06
WRZ
2018

Badanie zanieczyszczenia powierzchni ziemi

Nasza Pra­cow­nia ofe­ruje pro­fe­sjo­nalną ana­lizę gruntu oraz wody pod kątem poten­cjal­nego zanie­czysz­cze­nia. Kiedy naj­czę­ściej wyko­nu­jemy bada­nia: Przed sprze­dażą lub kup­nem działki/działek pod inwe­sty­cje budow­lane W przy­padku oceny szkody w śro­do­wi­sk...
30
MAJ
2018

O zdrowym powietrzu przy grillu…

Z przy­jem­no­ścią infor­mu­jemy, iż na łamach Gazety Wybor­czej został opu­bli­ko­wany arty­kuł  poświę­cony bada­niom nauko­wym p. Zbi­gniewa Jelonka, pra­cow­nika GGS-Projekt Sp. z o.o. z Cho­rzowa pn.:“ZIMĄ BALIŚCIE SIĘ SMOGU? TO CZEMU LATEM GRILLUJECIE” Przy­po­mnijmy, że p....
22
MAR
2018

Światowy Dzień Wody

Świa­towy Dzień Wody to święto, obcho­dzone corocz­nie. Zostało usta­no­wione przez Zgro­ma­dze­nie Ogólne ONZ rezo­lu­cją z 22 grud­nia 1992. Świa­towy Dzień Wody ma przy­po­mi­nać nam, że pro­blem  zwią­zany z bra­kiem dostępu do wody pit­nej nadal ist­nieje (ok. 800 milio­nów...
21
LUT
2018

Ostatnia realizacja

Pobór prób oraz wyko­na­nie badań okre­śla­ją­cych zawar­tość sub­stan­cji che­micz­nych na zle­ce­nie BARYSZ POINT LINE Sp. z o. o. Zakres badań: sub­stan­cje ropo­po­chodne (suma ben­zyn, suma olei mine­ral­nych), BTEX ‚WWA metale cięż­kie Cu, Zn, Pb, Cd, Cr, Ni, Hg, As   Nasza...
05
LUT
2018

Pompy ciepła — Wprowadzenie

Wraz z Nowym Rokiem warto zain­te­re­so­wać się dofi­nan­so­wa­niami dostęp­nymi w regio­nie naszego zamiesz­ka­nia. Dla miesz­kań­ców woje­wódz­twa ślą­skiego Woje­wódzki Fun­dusz Ochrony Śro­do­wi­ska i Gospo­darki Wod­nej w Kato­wi­cach pro­wa­dzi pro­gram, któ­rego celem jest...
16
STY
2017

Zarząd Województwa przyjął projekt uchwały antysmogowej

Jakość powie­trza w stycz­niu w więk­szo­ści miast Pol­ski była fatalna– Nowy Rok przy­wi­tał nas duszą­cym smo­giem. Siar­czy­sty mróz, który skuł połu­dniową Pol­skę, wpły­nął na inten­syw­ność pale­nia w pie­cach i zmu­sił wielu miesz­kań­ców naszego woje­wódz­twa do pale­nia...

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress
Translate »