06
WRZ
2018

Badanie zanieczyszczenia powierzchni ziemi

Nasza Pra­cow­nia ofe­ruje pro­fe­sjo­nalną ana­lizę gruntu oraz wody pod kątem poten­cjal­nego zanie­czysz­cze­nia. Kiedy naj­czę­ściej wyko­nu­jemy bada­nia: Przed sprze­dażą lub kup­nem działki/działek pod inwe­sty­cje budow­lane W przy­padku oceny szkody w śro­do­wi­sk...
20
PAź
2017

Dokumentacja badań podłoża gruntowego

Doku­men­ta­cja badań pod­łoża grun­to­wego Doku­men­ta­cja badań pod­łoża grun­to­wego to doku­ment okre­śla­jący rodzaj, wła­ści­wo­ści, cechy wytrzy­ma­ło­ściowe oraz odkształ­cal­ność pod­łoża grun­to­wego oraz poziom wód grun­to­wych, sta­tecz­ność nasy­pów i wyko­pów...
09
PAź
2017

Sonda dynamiczna

Sonda dyna­miczna lekka– SD-10-DPL (in. sonda wbi­jana, sonda stoż­kowa, pene­tro­metr ręczny)   Sonda dyna­miczna lekka  służy do wyzna­cza­nia  zagęsz­cze­nia gruntu oraz ocenę wytrzy­ma­ło­ści i odkształ­cal­no­ści grun­tów nie­spo­istych. Son­do­wa­nie dyna­miczne poleg...
19
KWI
2017

Kieszonkowe przyrządy geologa

Kie­szon­kowe przy­rządy geo­loga Obec­nie więk­szość pra­cowni geo­lo­gicz­nych dys­po­nuje nowo­cze­snym sprzę­tem badaw­czym wyko­rzy­sty­wa­nym w pra­cach polo­wych i labo­ra­to­ryj­nych  Sprzęt geo­lo­giczny. W cza­sie badań makro­sko­po­wych gruntu geo­log ma za zada­nie...
05
KWI
2017

Badanie zagęszczenia gruntu

Jak badamy zagęsz­cze­nie gruntu? Zagęsz­cze­nie gruntu okre­ślane jest na pod­sta­wie dwóch para­me­trów: Stop­nia zagęsz­cze­nia ID Wskaź­nika zagęsz­cze­nia IS Oferta GGS-Projekt Chcesz otrzy­mać ofertę na zagęsz­cze­nia gruntu ? Wypeł­nij szybki for­mu­larz i otrzy­maj zniżkę...

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress
Translate »