05
CZE
2018

Współpraca z JSW S.A.

Z wielką przy­jem­no­ścią infor­mu­jemy, że zakoń­czy­li­śmy kolejny duży pro­jekt zwią­zany z pra­cami geo­lo­gicz­nymi w oto­cze­niu szybu V KWK „Pnió­wek”, nale­żą­cego do JSW S.A. W pra­cach brały udział: GGS-Projekt Pra­cow­nia geo­lo­gii i ochrony śro­do­wi­ska Sp. z o.o....
02
LUT
2017

GGS-Projekt partner dla biur projektowych

Nasza Pra­cow­nia gwa­ran­tuje pełen zakres usług zwią­za­nych z obsługą geo­lo­giczną i geo­tech­niczną w zakre­sie budowy i moder­ni­za­cji dróg, chod­ni­ków i budowy ekra­nów aku­stycz­nych. Naszą ofertę kie­ru­jemy do wszyst­kich biur pro­jek­to­wych, archi­tek­to­nicz­nych....
14
GRU
2016

Wiertnica samochodowa H16S

Dążąc do per­fek­cji sta­wiamy na cią­gły roz­wój firmy. Nie­ustan­nie poszu­kujemy i wdra­ża­my efek­tyw­niej­sze spo­so­by reali­za­cji zle­ceń. NASZA NAJNOWSZA INWESTYCJA– WIERTNICA SAMOCHODOWA H16S– wiert­nica do wyko­ny­wa­nia otwo­rów geo­tech­nicz­nych. Wiert­ni...

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress
Translate »