05
LUT
2018

Pompy ciepła — Wprowadzenie

Wraz z Nowym Rokiem warto zain­te­re­so­wać się dofi­nan­so­wa­niami dostęp­nymi w regio­nie naszego zamiesz­ka­nia.

Dla miesz­kań­ców woje­wódz­twa ślą­skiego Woje­wódzki Fun­dusz Ochrony Śro­do­wi­ska i Gospo­darki Wod­nej w Kato­wi­cach pro­wa­dzi pro­gram, któ­rego celem jest udo­stęp­nie­nie dota­cji dla osób fizycz­nych na inwe­sty­cje mające na celu poprawę jako­ści powie­trza oraz ogra­ni­cze­nie zuży­cia ener­gii i wzrost wyko­rzy­sta­nia ener­gii z odna­wial­nych źró­deł. Jak podaje WFO­ŚiGW w Kato­wi­cach dofi­nan­so­wa­niami objęte są głów­nie budowy i zmiany sys­te­mów ogrze­wa­nia na bar­dziej efek­tywne eko­lo­gicz­nie i eko­no­miczne, wdra­ża­nie obsza­ro­wych pro­gra­mów ogra­ni­cze­nia niskiej emi­sji, ter­mo­izo­la­cje budyn­ków, insta­la­cje do pro­duk­cji paliw nisko­emi­syj­nych lub bio­pa­liw oraz zasto­so­wa­nie odna­wial­nych i alter­na­tyw­nych źró­deł ener­gii. Wszyst­kie infor­ma­cje i regu­la­min ubie­ga­nia się o przy­zna­nie dofi­nan­so­wa­nia podane są na stro­nie http://www.wfosigw.katowice.pl/.

Do przed­się­wzięć na które ist­nieje moż­li­wość ubie­ga­nia się o dofi­nan­so­wa­nie zali­cza się insta­la­cja pomp cie­pła. W ubie­głych latach dofi­nan­so­wa­nia na grun­towe pompy cie­pła docho­dziły nawet do 12 000 zł.

Sys­temy pomp cie­pła sta­no­wią inno­wa­cyjne, eko­lo­giczne, a jed­no­cze­śnie oszczędne źró­dło ogrze­wa­nia i chło­dze­nia pomiesz­czeń.

Pompy cie­pła są insta­la­cjami, które wymu­szają prze­pływ cie­pła z obszaru o niż­szej tem­pe­ra­tu­rze do obszaru o tem­pe­ra­tu­rze wyż­szej. Pro­ces ten prze­biega wbrew natu­ral­nemu kie­run­kowi prze­pływu cie­pła i zacho­dzi dzięki dostar­cza­nej z zewnątrz ener­gii mecha­nicz­nej (sprę­żar­kowe pompy cie­pła) lub ener­gii ciepl­nej (w pom­pach absorp­cyj­nych).

Z naszego doświad­cze­nia pompy cie­pła naj­czę­ściej wyko­rzy­stuje się do ogrze­wa­nia wody użyt­ko­wej oraz ogrze­wa­nia i kli­ma­ty­za­cji pomiesz­czeń: gospo­darstw domo­wych, budyn­ków uży­tecz­no­ści publicz­nej. Pompy cie­pła spraw­dzą się rów­nież w prze­twór­stwie spo­żyw­czym (chłod­nie, zamra­żal­nie, fabryki lodu), chłod­nic­twie.

pompa_ciepla_jpg

Sche­mat dzia­ła­nia pompy cie­pła

Pompy cie­pła pobie­rają cie­pło z oto­cze­nia tj. z gruntu, zbior­ni­ków wod­nych lub powie­trza. W naszych roz­wa­ża­niach sku­pimy się na grun­to­wych pom­pach cie­pła dla któ­rych jak sama nazwa wska­zuje źró­dłem cie­pła jest grunt.

