22
MAR
2018

Światowy Dzień Wody

Świa­towy Dzień Wody to święto, obcho­dzone corocz­nie. Zostało usta­no­wione przez Zgro­ma­dze­nie Ogólne ONZ rezo­lu­cją z 22 grud­nia 1992.

Świa­towy Dzień Wody ma przy­po­mi­nać nam, że pro­blem  zwią­zany z bra­kiem dostępu do wody pit­nej nadal ist­nieje (ok. 800 milio­nów osób – cierpi z powodu braku dostępu do czy­stej wody pit­nej).

Woda zaspo­kaja nasze pod­sta­wowe potrzeby, jest ele­men­tem nie­zbęd­nym do prze­ży­cia. Odgrywa ogromne zna­cze­nie w każ­dej dzie­dzi­nie naszego życia. Tym­cza­sem zasoby słod­kiej wody kur­czą się… dla­tego tak ważne jest by prze­ciw­dzia­łać kry­zy­sowi wod­nemu. Nie  przy­czy­niajmy się do zmniej­sze­nia zaso­bów wody pit­nej!

Korzy­stajmy racjo­nal­nie z wody pit­nej! dbajmy o śro­do­wi­sko!

Nasza Pra­cow­nia aktyw­nie wspiera wszyst­kie ini­cja­tywy zwią­zane z ochroną śro­do­wi­ska i zaso­bów wod­nych.

Nasi Pra­cow­nicy cią­gle pod­no­szą kwa­li­fi­ka­cje z zakresu hydro­ge­olo­gii, by móc:

  • opra­co­wywać pro­jek­ty i doku­men­ta­cje hydro­ge­olo­gicz­ne
  • usta­na­wiać strefy ochronne ujęć wód pod­ziem­nych
  • prze­pro­jek­to­wać i wyko­nywać otwo­ry stu­dzienne
  • moni­to­ro­wać wody pod­ziemne
  • badać wodę …
  • CHRONIĆ ZASOBY WODY PITNEJ

hydrogeologia

About the Author

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress
Translate »