13
KWI
2018
05
WRZ
2017

Odbiór wykopu

Wie­lo­krot­nie pod­kre­śla­li­śmy, jak ważne przed roz­po­czę­ciem budowy, a nawet zaku­pem działki, jest odpo­wied­nio prze­pro­wa­dzone bada­nie gruntu.Wię­cej…Dzi­siaj kilka słów o odbio­rze wykopu przez upraw­nio­nego geo­loga kat. VI lub VII. Kiedy? Odbiór gruntu w wyko­pie...
30
SIE
2017

Wideorelacja z prac terenowych..;)

  Wię­cej: Wideo 1 Wideo 2   Zapra­szamy do kon­taktu! GGS-PROJEKT Pra­cow­nia geo­lo­gii i ochrony śro­do­wi­ska Sp. z o.o. ul. Naru­to­wi­cza 3 41–503 Cho­rzów Sekre­ta­riat: 794 966 609 Biuro Zarządu: 698 957 789 e-mail: ggsprojekt@ggsprojekt.pl NIP      6272743787 REGON...
29
SIE
2017

Ostatnie realizacje

Reali­za­cje hydro­ge­olo­giczne:   Opi­nia hydro­ge­olo­giczna doty­cząca oddzia­ły­wa­nia zbior­nika reten­cyj­nego znaj­du­ją­cego się na tere­nie ter­mi­nala SCHENKER Sp. z o.o. w Pysko­wi­cach na działki xxxx; Ope­rat wod­no­prawny na odpro­wa­dze­nie ście­ków komu­nal­nych...
24
MAJ
2017

Najnowsze realizacje

Ostat­nie reali­za­cje Zespołu GGS-Projekt: Wyko­na­nie ozna­cze­nia zawar­to­ści nie­do­pusz­czal­nych zanie­czysz­czeń 2 pró­bek wraz z doku­men­ta­cją foto­gra­ficzną dla TÜV Rhe­in­land Pol­ska Sp. z o.o. Spo­rzą­dze­nie ope­ratu wod­no­praw­nego na pobór wód pod­ziem­nyc...
16
MAJ
2017

Kilka słów o błędach popełnianych na budowach…

Naj­częst­sze błędy popeł­niane na budo­wach… jak ich unik­nąć? Pra­cow­nia geo­lo­gii i ochrony śro­do­wi­ska od początku ist­nie­nia świad­czy usługi z zakresu obsługi budów i odwier­tów geo­tech­nicz­nych. Odwie­dzamy budowy na tere­nie całego kraju, z naci­skiem na Śląsk...
19
KWI
2017

Kieszonkowe przyrządy geologa

Kie­szon­kowe przy­rządy geo­loga Obec­nie więk­szość pra­cowni geo­lo­gicz­nych dys­po­nuje nowo­cze­snym sprzę­tem badaw­czym wyko­rzy­sty­wa­nym w pra­cach polo­wych i labo­ra­to­ryj­nych  Sprzęt geo­lo­giczny. W cza­sie badań makro­sko­po­wych gruntu geo­log ma za zada­nie...
12
KWI
2017

Ostatnia realizacja– geologia inżynierska

Doku­men­ta­cja okre­śla­jąca warunki geologiczno-inżynierskie pole­ga­jące na budo­wie budynku miesz­kal­nego wie­lo­ro­dzin­nego z gara­żem pod­ziem­nym przy ul. Dzier­żo­nia w Kato­wi­cach.
05
KWI
2017

Badanie zagęszczenia gruntu

Jak badamy zagęsz­cze­nie gruntu? Zagęsz­cze­nie gruntu okre­ślane jest na pod­sta­wie dwóch para­me­trów: Stop­nia zagęsz­cze­nia ID Wskaź­nika zagęsz­cze­nia IS Oferta GGS-Projekt Chcesz otrzy­mać ofertę na zagęsz­cze­nia gruntu ? Wypeł­nij szybki for­mu­larz i otrzy­maj zniżkę...
14
GRU
2016

Wiertnica samochodowa H16S

Dążąc do per­fek­cji sta­wiamy na cią­gły roz­wój firmy. Nie­ustan­nie poszu­kujemy i wdra­ża­my efek­tyw­niej­sze spo­so­by reali­za­cji zle­ceń. NASZA NAJNOWSZA INWESTYCJA– WIERTNICA SAMOCHODOWA H16S– wiert­nica do wyko­ny­wa­nia otwo­rów geo­tech­nicz­nych. Wiert­ni...
12

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress
Translate »