24
LUT
2017

Poradnik geotechniczny

Wycho­dząc naprze­ciw Klien­tom  zamiesz­czamy odpo­wie­dzi na naj­czę­ściej zada­wane pyta­nia doty­czące badań geo­tech­nicz­nych, które  w dużym stop­niu uła­twią Pań­stwu roz­po­czę­cie współ­pracy z geo­lo­giem oraz roz­wieją wąt­pli­wo­ści zwią­zane ze słusz­no­ścią wyko­ny­wa­nia badań.

Jed­no­cze­śnie zapra­szamy do zakładki Oferta, gdzie umie­ści­li­śmy ich szcze­gó­łowy opis naszych usług.

Jakie pod­łoże jest pro­ble­ma­tyczne przy bada­niach geo­lo­gicz­nych ?

Dla chcą­cego nic trud­nego;) dobry geo­log pora­dzi sobie w każ­dych warun­kach;) jed­nak naj­wię­cej pro­ble­mów stwa­rza pod­łoże, w któ­rym można zauwa­żyć wpływ czyn­ni­ków antro­po­ge­nicz­nych – nasypy nie­bu­dow­lane, odpady pohut­ni­cze i poko­pal­niane mające nie­raz znaczną miąż­szość osią­ga­jącą ponad 10m a także działki, które zlo­ka­li­zo­wane są przy rze­kach, poto­kach, w zagłę­bie­niach i w pobliżu skarp.

W jakich przy­pad­kach korzy­stać z opi­nii geo­loga?

–przed zaku­pem działki– ogra­ni­cze­nie kosz­tów na ewen­tu­alną koniecz­ność wzmoc­nie­nia pod­łoża.

–przed roz­po­czę­ciem budowy– dobór odpo­wied­niej tech­no­lo­gii

Pla­nu­jesz wybu­do­wać dom? Sko­rzy­staj z usług geo­loga!

 

 Jak zna­leźć odpo­wied­niego geo­loga?

Przy poszu­ki­wa­niu odpo­wied­niego spe­cja­li­sty warto sko­rzy­stać z wyszu­ki­warki inter­ne­to­wej, wpi­su­jąc odpo­wied­nie frazy „usługi geo­lo­giczne Śląsk” „odwierty geo­lo­giczne Śląsk” „Geo­tech­nika Śląsk”.

Należy wró­cić uwagę, przede wszyst­kim, na doświad­cze­nie, reali­za­cje i opi­nie klien­tów.

GGS-Projekt

Pra­cow­nia geo­lo­gii i ochrony śro­do­wi­ska Sp. z o.o.

Naru­to­wi­cza 3, 41–503 Cho­rzów

e-mail: ggsprojekt@ggsprojekt.pl

Kon­takt

Jakim sprzę­tem wyko­nuje się bada­nia geo­lo­giczne?

 

Prace tere­nowe wyko­nu­je się  przy uży­ciu prób­nika okien­ko­wego RKS do głę­bo­ko­ści 10 m, wiert­nicy mecha­nicz­nej do głę­bo­ko­ści 20-30m oraz róż­nego rodzaju sond, a także wszel­kimi narzę­dziami do okre­śle­nia para­me­trów gruntu w warun­kach polo­wych oraz apa­ra­turą labo­ra­to­ryjną do badań geologiczno-inżynierskich.

Pene­tro­metr tłocz­kowy wyko­rzy­sty­wany jest do oceny wytrzy­ma­ło­ści grun­tów spo­istych na ści­ska­nie w sta­nie jed­no­osio­wego naprę­że­nia.

Ści­narka obro­towa kie­szon­kowa służy do bada­nia wytrzy­ma­ło­ści gruntu na ści­na­nie w warun­kach in situ.

Sonda Dyna­miczna Lekka (in. sonda wbi­jana, sonda stoż­kowa, pene­tro­metr ręczny) prze­zna­czona jest do wyzna­cza­nia zagęsz­cze­nia grun­tów nie­spo­istych.

Son­do­wa­nie sondą SLVT pozwala na uzy­ska­nie w pro­sty i szybki spo­sób cha­rak­te­ry­styki wytrzy­ma­ło­ścio­wej bada­nych warstw pod­łoża grun­to­wego. Pozwala na okre­śle­nie gł. w sła­bym grun­cie jego wytrzy­ma­ło­ści na ści­na­nie bez odpływu.

