06
WRZ
2018

Badanie zanieczyszczenia powierzchni ziemi

Nasza Pra­cow­nia ofe­ruje pro­fe­sjo­nalną ana­lizę gruntu oraz wody pod kątem poten­cjal­nego zanie­czysz­cze­nia. Kiedy naj­czę­ściej wyko­nu­jemy bada­nia: Przed sprze­dażą lub kup­nem działki/działek pod inwe­sty­cje budow­lane W przy­padku oceny szkody w śro­do­wi­sk...

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress
Translate »