŻYNIERSKA I KIEDY SPO­RZĄ­DZA SIĘ DOKU­MEN­TA­CJĘ INŻY­NIER­SKA?

Doku­men­ta­cja geologiczno-inżynierska jest opra­co­wa­niem, które zostało okre­ślone w Usta­wie Prawo Geo­lo­giczne i Gór­ni­cze z dnia 9 czerwca 2011r. (Dz.U. nr 2011 nr 163 poz. 981 z późn. zm.) oraz  szcze­gó­łowo Roz­po­rzą­dze­nie Mini­stra Śro­do­wi­ska z dnia 23 grud­nia 2011 r. w spra­wie doku­men­ta­cji hydro­ge­olo­gicz­nej i doku­men­ta­cji geologiczno-inżynierskiej (Dz.U. 2014 poz. 596 ). Podob­nie jak inne doku­men­ta­cje pod­lega ona zatwier­dze­niu przez wła­ściwy organ admi­ni­stra­cji. Doku­men­ta­cję geologiczno-inżynierską spo­rzą­dza się dla kate­go­rii III oraz dla kate­go­rii II w zło­żo­nych warun­kach grun­to­wych.

CZYM JEST DOKU­MEN­TA­CJA BADA­NIA POD­ŁOŻA GRUN­TO­WEGO?

Doku­men­ta­cja badań pod­łoża grun­to­wego jest okre­ślana przez Roz­po­rzą­dze­nie Mini­stra Trans­portu, Budow­nic­twa i Gospo­darki Mor­skiej z dnia 25 kwiet­nia 2012 r. w spra­wie usta­la­nia geo­tech­nicz­nych warun­ków posa­da­wia­nia obiek­tów budow­la­nych (Dz.U. nr 81, poz. 463) oraz Euro­kod 7. Doku­men­ta­cja geologiczno-inżynierska jest opra­co­wa­niem, które zostało okre­ślone w Usta­wie Prawo Geo­lo­giczne i Gór­ni­cze z dnia 9 czerwca 2011r. (Dz.U. nr 2011 nr 163 poz. 981 z późn. zm.) oraz  szcze­gó­łowo Roz­po­rzą­dze­nie Mini­stra Śro­do­wi­ska z dnia 23 grud­nia 2011 r. w spra­wie doku­men­ta­cji hydro­ge­olo­gicz­nej i doku­men­ta­cji geologiczno-inżynierskiej (Dz.U. 2011 nr 291 poz. 1714). Pomimo, iż oba opra­co­wa­nia zawie­rają wiele podob­nych ele­men­tów sta­no­wią odrębne doku­menty w świe­tle obo­wią­zu­ją­cych prze­pi­sów.

Istotną róż­nicę sta­nowi wymóg okre­śle­nia oddzia­ły­wań inwe­sty­cji na śro­do­wi­sko dla doku­men­ta­cji geologiczno-inżynierskiej. Zgod­nie z obo­wią­zu­ją­cym pra­wem i jego inter­pre­ta­cją dla tej samej inwe­sty­cji może być wyma­gane spo­rzą­dze­nie zarówno doku­men­ta­cji badań pod­łoża grun­to­wego, jak i doku­men­ta­cji geologiczno-inżynierskiej.

Nie takie ceny straszne jak je malują!

Cena odwiertu geo­lo­gicz­nego pod domek jed­no­ro­dzinny uza­leż­niony jest od stop­nia skom­pli­ko­wa­nia budowy geo­lo­gicz­nej. Stan­dar­dowo wyko­nuje się 2–3 odwierty. Jeżeli pla­no­wana jest budowa przy­do­mo­wej oczysz­czalni ście­ków zaleca się wyko­na­nie dodat­ko­wego otworu. Cena otwo­rów uza­leż­niona jest od ich głę­bo­ko­ści oraz rodzaju prze­pro­wa­dzo­nych badań zarówno tere­no­wych (np. son­do­wa­nia) jak i labo­ra­to­ryj­nych i kształ­tuje się w gra­ni­cach 800– 1200 zł (wraz z opra­co­wa­niem geo­tech­nicz­nym).