Lekka płyta dyna­miczna HMP LVG– Urzą­dze­nie służy do okre­śla­nia dyna­micz­nego modułu Odkształ­ce­nia Evd -Pomiar war­to­ści osia­da­nia gruntu oraz okre­śle­nia wskaź­nika zagęsz­cze­nia Is.

Płyta sta­tyczna VSS prze­zna­czona jest do ozna­cza­nia nośno­ści pod­łoża grun­to­wego poprzez wyzna­cza­nie modułu odkształ­ce­nia gruntu Ev.

Niwelator-Urzą­dze­nie geo­de­zyjne, moco­wany na trój­noż­nym sta­ty­wie, umoż­li­wia­jący pomiar róż­nicy wyso­ko­ści (niwe­la­cji) pomię­dzy punk­tami tere­no­wymi.

Świ­stawka hydro­ge­olo­giczna- urzą­dze­nie słu­żące do pomiaru usta­bi­li­zo­wa­nego zwier­cia­dła wody.

Wię­cej…

Bada­nia geo­lo­giczne –a pora roku. Czy mróz, deszcz może zafał­szo­wać wyniki?

Bada­nia geo­lo­giczne można wyko­ny­wać przez cały rok. Nie­jed­no­krot­nie wyko­ny­wa­li­śmy odwierty geo­lo­giczne w trud­nych warun­kach atmos­fe­rycz­nych (towa­rzy­szył nam mróz, wiatr, śnieg i deszcz). Zgod­nie z pra­wem, w doku­men­ta­cji należy umie­ścić dokładną datę wyko­na­nych badań.

Jak przy­go­to­wać się do spo­tka­nia z geo­lo­giem?

Przed spo­tka­niem z geo­lo­giem Inwe­stor powi­nien okre­ślić usy­tu­owa­nie pla­no­wa­nego obiektu na działce, tak, aby geo­log mógł wyty­czyć miej­sca, w któ­rych będą wyko­nane odwierty. Ważne jest także, aby zapew­nić bez­pieczny wjazd maszyny wiert­ni­czej na teren inwe­sty­cji.

Ile czeka się na opi­nię geo­tech­niczną?

Od momentu wyko­na­nia odwier­tów geo­lo­gicz­nych do wyko­na­nia opi­nii geo­lo­gicz­nej upływa zale­d­wie kilka dni. W naszej pra­cowni opi­nie geo­tech­niczne wyko­nu­jemy z dnia na dzień.

Grunty sła­bo­no­śne to….?

Za grunty sła­bo­no­śne uznaje się takie, które nie speł­niają wyma­gań z warun­ków nośno­ści lub sta­tecz­no­ści, czy też przy­dat­no­ści w odnie­sie­niu do obiektu. Uprasz­cza­jąc grunty “sła­bo­no­śne” – to grunty orga­niczne (namuły, torfy), nasypowe-niebudowlane, tereny osu­wi­skowe i zagro­żone defor­ma­cjami gór­ni­czymi, luźne pia­ski, grunty spo­iste w sta­nie mięk­ko­pla­stycz­nym (gliny, iły).

 

Czy moż­liwe jest posa­do­wie­nie budynku na grun­tach sła­bo­no­śnych?

Aktu­alne moż­li­wo­ści tech­niczne pozwa­lają na wyko­rzy­sty­wa­nie pod inwe­sty­cję tere­nów o skom­pli­ko­wa­nej budo­wie geo­lo­gicz­nej.  Ważne jest jed­nak, aby bada­nia geo­tech­niczne były prze­pro­wa­dzone rze­tel­nie, przez pro­fe­sjo­na­li­stów. Prze­pro­wa­dzone bada­nia polowe i labo­ra­to­ryjne, a także współ­praca geo­tech­nika i pro­jek­tanta pozwa­lają na dokładne usta­le­nie warun­ków posa­do­wie­nia inwe­sty­cji oraz doboru odpo­wied­nich mate­ria­łów wzmac­nia­ją­cych pod­łoże.

Kupi­łam działkę w atrak­cyj­nej cenie. Nie­stety bada­nia geo­lo­giczne wyka­zały ist­nie­nie grun­tów sła­bo­no­śnych co dalej?

