24
LUT
2017

Poradnik geotechniczny

Wycho­dząc naprze­ciw Klien­tom  zamiesz­czamy odpo­wie­dzi na naj­czę­ściej zada­wane pyta­nia doty­czące badań geo­tech­nicz­nych, które  w dużym stop­niu uła­twią Pań­stwu roz­po­czę­cie współ­pracy z geo­lo­giem oraz roz­wieją wąt­pli­wo­ści zwią­zane ze słusz­no­śc...
14
GRU
2016

Wiertnica samochodowa H16S

Dążąc do per­fek­cji sta­wiamy na cią­gły roz­wój firmy. Nie­ustan­nie poszu­kujemy i wdra­ża­my efek­tyw­niej­sze spo­so­by reali­za­cji zle­ceń. NASZA NAJNOWSZA INWESTYCJA– WIERTNICA SAMOCHODOWA H16S– wiert­nica do wyko­ny­wa­nia otwo­rów geo­tech­nicz­nych. Wiert­ni...
28
LIS
2016

Po co komu geotechnika…przed rozpoczęciem budowy

Zanim spo­tkamy się z archi­tek­tem i usią­dziemy do stołu, by poroz­ma­wiać na temat pro­jektu naszego wyma­rzo­nego domu, inwe­sty­cji warto wyko­nać odpo­wied­nie bada­nia geo­lo­giczne. Wiele osób zasta­na­wia się w jakim celu wyko­ny­wać takie bada­nia? Czy w ogóle muszą je...
12

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress
Translate »