Warto zwró­cić uwagę, że przy budo­wie domu bez pod­piw­ni­cze­nia należy wyko­nać odwierty na głę­bo­kość nie mniej­szą niż 3m-4m, Nato­miast przy budo­wie domu  z piw­nicą głę­bo­kość otworu powinna być więk­sza i wyno­sić od 4m-6m. W przy­padku wystę­po­wa­nia grun­tów sła­bo­no­śnych wier­ce­nie należy kon­ty­nu­ować do momentu napo­tka­nia gruntu nośnego.

Na głę­bo­kość wyko­ny­wa­nego otworu wpływa także ilość kon­dy­gna­cji w pla­no­wa­nej inwe­sty­cji. Przy więk­szej licz­bie kon­dy­gna­cji głę­bo­kość i ilość odwier­tów należy usta­lić po kon­sul­ta­cji z pro­jek­tan­tem i kon­struk­to­rem.

Przykład opinii określającej warunki geotechniczne pod projektowane osiedle

Przy­kład opi­nii okre­śla­ją­cej warunki geo­tech­niczne pod pro­jek­to­wane osie­dle

Pod­su­mo­wa­nie

Odwierty geo­tech­niczne wyko­ny­wane są bez­po­śred­nio przed roz­po­czę­ciem prac nad kon­struk­cją i pro­jek­tem obiektu budow­la­nego. Są doku­men­tem nie­zbęd­nym do roz­po­czę­cia pro­ce­dury zgło­sze­nia lub pozwo­le­nia na budowę.

Odwierty geo­tech­niczne pod budow­nic­two to powszechna norma. Świa­do­mość Inwe­sto­rów, obawy pro­jek­tan­tów co do jako­ści pod­łoża grun­to­wego jest coraz więk­sza. Bada­nie geo­tech­niczne działki jest sto­sun­kowo nie­dro­gim bada­niem, bio­rąc pod uwagę zagro­że­nia jakie może nieść ze sobą nie­pra­wi­dłowe zapro­jek­to­wa­nie czy wzmoc­nie­nie fun­da­men­tów, gdzie koszty ewen­tu­al­nych dzia­łań napraw­czych nie rzadko prze­kra­czają sumy kil­ku­dzie­się­ciu tysięcy zło­tych. Szcze­gólne ryzyko nie­sie ze sobą posa­da­wia­nie budyn­ków w stre­fie oddzia­ły­wa­nia gór­nic­twa, w rejo­nie ist­nie­ją­cych lub kopal­nych doli­nach rzek czy na grun­tach pocho­dze­nia antro­po­ge­nicz­nego o nie­zna­nej gene­zie. Pra­wi­dłowo wyko­nana opi­nia geo­tech­niczna pozwala pod­jąć decy­zję co do zakupu działki. Czę­sto bywa, iż nie­droga działka wymaga znacz­nie więk­szego wkładu finan­so­wego w kon­struk­cję fun­da­men­tów a w skraj­nych przy­pad­kach prak­tycz­nie unie­moż­li­wia budowę.

Zale­camy, aby przed Inwe­sty­cją przej­rzeć mapy geo­lo­giczne albo zleć geo­lo­gowi wyko­na­nie bada­nia geo­tech­nicz­nego. Dzięki temu unik­niesz: pęka­ją­cych ścian, zapa­da­ją­cych się fun­da­men­tów, uszko­dzeń kon­struk­cji, zale­wa­nia… itp. P

Obsługa budów

PAMIĘTAJ… BADANIA GEOLOGICZNE POD DOM JEDNORODZINNY WYKONUJEMY PO TO BY OSZCZĘDZIĆ PIENIĄDZE!

Prze­wiń do góry

GGS-Projekt

Pra­cow­nia geo­lo­gii i ochrony śro­do­wi­ska Sp. z o.o.

Naru­to­wi­cza 3, 41–503 Cho­rzów

e-mail: ggsprojekt@ggsprojekt.pl

 

Kon­takt

Imię i nazwi­sko (wyma­gane)

Adres email (wyma­gane)

Temat

Treść wia­do­mo­ści

About the Author

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress
Translate »