 

Z takim pro­blem czę­sto bory­kają się nasi klienci. Dla­tego warto prze­pro­wa­dzić bada­nia geo­lo­giczne jesz­cze przed zaku­pem a nawet wpłatą zaliczki. Jeśli jed­nak nie ma odwrotu to trzeba będzie odpo­wied­nio wzmoc­nić pod­łoże pod pla­no­wany obiekt.  Naj­częst­szą metodą jest wymiana gruntu–  ta metoda jest opła­calna do głę­bo­ko­ści 2–3 m lub wzmoc­nie­nie pod­łoża poprzez palo­wa­nie. Wybór metody zależny będzie od wielu czyn­ni­ków tj.  rodzaju i stanu grun­tów sła­bo­no­śnych, obcią­żeń i warunku dopusz­czal­nych osia­dań.

 

Pla­nuję zbu­do­wać dom na skar­pie? Czy należy wyko­nać dodat­kowe bada­nia geo­lo­giczne?

Czę­sto Nasi klienci decy­dują się na budowę domu jed­no­ro­dzin­nego na/ w pobliżu skarpy, ze wzg. na walory wido­kowe. Jed­nakże posa­do­wie­nie budynku na takim tere­nie nie­sie za sobą wiele kon­se­kwen­cji: osu­wi­ska, zsuwy zbo­cza lub spływ skarp.

Corocz­nie obser­wu­jemy takie zja­wi­ska, głów­nie w okre­sie wcze­snej wio­sny (wię­cej o osu­wi­skach można prze­czy­tać na naszym blogu).

Podej­mu­jąc decy­zję o budo­wie domu w pobliżu skarpy należy wyko­nać bada­nia geo­lo­giczne, które spraw­dzą jej sta­tecz­ność. Skarpy należy odpo­wied­nio zabez­pie­czyć: mury, kotwy, pale , nie wolno zapo­mnieć o odpo­wied­nim dre­nażu obiektu, gdyż budowa domu w zna­czą­cym stop­niu wpływa na zmianę panu­ją­cych warun­ków wod­nych.

Odwierty geo­lo­giczne – budowa domu jed­no­ro­dzin­nego:

Odwierty geo­tech­niczne pod budow­nic­two jed­no­ro­dzinne stały się powszechną normą. Wynika to głów­nie ze świa­do­mo­ści inwe­sto­rów oraz obaw pro­jek­tan­tów co do jako­ści pod­łoża grun­to­wego. Bada­nie geo­tech­niczne działki jest sto­sun­kowo nie­dro­gim bada­niem, bio­rąc pod uwagę zagro­że­nia jakie może nieść ze sobą nie­pra­wi­dłowe zapro­jek­to­wa­nie czy wzmoc­nie­nie fun­da­men­tów, gdzie koszty ewen­tu­al­nych dzia­łań napraw­czych nie rzadko prze­kra­czają sumy kil­ku­dzie­się­ciu tysięcy zło­tych. Szcze­gólne ryzyko nie­sie ze sobą posa­da­wia­nie budyn­ków w stre­fie oddzia­ły­wa­nia gór­nic­twa, w rejo­nie ist­nie­ją­cych lub kopal­nych doli­nach rzek czy na grun­tach pocho­dze­nia antro­po­ge­nicz­nego o nie­zna­nej gene­zie. Pra­wi­dłowo wyko­nana opi­nia geo­tech­niczna pozwala rów­nież pod­jąć decy­zję co do zakupu działki. Czę­sto bywa iż nie­droga działka wymaga znacz­nie więk­szego wkładu finan­so­wego w kon­struk­cję fun­da­men­tów a w skraj­nych przy­pad­kach prak­tycz­nie unie­moż­li­wia budowę. Opi­nia geo­tech­niczna stała się nie­od­łącz­nym doku­men­tem nie­zbęd­nym do zgło­sze­nia lub pozwo­le­nia na budowę.

Odwierty geo­lo­giczne

Czy zgła­szać odwierty na wła­snej działce?

Geo­lo­gia inży­nier­ska – W przy­padku gdy konieczne jest wyko­na­nie badań geo­lo­giczno– inży­nier­skich (zło­żone i skom­pli­ko­wane warunki grun­towe dla budyn­ków w II i III kate­go­rii geo­tech­nicz­nej) wyma­gane są zawsze nastę­pu­jące doku­menty:

Pro­jekt robót geo­lo­gicz­nych, a w razie prac na obsza­rze gór­ni­czym rów­nież plan ruchu zakładu gór­ni­czego

Doku­men­ta­cja geologiczno-inżynierska

Pro­ce­dura zatwier­dze­nia doku­men­ta­cji geologiczno-inżynierskiej trwa około od 60–90 dni (po 30 dni na każdy doku­ment). Orga­nem wła­ści­wym do wyda­nia decy­zji admi­ni­stra­cyj­nej jest Pre­zy­dent mia­sta bądź sta­ro­sta a w przy­padku planu ruchu zakładu gór­ni­czego – Dyrek­tor Okrę­go­wego Urzędu Gór­ni­czego.

