30
GRU
2016

Podsumowanie roku!

Posted By :
Comments : Off

Zbliża się koniec roku…. czas na pod­su­mo­wa­nia, ana­lizy, wycią­gnię­cie wnio­sków na temat naszej firmy, pra­cow­ni­ków oraz przy­szło­ści.

Bez­względ­nie możemy stwier­dzić, że nasza firma wciąż utrzy­muje się wysoko wśród kon­ku­ren­cji. Pod­ję­li­śmy  stałą współ­pracę z grupą pro­jek­tan­tów budow­la­nych oraz archi­tek­tów. Zre­ali­zo­wa­li­śmy setki zle­ceń zlo­ka­li­zo­wa­nych w nie­mal każ­dym zakątku Pol­ski z zakresu:

Hydro­ge­olo­gii

Geo­lo­gii inży­nier­skiej

Geo­tech­niki

Geo­lo­gii zło­żo­wej.

W 2016 roku Nasz Zespół powięk­szył się o wykwa­li­fi­ko­wa­nego geo­loga ds. zło­żo­wych oraz geo­lo­gii inży­nier­skiej i geo­tech­niki oraz pra­cow­nika admi­ni­stra­cyj­nego. Dwóch pra­cow­ni­ków uzy­skało kwa­li­fi­ka­cje w zawo­dzie geo­log w zakre­sie czyn­no­ści pole­ga­ją­cych na wyko­ny­wa­niu, dozo­ro­wa­niu i kie­ro­wa­niu pra­cami geo­lo­gicz­nymi w kate­go­rii XIII.

W okre­sie waka­cyj­nym w ramach prak­tyk stu­denc­kich dołą­czyli do Nas stu­denci Poli­tech­niki Ślą­skiej i Aka­de­mii Górniczo-Hutniczej im. Sta­ni­sława Sta­szica, któ­rzy zyskali doświad­cze­nie i nabyli wiele umie­jęt­no­ści prak­tycz­nych.

 

W 2016 inwe­sto­wa­li­śmy nie tylko w wyspe­cja­li­zo­waną kadrę, ale także w sprzęt. Wdro­ży­li­śmy  efek­tyw­niej­szy spo­sób reali­za­cji zle­ceń, inwe­stu­jąc z  wiert­nicę samo­cho­dową do wyko­ny­wa­nia otwo­rów geo­tech­nicz­nych — H16S, sprzęt i pro­gramy kom­pu­te­rowe. Roz­sze­rzy­li­śmy także wachlarz świad­czo­nych  usług. Od 2016 roku Pra­cow­nia GGS-Projekt ofe­ruje  pro­fe­sjo­nalną i kom­plek­sową obsługę inwe­sty­cji budow­la­nych (indy­wi­du­al­nych i prze­my­sło­wych), dro­go­wych i mosto­wych. Ofe­ru­jemy obsługę geo­lo­giczną oraz nad­zór geo­tech­niczny nad wyko­na­nymi pra­cami ziem­nymi i fun­da­men­to­wymi.

 

Nasza firma w mija­ją­cym roku objęła patro­na­tem kon­fe­ren­cję geo­lo­giczną orga­ni­zo­waną przez Pol­ską Grupę Gór­ni­czą Sp. z o.o., a także roz­po­częła dzia­łal­ność cha­ry­ta­tywną wspie­ra­jąc Pro­jekt „SZLACHETNA PACZKA – JEDEN ZA WSZYSTKICH, WSZYSCY ZA JEDNEGO!”. Obie­cu­jemy wię­cej!

Dzie­limy się wie­dzą! Od wrze­śnia pro­wa­dzimy blog  GGS-PROJEKT NEWS. Na naszym blogu można prze­czy­tać newsy geo­lo­giczne, zapo­znać się z wyni­kami badań, rapor­tami o sta­nie śro­do­wi­ska. Nasz blog zyskuje na  popu­lar­no­ści i inten­syw­nie się roz­wija. Regu­lar­nie odwie­dza go setki czy­tel­ni­ków;).  Dodat­kowo aktyw­nie dzia­łamy na forach inter­ne­to­wych o tema­tyce budow­la­nej, gdzie udzie­lamy facho­wych porad i odpo­wia­damy na pyta­nia foru­mo­wi­czów.

Rok 2016 minął pod zna­kiem cięż­kiej pracy i dużej kre­atyw­no­ści . W naszym Zespole zro­dziło się sporo pomy­słów, dzięki któ­rym, jed­no­cze­śnie pra­co­wa­li­śmy nad kil­koma wiel­kimi pro­jek­tami.

Nie mogli­by­śmy tego osią­gnąć bez dobrze dobra­nego i zgra­nego zespołu. Suk­ces GGS-Projekt jest suk­ce­sem nas wszyst­kich. Dla­tego Wszyst­kim dzię­ku­jemy i gra­tu­lu­jemy!

 

About the Author

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress
Translate »