13
KWI
2018
07
LUT
2017

Geologiczna obsługa kopalń

GGS-Projekt pro­wa­dzi  kom­plek­sowy con­sul­ting oraz wyko­naw­stwo w zakre­sie prze­pro­wa­dze­nia pro­ce­dury zwią­za­nej z uzy­ska­niem kon­ce­sji na poszu­ki­wa­nie, roz­po­zna­wa­nie lub wydo­by­wa­nie kopa­liny ze złóż. Zapew­niamy kom­plek­sowe reali­za­cje p...
04
STY
2017

Nasz skromny sukces!

We wrze­śniu 2016 zakoń­czy­li­śmy pro­jekt „Nume­ryczny model złoża oparty na para­me­trach jako­ścio­wych węgli kamien­nych”. Koor­dy­na­to­rem pro­jektu była jed­nostka naukowa — Uni­wer­sy­tet Ślą­ski– repre­zen­to­wana przez koor­dy­na­tora pro­jektu dr Iwonę Jelo­ne...

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress
Translate »