12
KWI
2017

Ostatnia realizacja– geologia inżynierska

Doku­men­ta­cja okre­śla­jąca warunki geologiczno-inżynierskie pole­ga­jące na budo­wie budynku miesz­kal­nego wie­lo­ro­dzin­nego z gara­żem pod­ziem­nym przy ul. Dzier­żo­nia w Kato­wi­cach.
28
LIS
2016

Po co komu geotechnika…przed rozpoczęciem budowy

Zanim spo­tkamy się z archi­tek­tem i usią­dziemy do stołu, by poroz­ma­wiać na temat pro­jektu naszego wyma­rzo­nego domu, inwe­sty­cji warto wyko­nać odpo­wied­nie bada­nia geo­lo­giczne. Wiele osób zasta­na­wia się w jakim celu wyko­ny­wać takie bada­nia? Czy w ogóle muszą je...

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress
Translate »