W prak­tyce har­mo­no­gram zatwier­dza­nia doku­men­ta­cji wygląda nastę­pu­jąco:

Zło­że­nie do odpo­wied­niego organu pro­jektu robót geo­lo­gicz­nych

Do 30 dni Urząd powi­nien wydać decy­zję (odmowną lub zatwier­dza­jącą)

W przy­padku badań wyko­ny­wa­nych w obrę­bie obszaru gór­ni­czego spo­rzą­dza się plan ruchu zakładu gór­ni­czego, który w pierw­szej kolej­no­ści przed­kłada się do zaopi­nio­wa­nia Pre­zy­den­towi Miasta/ Sta­ro­ście który to ma 7 dni na wyda­nie opi­nii. Po uzy­ska­niu pozy­tyw­nego zaopi­nio­wa­nia Plan ruchu przed­kłada się do zatwier­dze­nia w Okrę­go­wym Urzę­dzie gór­ni­czym. OUG wydaje decy­zję w ciągu 30 dni.

Po zatwier­dze­niu pro­jektu robót geo­lo­gicz­nych (oraz ewen­tu­al­nie planu ruchu zakładu gór­ni­czego) należy na co naj­mniej 14 dni przed datą roz­po­czę­cia robót poin­for­mo­wać o tym fak­cie sto­sowne organy: Pre­zy­denta miasta/starostę, wójta/burmistrza oraz Dyrek­tora Okrę­go­wego Urzędu Gór­ni­czego.

Po otrzy­ma­niu nie­zbęd­nych zatwier­dzeń i zgło­szeń przy­stę­puję się do prac tere­no­wych, któ­rych owo­cem jest doku­men­ta­cja geologiczno-inżynierska, którą przed­kłada się do odpo­wied­niego organu (Pre­zy­dent Miasta/Starosta). Urząd wydaje decy­zję w prze­ciągu 30 dni.

Ist­nieją sytu­ację w któ­rych Urząd ma prawo do prze­dłu­że­nia postę­po­wa­nia ze względu na zawi­łość sprawy do 60 dni.

Jaki jest koszt badań geo­tech­nicz­nych pod dom jed­no­ro­dzinny?

Cena odwiertu geo­lo­gicz­nego pod domek jed­no­ro­dzinny uza­leż­niony jest od stop­nia skom­pli­ko­wa­nia budowy geo­lo­gicz­nej. Stan­dar­dowo wyko­nuje się 2–3 odwierty. Jeżeli pla­no­wana jest budowa przy­do­mo­wej oczysz­czalni ście­ków zaleca się wyko­na­nie dodat­ko­wego otworu. Cena otwo­rów uza­leż­niona jest od ich głę­bo­ko­ści oraz rodzaju prze­pro­wa­dzo­nych badań zarówno tere­no­wych (np. son­do­wa­nia) jak i labo­ra­to­ryj­nych i kształ­tuje się w gra­ni­cach 800– 1200 zł (wraz z opra­co­wa­niem geo­tech­nicz­nym).

Dom z piw­nicą a odwierty geo­lo­giczne.

Warto zwró­cić uwagę, że przy budo­wie domu bez pod­piw­ni­cze­nia należy wyko­nać odwierty na głę­bo­kość nie mniej­szą niż 3m-4m, Nato­miast przy budo­wie domu  z piw­nicą głę­bo­kość otworu powinna być więk­sza i wyno­sić od 4m-6m. W przy­padku wystę­po­wa­nia grun­tów sła­bo­no­śnych wier­ce­nie należy kon­ty­nu­ować do momentu napo­tka­nia gruntu nośnego.

Na głę­bo­kość wyko­ny­wa­nego otworu wpływa także ilość kon­dy­gna­cji w pla­no­wa­nej inwe­sty­cji. Przy więk­szej licz­bie kon­dy­gna­cji głę­bo­kość i ilość odwier­tów należy usta­lić po kon­sul­ta­cji z pro­jek­tan­tem i kon­struk­to­rem.

 

 

 

About the Author

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress
Translate »