31
PAź
2017

„Przedszkolaki z geologią za pan brat”

Kiedy ponad rok temu roz­po­czy­na­li­śmy pro­wa­dze­nie bloga geo­lo­gicz­nego chcie­li­śmy, przede wszyst­kim, dotrzeć do doro­słych pasjo­na­tów geo­lo­gii. Dzi­siaj chcemy pójść o krok dalej i roz­ko­chać w nauce o Ziemi naj­młod­szych.

Aktu­al­nie Nasza Pra­cow­nia wspiera finan­sowo ini­cja­tywę jaką jest edu­ka­cja geo­lo­giczna w for­mie zajęć geo­lo­gicz­nych (teo­re­tycz­nych, prak­tycz­nych) dla naj­młod­szych.

W dniu wczo­raj­szym tj. 30.10.2017, dzięki Naszemu wspar­ciu oraz współ­pracy z Muzeum WNoZ w Sosnowcu, grupa 5 lat­ków z Przed­szkola nr 48 z Oddzia­łami Inte­gra­cyj­nymi w Zabrzu poznała wspa­niały Świat Dino­zau­rów.

Zaję­cia obej­mo­wały:

  • Zwie­dza­nie wystawy poświę­co­nej dino­zau­rom i ich przod­kom
  • Zaję­cia w Sali dydak­tycz­nej z figur­kami dino­zau­rów oraz poga­danką mul­ti­me­dialną
  • Ryso­wa­nie dino­zau­rów

http://www.muzeum.wnoz.us.edu.pl/

Dzieci poprzez zabawę samo­dziel­nie zdo­były pod­sta­wową wie­dzę geo­lo­giczną, na kil­ka­dzie­siąt minut stały się naukow­cami oraz zna­la­zły naukowe odpo­wie­dzi na trudne pyta­nia.

Była to pierw­sza, ale nie ostat­nia tego typu ini­cja­tywa Naszej Pra­cowni!

Radość i uśmiech dzieci w trak­cie warsz­tatu jest dla Nas naj­więk­szym podzię­ko­wa­niem i moty­wa­cją do dal­szego dzia­ła­nia.

IMG_2885IMG_2886 IMG_2887 IMG_2888

IMG_2896IMG_2897IMG_2898

About the Author

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress
Translate »