12
WRZ
2017

Najważniejsze realizacje końcówki lata w GGS-Projekt

Opi­nia geo­tech­niczna dla inwe­sty­cji pod nazwą „Budowa sta­dionu lek­ko­atle­tycz­nego w Tychach” Doku­men­ta­cja badań pod­łoża grun­to­wego wraz z opi­nią geo­tech­niczną dla inwe­sty­cji wypro­wa­dze­nia mocy z nowo­pro­jek­to­wa­nej elek­trowni opa­la­nej bio­ma...
19
CZE
2017

Badania pod przydomową oczyszczalnię ścieków

Przy­do­mowa oczysz­czal­nia ście­ków jest wspa­niałą alter­na­tywą dla stan­dar­do­wego szamba — tania w eks­plo­ata­cji, bez­pieczna dla śro­do­wi­ska. Rodzaj oczysz­czalni uza­leż­niony jest od warun­ków gruntowo-wodnych. Pra­cow­nia GGS-Projekt prze­pro­wa­dza bada­n...
24
LUT
2017

Poradnik geotechniczny

Wycho­dząc naprze­ciw Klien­tom  zamiesz­czamy odpo­wie­dzi na naj­czę­ściej zada­wane pyta­nia doty­czące badań geo­tech­nicz­nych, które  w dużym stop­niu uła­twią Pań­stwu roz­po­czę­cie współ­pracy z geo­lo­giem oraz roz­wieją wąt­pli­wo­ści zwią­zane ze słusz­no­śc...
02
LUT
2017

GGS-Projekt partner dla biur projektowych

Nasza Pra­cow­nia gwa­ran­tuje pełen zakres usług zwią­za­nych z obsługą geo­lo­giczną i geo­tech­niczną w zakre­sie budowy i moder­ni­za­cji dróg, chod­ni­ków i budowy ekra­nów aku­stycz­nych. Naszą ofertę kie­ru­jemy do wszyst­kich biur pro­jek­to­wych, archi­tek­to­nicz­nych....

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress
Translate »