piryt

Pro­jekt współ­fi­nan­so­wany ze środ­ków Unii Euro­pej­skiej, w ramach Euro­pej­skiego Fun­du­szu Spo­łecz­nego

Celem pro­jektu jest zwięk­sze­nie trans­feru wie­dzy i wzmoc­nie­nie powią­zań sfery badawczo-rozwojowej z przed­się­bior­cami poprzez reali­za­cję staży dla pra­cow­ni­ków nauko­wych w ślą­skich mikro, małych i śred­nich przed­się­bior­stwach. W ramach reali­za­cji pro­jektu TRANSFER WIEDZY I PRAKTYKI firma GGS-Projekt Pra­cow­nia geo­lo­gii i ochrony śro­do­wi­ska pod­jęła współ­pracę z naukow­cem Poli­tech­niki Ślą­skiej w Gli­wi­cach, w celu wspól­nego wypra­co­wa­nia nowych pro­duk­tów, usług i inno­wa­cyj­nych roz­wią­zań, co zaowo­cuje wzro­stem inno­wa­cyj­no­ści i kon­ku­ren­cyj­no­ści firmy w woje­wódz­twie ślą­skim.

Do góry

piryt

EKO-STAŻ jest pro­jek­tem reali­zo­wa­nym przez Regio­nalną Izbę Gospo­dar­czą w Kato­wi­cach we współ­pracy z Uni­wer­sy­te­tem Ślą­skim w Kato­wi­cach oraz Naczelną Orga­ni­za­cją Tech­niczną Fede­ra­cją Sto­wa­rzy­szeń Naukowo-Technicznych Radą Miej­ską w Gli­wi­cach. Głów­nym celem EKO-STAŻU jest zwięk­sze­nie efek­tyw­no­ści trans­feru wie­dzy i wzmoc­nie­nie powią­za­nia sfery B + R z przed­się­bior­stwami, poprzez reali­za­cję staży dla 3 pra­cow­ni­ków nauko­wych, w tym 2 pra­cow­ni­ków Poli­tech­niki Ślą­skiej w Gli­wi­cach oraz 1 pra­cow­nika Uni­wer­sy­tetu Ślą­skiego w fir­mie GGS-Projekt Pra­cow­nia geo­lo­gii i ochrony śro­do­wi­ska. Adre­sa­tami pro­jektu są pra­cow­nicy naukowi jed­no­stek nauko­wych, pra­cow­nicy naukowi oraz naukowo-dydaktyczni uczelni woje­wódz­twa ślą­skiego pro­wa­dzą­cych dzia­łal­ność naukową w branży EKO, a także przed­się­bior­stwa MSP z branż okre­ślo­nych w pro­gra­mie Roz­woju Tech­no­lo­gicz­nego Woje­wódz­twa Ślą­skiego 2010–2020 – Tech­no­lo­gie dla ochrony śro­do­wi­ska i Tech­no­lo­gie dla ener­ge­tyki i gór­nic­twa.

Do góry

projekt

Reali­za­cja pro­jektu „Współ­praca drogą do inno­wa­cji”. Pro­jekt reali­zo­wany jest w ramach Pro­gramu Ope­ra­cyj­nego Kapi­tał Ludzki Prio­ry­tet VIII Regio­nalne Kadry Gospo­darki Dzia­ła­nie 8.2 Trans­fer wie­dzy Pod­dzia­ła­nie 8.2.1 Wspar­cie dla współ­pracy sfery nauki i przed­się­biorstw. Pla­no­wany czas pro­jektu to 01 paź­dzier­nika 2013 – 31 stycz­nia 2015 r.. Celem pro­jektu jest zwięk­sze­nie trans­feru wie­dzy i wzmoc­nie­nie powią­zań sfery B+R Uni­wer­sy­tetu Ślą­skiego z przed­się­bior­stwami woje­wódz­twa ślą­skiego słu­żące roz­wo­jowi gospo­dar­czemu woje­wódz­twa w kie­runku zgod­nym z zapi­sami Regio­nal­nej Stra­te­gii Inno­wa­cji.
Pro­jekt reali­zo­wany jest przez part­ner­stwo 3 pod­mio­tów:
– Lider – COMBIDATA Poland sp. z o.o.,
– Part­ner – Cen­trum Inno­wa­cji, Trans­feru Tech­no­lo­gii i Roz­woju Fun­da­cja Uni­wer­sy­tetu Ślą­skiego,
– Part­ner – TUV NORD Pol­ska sp. z o.o.
W ramach reali­za­cji pro­jektu firma GGS-Projekt Pra­cow­nia geo­lo­gii i ochrony śro­do­wi­ska pod­jęła współ­pracę z naukow­cem Uni­wer­sy­tetu Ślą­skiego w Kato­wi­cach, w celu prze­pro­wa­dze­nia szko­leń z udzia­łem obu zain­te­re­so­wa­nych stron.
Doro­bek Pra­cow­nika Nauko­wego, jego wie­lo­let­nie doświad­cze­nie i sto­so­wa­nie prak­tycz­nych roz­wią­zań w nauko­wej pracy, pozwo­liły na wdro­że­nie w struk­tury przed­się­bior­stwa nowej jako­ści usług w dzie­dzi­nie petro­gra­fii węgla, na pozio­mie mię­dzy­na­ro­do­wym. W trak­cie wspól­nej pracy w okre­sie 3 mie­sięcy, nawią­zana rela­cja pozwo­liła na zapla­no­wa­nie wspól­nych dzia­łań w zakre­sie zle­ceń bran­żo­wych, w dzie­dzi­nie geo­lo­gii i gór­nic­twa. Wie­dza Naukowca oraz prak­tyczna zna­jo­mość rynku Przed­się­biorcy pozwo­liła na szer­sze wyko­rzy­sta­nie dorobku i wie­dzy Naukowca oraz wypra­co­wa­nie wspól­nych prak­tycz­nych roz­wią­zań.

