24
MAR
2017

Badanie płytą dynamiczną

Płyta dyna­miczna służy do bada­nia dyna­micz­nego modułu odkształ­ce­nia, który wyko­rzy­stuje się do oceny nośno­ści oraz pośred­nio — do kon­troli jako­ści zagęsz­cze­nia pod­łoża grun­to­wego. Zapew­nia: Pomiar war­to­ści osia­da­nia gruntu Auto­ma­tyczne obli­cza­...

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress
Translate »