19
CZE
2018

Doskonalimy Naszą Kadrę

Kadra GGS-Projekt pod­nosi kwa­li­fi­ka­cje Kon­tro­wer­sje wokół nowych prze­pi­sów Prawa Wod­nego rosną, dez­orien­ta­cja Inwe­sto­rów i Urzę­dów jest coraz więk­sza… aby pora­dzić sobie z ist­nie­ją­cym cha­osem hydro­ge­olo­dzy GGS-Projekt wzięli udział w szko­le­niu pn...
13
KWI
2018
22
MAR
2018

Światowy Dzień Wody

Świa­towy Dzień Wody to święto, obcho­dzone corocz­nie. Zostało usta­no­wione przez Zgro­ma­dze­nie Ogólne ONZ rezo­lu­cją z 22 grud­nia 1992. Świa­towy Dzień Wody ma przy­po­mi­nać nam, że pro­blem  zwią­zany z bra­kiem dostępu do wody pit­nej nadal ist­nieje (ok. 800 milio­nów...
30
SIE
2017

Wideorelacja z prac terenowych..;)

  Wię­cej: Wideo 1 Wideo 2   Zapra­szamy do kon­taktu! GGS-PROJEKT Pra­cow­nia geo­lo­gii i ochrony śro­do­wi­ska Sp. z o.o. ul. Naru­to­wi­cza 3 41–503 Cho­rzów Sekre­ta­riat: 794 966 609 Biuro Zarządu: 698 957 789 e-mail: ggsprojekt@ggsprojekt.pl NIP      6272743787 REGON...
29
SIE
2017

Ostatnie realizacje

Reali­za­cje hydro­ge­olo­giczne:   Opi­nia hydro­ge­olo­giczna doty­cząca oddzia­ły­wa­nia zbior­nika reten­cyj­nego znaj­du­ją­cego się na tere­nie ter­mi­nala SCHENKER Sp. z o.o. w Pysko­wi­cach na działki xxxx; Ope­rat wod­no­prawny na odpro­wa­dze­nie ście­ków komu­nal­nych...
05
MAJ
2017

Hydrogeologia

Nasza firma z powo­dze­niem reali­zuje pro­jekty z zakresu hydro­ge­olo­gii. W ostat­nim cza­sie wyko­na­li­śmy ope­raty na wyko­na­nie urzą­dzeń wod­nych, odpro­wa­dze­nie oczysz­czo­nych wód opa­do­wych i roz­to­po­wych oraz pobór wód ze studni. Do naszych klien­tów dołą­czyli...
07
GRU
2016

abc Pozwolenia wodnoprawne, operaty wodnoprawne

  Masz dość wer­to­wa­nia Ustaw, poszu­ki­wa­nia infor­ma­cji nt ope­ra­tów wod­no­praw­nych i pozwo­leń wod­no­praw­nych na stro­nach i forach inter­ne­to­wych? Od dziś wszyst­kie inte­re­su­jące i potrzebne Ci infor­ma­cje znaj­dziesz w naszym arty­kule. Ope­raty i pozwo­le­nia...

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress
Translate »