 

Do góry

ncbir ncn US-Logo-2

TANGO “Nume­ryczny model złoża oparty na para­me­trach jako­ścio­wych węgli kamien­nych”

Głów­nym celem prak­tycz­nym pod­ję­tego tematu badaw­czego jest opra­co­wa­nie meto­dyki, która podej­mie dzia­ła­nia zmie­rza­jące na przy­go­to­wa­niu Numeryczno-Jakościowego Modelu Złoża do komer­cja­li­za­cji. Celami szcze­gó­ło­wymi jest opra­co­wa­nie wer­sji demon­stra­cyj­nej NJMZ na pod­sta­wie fun­da­men­tal­nych ana­liz petro­gra­ficz­nych oraz fizyko-chemicznych uzy­ska­nych z pro­jektu bazo­wego. Osią­gnie­cie tego celu wymaga reali­za­cji mul­ti­dy­scy­pli­nar­nych prac zapla­no­wa­nych w sied­miu zada­niach badaw­czych i osią­gnię­cia zwią­za­nych z nimi celów cząst­ko­wych opi­sa­nych w kolej­nym punk­cie poni­żej (punkt d). Koń­cowy rezul­tat, sta­no­wiący wypad­kową wszyst­kich zadań, począw­szy od wery­fi­ka­cji ana­liz węgla, okre­śle­nia zapo­trze­bo­wa­nia, poprzez okre­śle­nie zało­żeń NJMZ, okre­śle­nie ocze­ki­wań poten­cjal­nego odbiorcy, pozwoli na stwo­rze­nie modelu i pro­duktu o prak­tycz­nym prze­ło­że­niu na rynek gór­ni­czy, jak rów­nież ma szanse wpły­nąć i pod­nieść efek­tyw­ność i jakość pla­no­wa­nia gór­ni­czego.

Koor­dy­na­to­rem pro­jektu jest jed­nostka naukowa — Uni­wer­sy­tet Ślą­ski, z któ­rym firma GGS-PROJEKT Pra­cow­nia geo­lo­gii i ochrony śro­do­wi­ska Sp. z o.o. ści­śle współ­pra­cuje uzu­peł­nia­jąc swoją wie­dzę i doświad­cze­nie w branży gór­ni­czej i geo­lo­gicz­nej.  Kie­row­ni­kiem pro­jektu jest Pani dr Iwona Jelo­nek, która posiada sto­pień naukowy dok­tora Nauk o Ziemi, nadany na Wydziale Nauk o Ziemi w Uni­wer­sy­te­cie Ślą­skim w Kato­wi­cach w 2006 r. Od 2006 r. jest pra­cow­ni­kiem naukowo-dydaktycznym w Kate­drze Geo­che­mii, Mine­ra­lo­gii i Petro­gra­fii na Wydziale Nauk o Ziemi w Uni­wer­sy­te­cie Ślą­skim. Dodat­kowo do składu zespołu badaw­czego powo­łano członka zespołu GGS-PROJEKT, upraw­nio­nego geo­loga  — Panią Bar­barę Gąsior.  (http://www.tango-njmz.pl/koordynator/)

logo_tangohttp://www.tango-njmz.pl/

Do góry

Dok­to­rat wdro­że­niowy

“Celem pro­gramu „ Dok­to­rat wdrożeniowy”,którego ini­cja­to­rem jest Mini­ster­stwo Nauki i Szkol­nic­twa Wyż­szego, jest  two­rze­nie warun­ków do roz­woju współ­pracy pomię­dzy śro­do­wi­skiem nauko­wym a śro­do­wi­skiem społeczno-gospodarczym, pro­wa­dzo­nej w ramach stu­diów dok­to­ranc­kich oraz wpro­wa­dze­nie moż­li­wo­ści kształ­ce­nia uczest­nika stu­diów dok­to­ranc­kich we współ­pracy z zatrud­nia­ją­cym go przed­się­biorcą( lub innym pod­mio­tem)”. W roku aka­de­mic­kim 2017–20121 uczest­ni­kiem pro­gramu „Dok­to­rat wdro­że­niowy” na Wydziale Nauk o Ziemi w Uni­wer­sy­te­cie Ślą­skim na kie­runku geo­lo­gia jest Nasz Pra­cow­nik p. Zbi­gniew Jelo­nek.

us

logo-mnisw-pllogo300

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress
Translate »