Ener­gia wewnętrzna gruntu sta­nowi bar­dzo duży poten­cjał ener­ge­tyczny. W wierzch­niej war­stwie gruntu — do głę­bo­ko­ści około 10 m, aku­mu­lo­wane jest cie­pło pocho­dzące prak­tycz­nie w cało­ści z ener­gii pro­mie­nio­wa­nia sło­necz­nego oraz wymiany masy i cie­pła z atmos­ferą. W głęb­szych war­stwach, poni­żej 20 m, aku­mu­lo­wane jest cie­pło pocho­dzące z pro­mie­nio­wa­nia sło­necz­nego oraz z prze­wo­dze­nia z wnę­trza Ziemi. Tem­pe­ra­tura gruntu na głę­bo­ko­ści około 10 m jest stała i w naszej stre­fie kli­ma­tycz­nej mie­ści się w prze­dziale od 10 – 11oC. Wszel­kie odchy­le­nia tem­pe­ra­tury gruntu od śred­nio­rocz­nej tem­pe­ra­tury powie­trza zależą od głę­bo­ko­ści i wła­ści­wo­ści gruntu przy czym zna­czą rolę odgrywa sto­pień wil­got­no­ści gruntu, dla­tego też grunty nawod­nione cha­rak­te­ry­zują się wyż­szym współ­czyn­ni­kiem prze­wo­dze­nia cie­pła a tym samym wyż­szą wydaj­no­ścią cieplną niż grunty suche.

Na roz­kład tem­pe­ra­tury w grun­cie wpły­wają takie czyn­niki jak:

  • oddzia­ły­wa­nie kli­ma­tyczne, zależne od strefy kli­ma­tycz­nej, pory roku oraz pory dnia: tem­pe­ra­tury powie­trza, wia­tru, pro­mie­nio­wa­nia sło­necz­nego, opadu

  • rodzaj pokry­cia powierzchni gruntu np.: trawa, asfalt

  • struk­tura i wła­ści­wo­ści fizyczne gruntu: rodzaj gruntu, gęstość, wil­got­ność, prze­wod­ność cieplna gruntu, cie­pło wła­ściwe.

Przebieg zmian temperatury gruntu tgw w ciągu roku (bez obciążenia poborem ciepła przez poziomy GWC) w zależności od pory roku i głębokości gruntu

Prze­bieg zmian tem­pe­ra­tury gruntu tgw w ciągu roku (bez obcią­że­nia pobo­rem cie­pła przez poziomy GWC) w zależ­no­ści od pory roku i głę­bo­ko­ści gruntu

W prak­tyce sto­suje się dwa sys­temy pobie­ra­nia cie­pła z gruntu i dostar­cza­nia go do paro­wa­czy pomp cie­pła:

  • sys­temy zamknięte, w któ­rych cie­pło pobie­rane jest z gruntu za pomocą prze­po­no­wych wymien­ni­ków cie­pła umiesz­czo­nych w grun­cie. W zamknię­tym sys­te­mie ruro­wym krąży nośnik cie­pła nisko­tem­pe­ra­tu­ro­wego np. eko­lo­giczna mie­sza­nina wody z gli­ko­lem lub mniej bez­pieczna dla śro­do­wi­ska mie­sza­nina wody z eta­no­lem

  • sys­temy otwarte, w któ­rych nośni­kiem cie­pła jest woda pod­ziemna czer­pana ze studni. Po odda­niu cie­pła w paro­wa­czu woda odpro­wa­dzana jest do kana­li­za­cji, zbior­ni­ków powierzch­nio­wych lub zatła­czana do gruntu poprzez stud­nię chłonną.

Grun­towe wymien­niki cie­pła naj­pro­ściej możemy podzie­lić na:

  • wymien­niki poziome

  • wymien­niki pio­nowe (sondy)

W kolej­nym arty­kule przy­bli­żymy tema­tykę pio­no­wych grun­to­wych pomp cie­pła, bo to z nimi jako geo­lo­dzy mamy naj­czę­ściej do czy­nie­nia. Krótko omó­wimy ich dzia­ła­nie, wyma­ga­nia odno­śnie insta­la­cji, a także stronę prawną czyli pro­jekty robót geo­lo­gicz­nych i doku­men­ta­cję powy­ko­naw­czą.

Zapra­szamy do zapo­zna­nia się z naszą ofertą i kon­taktu!

Oferta

Biblio­gra­fia:

  1. PORT PC – Wytyczne pro­jek­to­wa­nia, wyko­na­nia i odbioru insta­la­cji z pom­pami cie­pła, Kra­ków 2013 r.

  2. Rubik M. — Pompy cie­pła w sys­te­mach geo­ter­mii nisko­tem­pe­ra­tu­ro­wej, War­szawa 2011 r.

 

Autor:

Monika Szuba

geo­log ds. śro­do­wi­ska, hydro­ge­olog

 

About the Author

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress
Translate »