05
KWI
2017

Badanie zagęszczenia gruntu

Jak badamy zagęsz­cze­nie gruntu? Zagęsz­cze­nie gruntu okre­ślane jest na pod­sta­wie dwóch para­me­trów: Stop­nia zagęsz­cze­nia ID Wskaź­nika zagęsz­cze­nia IS Oferta GGS-Projekt Chcesz otrzy­mać ofertę na zagęsz­cze­nia gruntu ? Wypeł­nij szybki for­mu­larz i otrzy­maj zniżkę...
07
LUT
2017

Geologiczna obsługa kopalń

GGS-Projekt pro­wa­dzi  kom­plek­sowy con­sul­ting oraz wyko­naw­stwo w zakre­sie prze­pro­wa­dze­nia pro­ce­dury zwią­za­nej z uzy­ska­niem kon­ce­sji na poszu­ki­wa­nie, roz­po­zna­wa­nie lub wydo­by­wa­nie kopa­liny ze złóż. Zapew­niamy kom­plek­sowe reali­za­cje p...
27
STY
2017

Trudna praca geologa…

Nasza praca nie należy do łatwych. Nie­jed­no­krot­nie musimy wyko­ny­wać ją w trud­nych warun­kach tere­no­wych i atmos­fe­rycz­nych… mróz, wiatr, deszcz, upał, szczere pole, strome i śli­skie powierzch­nie, teren zasy­pany gru­zem albo zaro­śnięty i nie­upo­rząd­ko­wany. Nasza...
16
STY
2017

Zarząd Województwa przyjął projekt uchwały antysmogowej

Jakość powie­trza w stycz­niu w więk­szo­ści miast Pol­ski była fatalna– Nowy Rok przy­wi­tał nas duszą­cym smo­giem. Siar­czy­sty mróz, który skuł połu­dniową Pol­skę, wpły­nął na inten­syw­ność pale­nia w pie­cach i zmu­sił wielu miesz­kań­ców naszego woje­wódz­twa do pale­nia...
04
STY
2017

Nasz skromny sukces!

We wrze­śniu 2016 zakoń­czy­li­śmy pro­jekt „Nume­ryczny model złoża oparty na para­me­trach jako­ścio­wych węgli kamien­nych”. Koor­dy­na­to­rem pro­jektu była jed­nostka naukowa — Uni­wer­sy­tet Ślą­ski– repre­zen­to­wana przez koor­dy­na­tora pro­jektu dr Iwonę Jelo­ne...
30
GRU
2016

Podsumowanie roku!

Zbliża się koniec roku…. czas na pod­su­mo­wa­nia, ana­lizy, wycią­gnię­cie wnio­sków na temat naszej firmy, pra­cow­ni­ków oraz przy­szło­ści. Bez­względ­nie możemy stwier­dzić, że nasza firma wciąż utrzy­muje się wysoko wśród kon­ku­ren­cji. Pod­ję­li­śmy  stałą współ­prac...
14
GRU
2016

Wiertnica samochodowa H16S

Dążąc do per­fek­cji sta­wiamy na cią­gły roz­wój firmy. Nie­ustan­nie poszu­kujemy i wdra­ża­my efek­tyw­niej­sze spo­so­by reali­za­cji zle­ceń. NASZA NAJNOWSZA INWESTYCJA– WIERTNICA SAMOCHODOWA H16S– wiert­nica do wyko­ny­wa­nia otwo­rów geo­tech­nicz­nych. Wiert­ni...
07
GRU
2016

abc Pozwolenia wodnoprawne, operaty wodnoprawne

  Masz dość wer­to­wa­nia Ustaw, poszu­ki­wa­nia infor­ma­cji nt ope­ra­tów wod­no­praw­nych i pozwo­leń wod­no­praw­nych na stro­nach i forach inter­ne­to­wych? Od dziś wszyst­kie inte­re­su­jące i potrzebne Ci infor­ma­cje znaj­dziesz w naszym arty­kule. Ope­raty i pozwo­le­nia...
28
LIS
2016

Po co komu geotechnika…przed rozpoczęciem budowy

Zanim spo­tkamy się z archi­tek­tem i usią­dziemy do stołu, by poroz­ma­wiać na temat pro­jektu naszego wyma­rzo­nego domu, inwe­sty­cji warto wyko­nać odpo­wied­nie bada­nia geo­lo­giczne. Wiele osób zasta­na­wia się w jakim celu wyko­ny­wać takie bada­nia? Czy w ogóle muszą je...
12

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress
Translate »